Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1797. Odlok o II. spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2017, stran 4893.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 17. seji dne 20. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o II. spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2017 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.994.208
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.433.290
70
DAVČNI PRIHODKI
2.031.764
700 Davki na dohodek in dobiček
1.792.465
703 Davki na premoženje
192.089
704 Domači davki na blago in storitve
47.210
71
NEDAVČNI PRIHODKI
401.526
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
298.568
711 Takse in pristojbine
2.007
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
98.315
72
KAPITALSKI PRIHODKI
135.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
65.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
35.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
425.918
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
425.918
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.219.944
40
TEKOČI ODHODKI
946.859
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
190.296
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.693
402 Izdatki za blago in storitve
681.870
403 Plačila domačih obresti
16.000
409 Rezerve
27.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.242.519
410 Subvencije
12.850
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
652.158
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
147.182
413 Drugi tekoči domači transferi
430.329
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
982.211
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
982.211
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
48.356
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
48.356
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–225.736
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETAVRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
400
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
400
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
400
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
400
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
261.304
50
ZADOLŽEVANJE
261.304
500 Domače zadolževanje
261.304
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
124.132
55
ODPLAČILA DOLGA
124.132
550 Odplačila domačega dolga
124.132
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–88.164
X.
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
137.172
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+X.-IX.)
225.736
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
88.164
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2016-2
Mežica, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti