Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1792. Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode, stran 4889.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 6., 9., 10. in 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16), 10.a člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/15 in 74/16), 1. in 25. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/17) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 21. junija 2017 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode 
1. člen 
S tem sklepom se potrdijo cene storitev pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Medvode navedene v Ceniku storitev na pokopališčih v Občini Medvode, ki je sestavni del sklepa kot Priloga 1.
Pokopališča v upravljanju Občine Medvode so:
– pokopališče Preska,
– pokopališče Pirniče,
– pokopališče Smlednik,
– pokopališče Sora,
– pokopališče Topol.
Na vseh pokopališčih iz prejšnjega odstavka velja enoten cenik storitev.
Cene storitev v ceniku že vključujejo DDV. V primeru spremembe stopnje DDV za storitve iz cenika, se cene ustrezno spremenijo.
2. člen 
Pokopališka dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov,
– vzdrževanje druge pokopališke infrastrukture,
– delovanje mrliških vežic.
Javno službo iz prejšnjega odstavka opravlja Režijski obrat Občine Medvode.
3. člen 
Cenik storitev na pokopališčih je oblikovan za:
– uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebno pristojbino,
– grobnino.
4. člen 
Pogrebna pristojbina je pristojbina, ki jo določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču in jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
5. člen 
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Za določitev grobnine za enojni grob se letni stroški upravljanja pokopališke dejavnosti preračunajo na višino stroškov, ki bremenijo enojni grob, tako, da se celotni stroški pokopališke dejavnosti delijo s številom vseh oddanih grobov, tako dobljeni znesek pa predstavlja grobnino za enojni grob.
Upravljavec pokopališč z najemnikom sklene najemno pogodbo za grob, v kateri določi začetno grobnino. Grobnina se vsako leto uskladi v skladu z veljavnim cenikom.
Najemnik groba je dolžan plačati najemnino enkrat na leto na podlagi izstavljenega računa s strani upravljavca pokopališča in v skladu s sklenjeno najemno pogodbo.
Raztrositev pepela in anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu oziroma raztrositvi pepela.
6. člen 
Sredstva dobljena iz naslova grobnin, so namenjena za:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izdelava najemnih pogodb,
– vodenje trajnih evidenc,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
7. člen 
Grobnina se določi za naslednje vrste grobov:
– enojni grob,
– dvojni grob,
– otroški grob,
– grobnica,
– žarni grobovi (talni ali zidni),
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela.
8. člen 
Izvajalec pogrebne dejavnosti lahko na pokopališču uporablja mrliško vežico. Mrliška vežica se daje v najem za cel dan.
V ceno uporabe mrliške vežice so vključeni stroški vzdrževanja, stroški porabe vode, elektrike, ogrevanja oziroma hlajenja ter odvoza smeti.
9. člen 
S cenikom se določijo tudi cene ostalih storitev, ki jih nudi upravljavec pokopališča.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati ceniki storitev na pokopališčih, ki so jih imele sprejete krajevne skupnosti za posamezna pokopališča iz 1. člena tega sklepa.
11. člen 
Cenik začne veljati osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-43/2017-3
Medvode, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti