Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017, stran 4861.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. redni seji 22. junija 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16 in 17/17) se 2. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2017 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.605.705
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.828.822
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.048.486
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
5.603.286
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
329.650
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
115.500
706
 
DRUGI DAVKI
50
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.780.336
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
167.345
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
46.750
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
34.932
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.529.309
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
330.184
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
56.500
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
273.684
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
 
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
1.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
445.699
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
432.309
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
13.390
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.732.647
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.790.660
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
482.148
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
73.395
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.115.517
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.300
409
 
REZERVE
101.300
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.717.096
410
 
SUBVENCIJE
92.350
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.986.930
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
198.643
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
439.173
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.977.173
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.977.173
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
247.718
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
203.500
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
44.218
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–II.) 
–1.126.942
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
22.180
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
7.180
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
15.000
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
13.750
440
 
DANA POSOJILA
10.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
3.750
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
8.430
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
174.934
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
174.934
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–1.293.446
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
–174.934
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
1.126.942
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.293.446
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2016-36
Gorenja vas, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti