Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2552/17, Stran 1685
RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka (v nadaljevanju izvajalec) na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Regijske garancijske sheme Primorsko-notranjske regije z dne 10. 5. 2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12 in 46/16), Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 4. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), objavlja
drugi javni razpis 
garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji (v nadaljevanju RGS Primorsko-notranjske regije) za bančne kredite, ki jih RRA Zeleni kras (v nadaljevanju izvajalec) razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Primorsko-notranjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Primorsko-notranjske regije.
Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečanje investicijske aktivnosti v Primorsko-notranjski regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju Primorsko-notranjske regije.
Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Primorsko-notranjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.
Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje garancij
1. Splošni pogoji
Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po shemi »de minimis« s št. priglasitve: M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo določbe poglavja III iz Pravilnika o dodeljevanju spodbud, št. 012-4/2015-3, z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Uredbe »de minimis«.
Za kredite bo lahko RGS Primorsko-notranjske regije dodeljevala garancije v višini od 50 % do 80 % odobrenega kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancije ne sme presegati 400.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
Krediti z garancijo RGS Primorsko-notranjske regije se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 16. 10. 2018. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije, oziroma najkasneje do 16. 7. 2019.
Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije RGS Primorsko-notranjske regije se izdajo najkasneje do 16. 7. 2018.
Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem garancij za bančne kredite za:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
b) za obratna sredstva.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v Primorsko-notranjski regiji in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Vlagatelji morajo opravljati dejavnost na upravičenem območju.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja do kreditov z garancijami niso upravičeni vlagatelji, ki:
– imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali do RRA Zeleni kras, d.o.o.,
– so izkoristili maksimalno višino poroštva oziroma garancije,
– so po principu kumulacije izkoristili zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči,
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP),
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
– ki so v postopku vračanja že dodeljene neupravičene spodbude Sklada po drugih javnih razpisih,
– ki izvajajo ekološko sporne investicije,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu ne predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu ne predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
1.2 Splošna določila
Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z začetkom in zaključkom projekta. Projekt se mora izvajati na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost in imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter odvisno od narave del po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Zeleni kras, d.o.o. preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Investicija mora ostati v statistični regiji najmanj tri leta po zaključku, razen pri obratnih sredstvih.
RRA Zeleni kras, d.o.o. bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s prijavljenimi projekti, na podlagi javno dostopnih informacij ter z ogledi na kraju samem.
Spremljanje bo obsegalo: kontrolo namenske porabe sredstev, finančnega poslovanja upravičenca in učinkov projektov.
Ob zaključku projekta je upravičenec dolžan predložiti na RRA Zeleni kras, d.o.o. končno poročilo o doseženih rezultatih. Vzorec končnega poročila je sestavni del razpisne dokumentacije.
1.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
1.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah sofinanciranih po pravilu »de minimis« sodijo:
– nakup prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– davek na dodano vrednost ter drugi davki in dajatve,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja v zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje:
– maksimalna višina bančnega kredita: 500.000,00 EUR,
– minimalna višina bančnega kredita: 8.000,00 EUR,
– črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo,
– rok črpanja: tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe; v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora Primorsko-notranjske regije,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
– višina garancije: od 50 % od 80 % glavnice kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancije ne sme presegati 400.000,00 EUR,
– odplačilna doba kredita: do 8 let, vendar največ do 16. 7. 2025, za odplačevanje glavnice kredita je možen moratorij do 12 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, katerih višina je navedena v Navodilu za izdelavo vloge,
– zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– vlagatelji mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe,
– zavarovanje garancije: RGS Primorsko-notranjske regije za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma; v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit ...). Vlagatelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.
Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
2.2 Pravilo »de minimis«
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
RRA Zeleni kras, d.o.o. bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
3. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne s cilji javnega razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA Zeleni kras, d.o.o. in jih posredovala v obravnavo kreditno-garancijskemu odboru na osnovi naslednjih meril:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe
– vlaganje v tehnologijo
– zaposleni podjetja
– tržna naravnanost
– razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del Navodil za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje.
Najvišje število možnih točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.
4. Razpisna dokumentacija
Navodilo za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog vsebuje naslednje obrazce:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije RGS Primorsko-notranjske regije,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroštva,
– OBR št. 2: Izjava o prejeti višini državnih pomoči,
– OBR št. 3: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 4: Vzorec vmesnih in končnega poročila,
– OBR št. 5: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 6: Besedilo garancije,
– OBR št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka in na spletni strani www.rra-zk.si.
5. Rok v katerem morajo biti izdane garancije: garancije po shemi RGS Primorsko-notranjske regije se dodeljujejo najkasneje do 16. 7. 2018.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 6. 2018.
7. Obravnava vlog in podpis pogodbe
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditno-garancijski odbor RGS Primorsko-notranjske regije najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v mesecu bodo praviloma obravnavane in rešene do 5. v naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o. in ne bo javno.
V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se kot nepopolne zavržejo. Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.
Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Zeleni kras, d.o.o. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev garancije. V primeru, da upravičenec odstopi od svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti RRA Zeleni kras, d.o.o.
8. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RRA Zeleni kras d.o.o. za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.
9. Način prijave in razpisni roki
Vlogo za odobritev garancije pošljite priporočeno ali oddate osebno na naslovu: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za RGS Primorsko-notranjske regije«.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je:
– poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od 6. 5. 2018 ali
– osebno oddana vloga na zgoraj naveden naslov, ne pred navedenim rokom in najkasneje do 6. 5. 2018 do 13. ure.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko RRA Zeleni kras, d.o.o. dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Na ovojnici mora obvezno biti naveden pošiljatelj oziroma vlagatelj z naslovom. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v enem listinskem izvodu:
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije.
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države.
– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe, samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov o poslovanju za leto 2016.
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge.
10. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži v pregled RRA Zeleni kras, d.o.o. RRA Zeleni kras, d.o.o. zahtevek s prilogami v roku 3 dni pregleda in potrdi ter ga posreduje izbrani banki v plačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Primorsko-notranjske regije.
11. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
– Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o.
12. Pravno sredstvo: zoper sklep RRA Zeleni kras, d.o.o. pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor, katerega predmet ne morejo biti merila za izbor upravičencev.
13. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Primorsko-notranjske regije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/15, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 22/16.
14. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, tel. 05/721-22-33 in 05/721-22-40 ali na e-naslovu: info@rra-zk.si, oziroma na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o. www.rra-zk.si.
RRA Zeleni kras, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti