Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Št. 0133-9/2017/7 Ob-2558/17, Stran 1707
Na podlagi 181. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15, v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja javni natečaj za imenovanje
direktorja 
Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje, določene s 182. členom ZEKom-1:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnem mestu, ki zahteva izobrazbo iz prejšnje alineje;
– da je strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti delovanja agencije;
– da ima vodstvene, organizacijske in mednarodne izkušnje;
– da ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kakor šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila;
– da zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da izpolnjuje zahteve iz 183. člena ZEKom-1.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– Pogoj, da ima vodstvene izkušnje, se izkazuje tako, da ima vodstvene izkušnje vsaj na enem od področij delovanja agencije (tj. na področju elektronskih komunikacij, radiofrekvenčnega spektra, poštnih storitev, železniškega prometa in/ali radijskih in televizijskih dejavnosti), s tem, da so vodstvene izkušnje iz več področij prednost.
– Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje:
– s potrdilom o znanju jezika, ki je primerljivo ravni znanja B2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike,
– z dokazilom, da se je kandidat šolal v svetovnem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe osnovno, srednjo, dodiplomsko ali podiplomsko v državi, v kateri je ta svetovni jezik materni jezik),
– z dokazilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov,
– z dokazilom, da je kandidat šest mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v svetovnem jeziku,
– z dokazilom, da je kandidat uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Zadostuje eno izmed zgoraj navedenih ustreznih dokazil.
Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo, pri čemer lahko za posamezna področja imenuje svoje namestnike,
– sprejme statut, program dela, finančni načrt in letno poročilo agencije,
– vodi postopke ter daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije,
– izdaja posamične akte ter sprejema splošne akte in priporočila iz pristojnosti agencije,
– varuje poslovne skrivnosti agencije,
– sodeluje s svetom agencije in področnimi posvetovalnimi sveti v skladu z njihovimi pristojnostmi.
II. Lastnoročno podpisana prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kakor šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila.
3. Izjavo, da zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Dokazilo, da ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
5. Izjavo, da kandidat, njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena:
i. sami kot fizične osebe ne opravljajo dejavnosti na področju, ki ga je pristojna urejati agencija,
ii. niso člani upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija,
iii. nimajo lastniških deležev v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih osebah.
6. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira.
Vizija mora biti napisana na najmanj dveh in največ petih straneh v A4 formatu. Iz vizije mora biti razvidno, da gre za avtorsko delo. Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organa in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo razlogov za posamezno zastavljeno časovno razdobje, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
III. Po 182. členu ZEKom-1 se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za opravljanje del in nalog direktorja agencije ter kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za to, da se jih lahko imenuje za direktorja agencije. Strokovno usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, objavljenimi na spletni stani Uradniškega sveta http://www.uradniskisvet.si.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za opravljanje del in nalog direktorja agencije, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam strokovno usposobljenih kandidatov, izdala poseben sklep.
Posebna natečajna komisija seznam primernih kandidatov za opravljanje del in nalog direktorja agencije posreduje Svetu AKOS, ki med njimi izbere najprimernejšega kandidata in ga preko Ministrstva za javno upravo predlaga Vladi Republike Slovenije v imenovanje.
Izbranemu kandidatu Vlada Republike Slovenije izda odločbo o imenovanju.
V. Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja agencije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja po predhodno izvedenem javnem natečaju. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal na sedežu AKOS v Ljubljani, Stegne 7.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Uradniški svet, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni, pri čemer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja v dnevnem tisku, Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh AKOS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71 in mag. Tea Juratovec tel. 01/478-83-45, v zvezi z delovnim področjem pa na kadrovsko službo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, tel. 01/583-63-00.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti