Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1771. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17, stran 4850.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V naselju Artiče na parc. št. 379/4 k.o. Artiče želi lastnik zgraditi stanovanjsko hišo. Gradnja novega objekta je, na podlagi Občinskega prostorskega načrta za Občino Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju OPN) znotraj enote urejanja prostora ART-17, za katero je na podlagi 142. člena OPN in Priloge 2 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) se podrobni načrt lahko izdela za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, za katero je tako določeno v OPN. Ker je gradnja predvidena na skrajnem severovzhodnem robu območja predvidenega OPPN, s čim se ne vpliva na preostali del območja OPPN, se pristopi k izdelavi delnega OPPN.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN zajema parc. št. 379/4, 379/5-del, 379/6, 375/6 vse k.o. Artiče. Skupna površina območja delnega OPPN je cca 1400 m2.
(2) Obravnavano zemljišče se nahaja v naselju Artiče, znotraj strnjenega območja obcestne pozidave. Na severni strani območje OPPN meji na regionalno cesto R3/2204 Spodnja Pohanca–Kapele, na vzhodni strani meji na javno pot JP 526241 Artiče–Glogov Brod, na jugu meji na obstoječo pozidavo, na zahodu na še nepozidano stavbno zemljišče. Dostop do območja OPPN je z vzhodne strani, z javne poti.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep o pripravi OPPN in objava sklepa
župan, občina
2.
Osnutek OPPN za pridobitev smernic 
20 dni po objavi sklepa
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
30 dni
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
25 dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
30 dni
občina, izdelovalec
6.
Zavzemanje stališč do pripomb
10 dni po javni razgrnitvi
občina, izdelovalec
7.
Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta (v nadaljevanju: OS)
14 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
8.
1. obravnava na seji OS
OS
9.
Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči do njihovih pripomb
7 dni po sprejemu na OS
občina
10.
Predlog OPPN 
10 dni po sprejemu stališč na OS
izdelovalec
11.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
30 dni
izdelovalec
12.
Usklajen predlog OPPN
10 dni po prejemu mnenj
izdelovalec
13.
Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS
14 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
14.
2. obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
OS
15.
Izdelava končnega dokumenta
10 dni po sprejemu na OS
izdelovalec
16.
Objava odloka OPPN v Uradnem listu 
7 dni po prejemu končnega akta
občina
(2) Roki, iz 8. in 14. točke tabele prejšnjega odstavka se nanašajo na obravnave OS in se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
(3) V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 9 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (ceste);
6. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (področje državnih in regionalnih cest)
(strokovna izhodišča poda: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska c. 36, 8000 Novo mesto);
9. Adriaplin, d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
10. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
11. Krajevna skupnost Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče;
12. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenuje pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-3/2017
Brežice, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti