Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1807. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SŽ-84 »Vili Štok«, stran 4908.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl US, 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SŽ-84 »Vili Štok«
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja SŽ-84 – Vili Štok (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje OPPN predstavlja pozidan prostor, ki vključuje kompleks dveh vil iz 19. stoletja v centralni zasnovi s parkom proti Partizanski cesti. Območju obravnave se priključuje tudi pas pozidanih zemljišč med kompleksom vil in Skladiščno ulico, saj sta območji funkcionalno povezani.
Za območje OPPN je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, v nadaljevanju: občinski prostorski načrt) opredeljena namenska raba zemljišč CU – osrednja območja centralni dejavnosti in ZP – parki. Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Namen načrta je celovita prenova območja, ki je v pretežnem delu v lasti družbe, katera je zaradi investicijske namere podala pobudo za pripravo OPPN.
3. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN obsega jugozahodni del enote urejanja SŽ-84. Na severu meji na Partizansko cesto in obstoječ bencinski servis OMV, na južnem robu ga Skladiščna ulica razmejuje od območja javne železniške infrastrukture, na vzhodni strani ga omejuje obstoječa pozidava ob Kolodvorski ulici (Hotel Tabor, Frizerstvo Sežana).
Območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 6427/4, 6427/2, 6427/3, 6429, 3745/24, 3745/197, 6427/6, 3745/26, 6428, 3745/415, 3745/405, 3745/196, in dele zemljišč s parcelnimi številkami 3745/582, 3745/23, 6430/2, 6089/39, 6089/1, vse v k.o. Sežana.
Površina območja obsega približno 1,3 ha.
Območje OPPN se v času do priprave dopolnjenega osnutka lahko spremeni.
Predviden predmet načrtovanja je prenova obeh vil Štok in gradnja novega objekta na lokaciji nekdanjega poslovnega objekta družbe Jadran d.d. Sežana. Območje se bo namenilo pretežno stanovanjem. Predvidena so nova podzemna parkirišča, ureditev dostopov ter ureditev pozidave ob Skladiščni ulici.
Predmet izdelave OPPN je:
– prenova obravnavanega območja z načrtovano izgradnjo nove pretežno stanovanjske gradnje,
– ureditev prometnega priključevanja na omrežje javnih cest in ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju,
– ureditev mirujočega prometa in skupnih površin na obravnavanem območju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN bodo strokovne rešitve, pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, usmeritev iz urbanističnega načrta za mesto Sežana, investicijskih namer in strokovnih podlag.
5. člen 
(posamezne faze postopka in roki za pripravo) 
Investitor oziroma pobudnik v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem (izvajalcem) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, usmeritev iz urbanističnega načrta za mesto Sežana in investicijskih namer pripravi osnutek OPPN in le tega posreduje Občini Sežana v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN občina pridobi smernice nosilcev urejanja prostora. V tej fazi se pridobi tudi odločbo ministrstva pristojnega za okolje o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Izvajalec pripravi dopolnjen osnutek, usklajen s smernicami, skupaj z obveznimi prilogami. Občina na podlagi javnega naznanila posreduje akt v javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi izvajalec in občina oblikujeta stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, izvajalec v nadaljevanju pripravi predlog OPPN usklajen s sprejetimi stališči do pripomb. Občina ga posreduje nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenja o skladnosti OPPN s podanimi smernicami. V primeru vodenja postopka CPVO je potrebno pridobiti tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. Po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog OPPN, ki ga občina posreduje v sprejem občinskemu svetu. Izvajalec po sprejemu izdela končne elaborate prostorskega akta z obveznimi prilogami.
Sprejem usklajenega predloga je predviden eno leto po začetku priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora pri pripravi OPPN) 
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo v postopku smernice in mnenja s svojega delovnega področja so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, raba in upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, varstvo kulturne dediščine,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, cestni promet,
– Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, železniški promet,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, zaščita in reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, obramba,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, področje ohranjanja narave.
Lokalni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci so:
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ceste,
– Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, vodovod in odpadne vode,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, energetika,
– Petrol Plin d.o.o, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, oskrba s plinom,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje,
– Slovenske železnice – infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
– KSP d.d., Partizanska cesta 2, Sežana, odpadki,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave akta) 
Pripravo OPPN v celoti financira investitor – pobudnik priprave, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem. Slednji mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca v skladu z veljavno zakonodajo. Občina kot pripravljavec zagotovi vodenje postopka priprave podrobnega prostorskega načrta.
8. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Sežana.
Št. 3505-11/2017-12
Sežana, dne 19. junija 2017
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti