Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1780. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina, stran 4863.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 19. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju občina).
2. člen 
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
1. Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti med letom, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku pa je potrebna evalvacija programa in predstavitev dejavnosti širši javnosti.
2. Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
3. Program za mlade po tem pravilniku izvaja praviloma nevladna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo.
3. člen 
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine.
4. člen 
Namen sofinanciranja po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom ter programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih in vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– mladinsko prostovoljno delo,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– programi za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,
– programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– programi, ki spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– programi, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
5. člen 
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela mladi v starosti od 15. do 34. leta;
– so registrirani v Republiki Sloveniji kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna in neprofitna ter opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom;
– so nosilci dejavnosti, ki delujejo na območju občine in v praksi aktivno delujejo vsaj 6 mesecev;
– imajo zagotovljene ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma projektov, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi;
– uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa;
– dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika morajo opravljati na območju občine ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja);
– da organizacije (razen pravnih oseb iz devete alinee tega odstavka), za izvajanje programa oziroma projekta zagotavljajo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni: prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika; delež javnih sredstev; delež sredstev uporabnikov; delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa oziroma projekta, zagotavljajo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov ter imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo;
– vsako leto občini redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.
Občinske zveze mladinskih društev in organizacij ter mladinski sveti se lahko prijavijo le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer morajo predložiti sklep pristojnega organa zveze oziroma sveta o odobritvi izvedbe projekta/programa.
6. člen 
Pravice do sofinanciranja po tem pravilniku nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o verski svobodi registrirane kot cerkev ali verska skupnost ter
– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
7. člen 
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Postopek javnega razpisa v skladu s tem pravilnikom vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom za ta namen imenuje župan. Komisija pripravi vrednotenje programov in projektov v skladu z merili tega pravilnika ter predlog razdelitve finančnih sredstev.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov, projektov programov za mlade;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način predložitve vlog (zaprte kuverte);
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
9. člen 
Strokovna komisija po poteku roka za predložitev vlog, preveri ali so vloge predložene pravočasno ali so predložene v skladu z zahtevami in na način, ki ga določa razpisna dokumentacija ter ali so popolne. Vlagatelje, ki so do roka predložili nepopolno vlogo, strokovna komisija pozove k dopolnitvi le-te v roku, ki ne sme biti daljši od 5 dni od prejema poziva. V kolikor vlagatelj, kljub pozivu v roku vloge ne dopolni, se vlogo s sklepom zavrže.
10. člen 
Župan izda sklepe o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov ter programov za mlade na podlagi predloga iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
11. člen 
Po dokončnosti sklepov iz prejšnjega člena tega pravilnika se z izvajalci mladinskih programov in projektov ter programov za mlade sklene pogodba o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna številka in številka računa izvajalca;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev, ki jih zagotavlja občina;
– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob morebitno nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen 
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občini v roku 15 dni od prejema pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju mladinskih programov in projektov ter programov za mlade in od pogodbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
13. člen 
Strokovna komisija pri vrednotenju prispelih vlog upošteva naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST – cilji in namen mladinskih programov in projektov ter programov za mlade so jasno opredeljeni – do 5 točk.
2. ŠTEVILO AKTIVNIH VKLJUČENIH ČLANOV V MLADINSKIH PROGRAMIH IN PROJEKTOV TER PROGRAMIH ZA MLADE:
– 1–5 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
– 6–10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,
– 11–15 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
– 16–20 aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk.
3. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV ZA IZVEDBO MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PROJEKTOV ZA MLADE:
– 60–80 % – 2 točki,
– 81–90 % – 5 točk,
– več kot 90 % – 8 točk.
4. CILJNA POPULACIJA – programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin ter družbeno izločeno invalidno mladino – do 5 točk;
5. REFERENCE IZVAJALCA PRI IZVAJANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV ZA MLADE – do 5 točk.
6. DOSTOPNOST – programi in projekti vključujejo mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 5 točk.
7. INOVATIVNOST – mladinski programi in projekti ter programi za mlade neposredno ne posnemajo že izvedenih projektov in programov ter vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk.
8. EKONOMIČNOST – mladinski programi in projekti ter programi za mlade imajo realno finančno konstrukcijo – do 10 točk.
9. KONTINUIRANOST – mladinski programi in projekti ter programi za mlade se izvajajo oziroma že trajajo daljše časovno obdobje oziroma se nadgrajujejo – do 5 točk.
14. člen 
Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Posamezen izvajalec programov oziroma projektov se lahko sofinancira največ do 90 % ocenjene vrednosti vseh njegovih prijavljenih programov in projektov, sofinanciranje posameznega projekta oziroma programa pa prav tako ne more presegati 90 % celotne vrednosti programa oziroma projekta v skladu z določili 5. člena tega pravilnika.
IV. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
16. člen 
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov ter programov za mlade morajo izvajalci v pogodbenem roku občini predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in projektov ter programov za mlade in
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali drug pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
17. člen 
Izvajalci mladinskih programov in projektov ter projektov za mlade so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se sproži postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017-2
Hrpelje, dne 22. junija 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti