Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

4189. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2016
4190. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4191. Pravila za delovanje trga z elektriko
4192. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana
4193. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj
4194. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter Podkraj v Hrastniku
4195. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, Občine Radovljica, občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje in občine Idrija
4196. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram
4197. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
4198. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer
4199. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
4200. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
4201. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4202. Kolektivni sporazum o zaposlovanju in pravicah svobodnih in samostojnih rednih pogodbenih sodelavcev na javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija
4203. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Črenšovci

4204. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2016

Dobje

4205. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2016

Hodoš

4206. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2015
4207. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2016

Ig

4208. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2016

Koper

4209. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2016

Ljubljana

4210. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
4211. Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana
4212. Odlok o spremembah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
4213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
4214. Sklep o dopolnitvah Sklepa o stanovanjski najemnini
4215. Sklep o dopolnitvah Sklepa o stanovanjski najemnini
4216. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
4217. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
4218. Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA
4219. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
4220. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
4221. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana

Ljubno

4222. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2016
4223. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
4224. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016

Logatec

4225. Sklep o izhodiščni mesečni vrednosti točke, za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Loški Potok

4226. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2015

Luče

4227. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2016

Medvode

4228. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2016

Metlika

4229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
4230. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2016

Miren-Kostanjevica

4231. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
4232. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015
4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
4235. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2016

Mozirje

4236. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2016
4237. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2016
4238. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016

Murska Sobota

4239. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2016
4240. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2016

Nova Gorica

4241. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016
4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica

Odranci

4244. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2016
4245. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

Piran

4246. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2016
4247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran
4248. Sprememba cenika pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož

Postojna

4249. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2016

Prebold

4250. Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture

Puconci

4251. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Radeče

4252. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2016
4253. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2016
4254. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2016
4255. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2016
4256. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2016
4257. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2016

Razkrižje

4258. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015
4259. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
4260. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2016
4261. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2016

Rečica ob Savinji

4262. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016
4263. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2016
4264. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2016

Rogatec

4265. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

4266. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
4267. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič
4268. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2016

Sevnica

4269. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2016
4270. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4271. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
4272. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica
4273. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
4274. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2016
4275. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2016
4276. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2016
4277. Dopolnitev Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici

Slovenj Gradec

4278. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
4279. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
4280. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
4281. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

4282. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2016
4283. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2016

Slovenske Konjice

4284. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016
4285. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2016
4286. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
4287. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2016
4288. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
4289. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
4290. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Sodražica

4291. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2016
4292. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2017

Straža

4293. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2016

Šentjur

4294. Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šentjur
4295. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šentrupert

4296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015–2020
4297. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2016
4298. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4299. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v Občini Šentrupert
4300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofja Loka

4301. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014

Škofljica

4302. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica

Štore

4303. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2015
4304. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2016
4305. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa

POPRAVKI

4306. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje
4307. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BRSSVN)
95. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BXKMCP)
96. Akt o dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ-B)

Ministrstvo za zunanje zadeve

97. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti