Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1764. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče, stran 4829.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 17. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Braslovče 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 105/12) se v 2. členu črta zadnji stavek.
2. člen 
Tretja in četrta alineja tretjega odstavka 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati amandmaje teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov njegovih sej.«
3. člen 
Zadnji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ter mu lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.«
4. člen 
Šesti, sedmi in osmi odstavek 17. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan. Če je župan zadržan, določi, kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan odgovori na naslednji seji.
Župan lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovori pisno. Pisno mora odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.«
5. člen 
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan sklicuje seje sveta na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.«
6. člen 
Drugi in tretji odstavek 21. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, ta pa v skladu z vsebino določi poročevalce oziroma udeležence s strani občinske uprave. Vabilo se pošlje tudi krajevnim odborom, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev in se objavi na spletni strani občine.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju in po elektronski pošti.«
7. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi v elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje.«
8. člen 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan.«
9. člen 
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.«
10. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ni župan predlagatelj, poda župan ali po njegovem pooblastilu podžupan, oziroma direktor občinske uprave, mnenje k obravnavani zadevi.«
Drugi stavek četrtega odstavka istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Replika mora biti konkretna in se nanašati na razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.«
11. člen 
V tretjem odstavku 37. člena se črta beseda »dopolnil«.
12. člen 
Prvi stavek tretjega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi na način, kot velja za glasovanje.«
13. člen 
Zadnji stavek drugega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazložen predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.«
14. člen 
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na obrazložen predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.«
15. člen 
Prvi in drugi odstavek 53. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Če se seja zvočno snema, se naredi dobesedni zapis oziroma magnetogram zvočnega zapisa poteka seje.
Magnetogram seje se hrani v sejnem spisu skupaj z zapisnikom in gradivom s seje.«
16. člen 
Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles.«
17. člen 
Črta se 70. člen.
18. člen 
Tretji odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri delovne dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.«
19. člen 
Prvi in drugi odstavek 85. člena se spremenita tako, da se glasita:
»V primeru izrednega stanja ali naravnih nesreč, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb splošnih aktov občine.
Hitri postopek lahko z obrazložitvijo predlaga vsak predlagatelj odloka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.«
20. člen 
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine, ki ga določi statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako odloči svet.«
21. člen 
Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, 14 dni pred sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.«
22. člen 
Prvi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 20 dni.«
23. člen 
Tretji in četrti odstavek 100. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Uradno prečiščeno besedilo sprejme svet po skrajšanem postopku, brez možnosti dajanja amandmajev in brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu občine.«
24. člen 
Tretji odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če svet na obrazložen predlog odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.«
25. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032/03/2016
Braslovče, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti