Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1763. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, stran 4827.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 109/12, 85/14 in 75/16) in 28. člena Statuta GEA College – Fakultete za podjetništvo, je Senat GEA College – Fakultete za podjetništvo na redni seji št. 2017-5 dne 14. junija 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na GEA College – Fakulteti za podjetništvo 
1. člen 
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (v nadaljevanju Pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (v nadaljevanju GEA College – FP).
2. člen 
GEA College – FP izdaja:
– diplome;
– dvojnike diplom;
– potrdila o drugih oblikah izobraževanja.
Diplome in dvojniki diplom so javne listine. Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o diplomiranju, ki jih študentom in diplomantom izda GEA College – FP. Vse javne listine GEA College – FP so sestavljene v slovenskem jeziku.
3. člen 
GEA College – FP izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi 1. bolonjske stopnje,
– diplomo o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. bolonjske stopnje.
4. člen 
Diplomo dobi študent/-ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
5. člen 
Diploma se izdaja v slovenskem jeziku. Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo GEA College – FP. Izdaja se na posebnem papirju dimenzije 210 mm x 240 mm (A4 format), ki je 200 gramski. Celostna grafična podoba listine je oblikovana v kombinaciji oranžne barve, oznake Pantone 021 C, in srebrne barve, oznaka pantone 877.
V osrednjem delu diplome so navedeni: ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta/ke, ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij, podeljeni strokovni naslov, datum zaključka.
V spodnjem levem delu diplome je naveden datum in kraj izdaje ter zaporedna številka izdane diplome, v spodnjem desnem delu diplome je navedeno ime in podpis dekana, ter nad njim pečat zavoda, na katerem je študij potekal.
Vzorec diplome je objavljen v prilogi tega Pravilnika in je njegov sestavni del.
6. člen 
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca Priloga k diplomi, ki je sestavljen v slovenskem in angleškem jeziku, so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo.
7. člen 
GEA College – FP izda potrdilo o drugih oblikah izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne in zimske šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva, naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in zaporedno številko, datum izdaje, žig fakultete ter podpis dekana fakultete, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
8. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih o drugih oblikah izobraževanja GEA College – FP vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
9. člen 
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede GEA College – FP skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
10. člen 
GEA College – FP izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi GEA College – FP razvidno, da mu je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za izdajo diplom GEA College – FP, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik. Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki jih mora po tem Pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih in priimkih podpisnikov zapiše "l.r.".
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan GEA College – FP podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat GEA College – FP. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet na korespondenčni seji Senata FP št. 2015-5 dne 22. maja 2015.
12. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
prof. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
predsednica Senata FP 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti