Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BRSSVN), stran 599.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BRSSVN) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BRSSVN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2015.
Št. 003-02-10/2015-8
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O SODELOVANJU PRI VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (BRSSVN) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, sklenjen 20. februarja 2015 v Ljubljani.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
* Besedilo sporazuma v srbskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Vlada Republike Slovenije 
in 
Vlada Republike Srbije 
(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) 
sta se
v prepričanju o nujnosti sodelovanja pri preprečevanju in lajšanju posledic naravnih in drugih nesreč (v nadaljnjem besedilu nesreče),
ob upoštevanju vloge Evropske unije, Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
dogovorili:
1. člen
Namen sporazuma 
(1) Ta sporazum ureja okvirne pogoje sodelovanja pri preprečevanju nesreč in zagotavljanju pripravljenosti, prostovoljni medsebojni pomoči ob nesrečah na ozemlju druge pogodbenice in druge oblike medsebojnega sodelovanja.
(2) Sodelovanje med pogodbenicama poteka po načelih vzajemnosti in v okviru zmogljivosti držav pogodbenic.
2. člen
Področja sodelovanja 
(1) Sodelovanje med pogodbenicama poteka predvsem na naslednjih področjih:
(a) izmenjava znanstvenih in tehničnih znanj ter prenos strokovnega znanja in izkušenj o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
(b) izobraževanje in usposabljanje osebja, ki sodeluje pri dejavnostih zaščite in reševanja;
(c) razvoj in proizvodnja zaščitne in reševalne opreme;
(d) medsebojno obveščanje o nevarnosti nesreč in njihovih posledicah;
(e) pomoč ob naravnih in drugih nesrečah pri zaščiti in reševanju ter lajšanju in odpravljanju njihovih posledic.
(2) Za izvajanje tega sporazuma in uresničevanje sodelovanja na področjih iz prejšnjega odstavka lahko pogodbenici skleneta izvedbene dogovore.
(3) Pogodbenici spodbujata sodelovanje med državnimi organi, vladnimi in nevladnimi institucijami ter organizacijami, ki so dejavne na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. člen
Pomen izrazov 
Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:
a) "naravne in druge nesreče" so nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, industrijska dejavnost ali človek s svojo dejavnostjo, razen vojne, ki ogrozijo življenje, premoženje in okolje ter bistveno poslabšajo življenjske razmere;
b) "podatki in informacije o nevarnostih" so podatki in informacije o naravnih in drugih nesrečah, katerih namen je zgodnje obveščanje o pretečih nevarnostih ter izvajanje zaščitnih in drugih ukrepov pri zagotavljanju varnosti ljudi, premoženja in okolja;
c) "reševanje in pomoč ob nesrečah" so dejavnosti vseh reševalnih sil in sredstev, katerih namen je neposredno in posredno lajšanje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
d) "reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki" so ustrezno usposobljene in opremljene skupine in osebe, ki jih država pošiljateljica določi za nudenje pomoči;
e) "zaščitna in reševalna ter druga oprema" so sredstva za osebno in skupinsko zaščito, vključno z zdravili in medicinskimi pripomočki, reševalna oprema, prevozna sredstva (vozila, plovila in zrakoplovi) ter tehnična in druga sredstva, ki jih uporabljajo reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki nudijo pomoč;
f) "človekoljubna pomoč" so živila, pitna voda, zdravila, medicinski pripomočki in drugo blago, namenjeno brezplačni razdelitvi prizadetemu ali ogroženemu prebivalstvu kot pomoč pri lajšanju posledic nesreč;
g) "država prejemnica" je pogodbenica, katere pristojni organi zaprosijo drugo pogodbenico za pomoč ob nesreči;
h) "država pošiljateljica" je pogodbenica, katere pristojni organi ugodijo prošnji druge pogodbenice za pomoč;
i) "država tranzita" je država, po ozemlju katere poteka prehod enot za reševanje, posameznih strokovnjakov in opreme za potrebe pogodbenic.
4. člen 
Pristojna organa 
(1) Organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma, sta:
– v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenijo za zaščito in reševanje;
– v Republiki Srbiji: Ministrstvo za notranje zadeve – Sektor za izredne razmere.
(2) Pristojna organa se za učinkovito izvajanje tega sporazuma sestajata po potrebi.
(3) Pri izvajanju tega sporazuma sta pristojna organa pooblaščena za vzpostavitev neposrednih stikov in povezav. V zvezi s tem pristojna organa izmenjata naslove ter podatke o telekomunikacijskih povezavah (telefon, telefaks in elektronska pošta) in osebah za stike.
(4) Pogodbenici se pisno obvestita o naknadnih spremembah pristojnih organov in njihovih naslovov, telekomunikacijskih povezav in oseb za stike najpozneje v 30 dneh od spremembe.
5. člen 
Sodelovanje med človekoljubnimi organizacijami 
Pogodbenici spodbujata sodelovanje med njunimi človekoljubnimi organizacijami na področju varstva pred nesrečami.
6. člen 
Izmenjava znanja in izkušenj 
(1) Pogodbenici se zaradi predvidevanja in odpravljanja posledic nesreč ter učinkovitejše zaščite in reševanja obveščata o znanstvenih in tehničnih ugotovitvah in izkušnjah ter zagotavljata izmenjavo in prenos strokovnega znanja in izkušenj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Pogodbenici si izmenjujeta informacije o veljavnem notranjem pravu na področju varstva pred nesrečami.
(3) Pogodbenici si prav tako prizadevata za učinkovito uporabo izsledkov in ugotovitev znanstvenega in tehničnega sodelovanja o varstvu pred nesrečami pri gospodarskem in drugem sodelovanju.
7. člen 
Izobraževanje in usposabljanje 
Pogodbenici spodbujata medsebojno sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju osebja, ki sodeluje pri dejavnostih zaščite in reševanja, in sicer z:
a) vzpostavljanjem neposrednih povezav in sodelovanja med izobraževalnimi organizacijami ter izmenjavo predavateljev, inštruktorjev in drugih strokovnjakov;
b) organiziranjem izobraževanja in usposabljanja osebja;
c) izmenjavo izobraževalnega in učnega gradiva in sredstev ter izkušenj, pridobljenih med dejavnostmi zaščite in reševanja;
d) organiziranjem skupnih vaj na področju zaščite in reševanja.
8. člen 
Razvoj in proizvodnja zaščitne in reševalne opreme 
Pogodbenici spodbujata sodelovanje med vladnimi institucijami in gospodarskimi subjekti na področju tehnološkega razvoja in proizvodnje zaščitne in reševalne opreme.
9. člen
Obveščanje o nevarnostih in nesrečah 
(1) Pristojna organa pogodbenic se obveščata o nevarnostih in nesrečah, ki lahko ogrozijo ali prizadenejo katero od pogodbenic.
(2) Obvestilo o nevarnosti ali nesreči vsebuje: opis nevarnosti ali nesreče, podatke o kraju, času, obsegu in posledicah nesreče ter sprejetih zaščitnih ukrepih.
(3) Pristojna organa pogodbenic se ob nesreči obvestita tudi o potrebni in razpoložljivi pomoči ter o možnostih in oblikah dajanja pomoči.
(4) Obvestilo o nevarnosti ali nesreči se lahko sporoči pisno ali ustno v jezikih pogodbenic. Ustno obvestilo je treba pisno potrditi.
(5) Za lažjo izmenjavo informacij o nevarnih vremenskih in hidroloških razmerah se lahko vzpostavi neposredna povezava med za to področje pristojnimi organi pogodbenic.
10. člen
Nudenje pomoči 
(1) Pristojni organ pogodbenice, ki jo je prizadela nesreča, lahko zaprosi za pomoč pristojni organ druge pogodbenice. Pomoč lahko vključuje reševalne ekipe in posamezne strokovnjake, zaščitno in reševalno opremo ter človekoljubno pomoč.
(2) Zaprosilo za pomoč iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: podatke o vrsti in obsegu potrebne pomoči ter o organih in osebah, s katerimi se vzpostavi stik in so odgovorne za sprejem posamezne vrste pomoči, ter predlog o oblikah dajanja pomoči.
(3) Zaprosilo za človekoljubno pomoč v obliki zdravil in medicinskih pripomočkov mora vsebovati poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena tudi seznam vseh potrebnih dokumentov, ki jih za zdravila in medicinske pripomočke ob prehodu svoje meje zahteva država prejemnica.
(4) Pomoč se nudi v skladu s predpisi pogodbenic.
11. člen
Prestop državne meje in bivanje na ozemlju druge pogodbenice 
(1) Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega zagotavljanja pomoči pri zaščiti in reševanju ter odpravljanju posledic nesreč pogodbenici reševalnim ekipam in posameznim strokovnjakom, ki nudijo pomoč, zagotovita poenostavljeni postopek za prestop državne meje.
(2) O času in kraju prestopa državne meje, načinu prihoda in odhoda ter času bivanja reševalnih ekip in posameznih strokovnjakov, ki nudijo pomoč, na ozemlju druge pogodbenice se dogovorita pristojna organa.
(3) Reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki nudijo pomoč, morajo imeti ustrezne dokumente, ki so jih izdali pristojni organi države pošiljateljice in dokazujejo njihovo identiteto.
(4) Reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki nudijo pomoč, imajo na ozemlju druge pogodbenice pravico nositi svojo uniformo.
(5) Na ozemlje druge pogodbenice ni dovoljeno vnašati orožja, streliva in eksplozivnih sredstev.
(6) Pogodbenici zagotavljata izvajanje tega člena tudi, kadar je ena od njiju država tranzita. Pristojna organa pogodbenic se v najkrajšem možnem času obvestita o tranzitnih zahtevah, opredelita izvedbene postopke in po potrebi reševalnim ekipam in posameznim strokovnjakom med tranzitom zagotovita uradno spremstvo.
12. člen
Začasni uvoz in izvoz zaščitne in reševalne ter druge opreme 
(1) Ob nesrečah pogodbenici poenostavita postopke v zvezi z začasnim uvozom, izvozom in prevozom zaščitne in reševalne ter druge opreme preko državne meje. Pri prestopu državne meje morata vodja reševalne ekipe in posamezni strokovnjak pristojnemu organu države prejemnice predložiti seznam zaščitne in reševalne ter druge opreme.
(2) Reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki nudijo pomoč, lahko preko državne meje prenesejo le zaščitno in reševalno ter drugo opremo, ki je potrebna za njihovo oskrbo in delovanje.
(3) Za uvoz in izvoz zaščitne in reševalne ter druge opreme ob začasnem uvozu in izvozu ne veljajo mednarodne prepovedi in omejitve, ki veljajo za uvoz in izvoz blaga v blagovnem prometu. Če se zaščitna in reševalna ter druga oprema ne porabi, jo je treba vrniti državi pošiljateljici. Če zaščitna in reševalna ter druga oprema ostane v državi prejemnici kot pomoč, je treba vrsto, količino in lokacijo opreme sporočiti pristojnemu organu države prejemnice. Ta organ o tem obvesti pristojne carinske organe. V tem primeru veljajo predpisi države prejemnice.
(4) Določbe tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za uvoz zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, v državo prejemnico, in tudi za vračilo neporabljenih količin teh državi pošiljateljici. Uvoz in izvoz narkotikov in psihotropnih snovi v okviru mednarodnih sporazumov se ne štejeta za uvoz in izvoz blaga v zunanji trgovini. Zdravila, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, se lahko uvozijo le v količini, potrebni za nujno medicinsko pomoč, in se uporabljajo le pod nadzorom ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja v skladu s predpisi države pošiljateljice.
(5) Pogodbenici poenostavita postopke v zvezi z začasnim uvozom, izvozom in prevozom zaščitne in reševalne ter druge opreme preko državne meje za izvajanje skupnih izobraževanj in usposabljanj na področju zaščite in reševanja iz 7. člena tega sporazuma.
13. člen 
Uporaba zrakoplovov in plovil 
(1) Zrakoplovi in plovila se lahko uporabljajo za nujni prevoz reševalnih ekip ali posameznih strokovnjakov, ki nudijo pomoč, zaščitne in reševalne ter druge opreme, in za druge vrste pomoči v skladu s tem sporazumom.
(2) O nudenju pomoči ter uporabi zrakoplovov in plovil pri zaščiti in reševanju je treba nemudoma obvestiti pristojni organ države prejemnice in mu sporočiti natančne podatke o vrsti in oznakah zrakoplovov ali plovil, njihovih posadkah, tovoru in druge potrebne podatke. Čas, predvideno smer letenja ali plovbe ter kraj pristanka določi država prejemnica.
(3) Za posadke zrakoplovov in plovil in za reševalne ekipe ter posamezne strokovnjake, ki nudijo pomoč, se smiselno uporabljajo določbe 11. člena tega sporazuma v zvezi s prestopom državne meje. Za zrakoplove in plovila, prepeljano zaščitno in reševalno opremo ter sredstva pomoči se uporabljajo določbe 12. člena tega sporazuma.
(4) Pri uporabi zrakoplovov veljajo predpisi pogodbenic, ki urejajo letenje zrakoplovov. Vsak načrt leta mora vsebovati potrebne podatke, ki se nanašajo na načrtovani let ali na del leta zrakoplova. Te podatke je treba poslati enotam službe zračnega prometa. Za pogodbenici so obvezni standardi in smernice Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.
(5) Pri uporabi plovil veljajo predpisi pogodbenic s področja plovbe po celinskih vodah ter mednarodni predpisi in standardi.
14. člen
Uporaba vojaških zrakoplovov in vojaških plovil 
Uporaba vojaških zrakoplovov in vojaških plovil za namene tega sporazuma je dovoljena le v soglasju z državo prejemnico.
15. člen 
Pristojnost za vodenje 
(1) Za vodenje reševalnih akcij in nudenje pomoči so v vseh primerih pristojni organi države prejemnice.
(2) Organi iz prvega odstavka tega člena zaupajo naloge izključno vodjem reševalnih ekip in posameznim strokovnjakom države pošiljateljice, ti pa svoje podrejene seznanijo s podrobnostmi izvajanja.
16. člen 
Zaščita in pomoč pri delu reševalnih ekip in posameznih strokovnjakov 
Organi države prejemnice zagotovijo reševalnim ekipam in posameznim strokovnjakom države pošiljateljice, ki opravljajo naloge reševanja in nudenja pomoči, nujno medicinsko oskrbo, ustrezno zaščito in pomoč.
17. člen 
Stroški pomoči 
(1) Država pošiljateljica nima pravice od države prejemnice zahtevati povračila stroškov za dano pomoč. To velja tudi za stroške, ki bi nastali zaradi uporabe, poškodbe ali izgube zaščitne in reševalne ter druge opreme, vključno s prevoznimi sredstvi.
(2) Stroške pomoči, ki jo dajejo pravne ali fizične osebe prek države pošiljateljice, krije država prejemnica. To pomoč mora država prejemnica neposredno zahtevati in se strinjati z nadomestitvijo stroškov za dano pomoč.
(3) Prevozna sredstva, ki se uporabljajo pri izvajanju pomoči, so oproščena plačila za uporabo prometne infrastrukture in morebitnih dajatev ali drugih prispevkov.
(4) Če reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki nudijo pomoč, porabijo zaloge, ki so jih pripeljali s seboj, stroške za njihovo oskrbo, nastanitev in potrebne zaloge do zaključka izvajanja pomoči krije država prejemnica. Po potrebi se jim zagotovita ustrezna logistična podpora in zdravstvena oskrba.
(5) Reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki nudijo pomoč, morajo biti še pred prihodom na ozemlje države prejemnice ustrezno zdravstveno zavarovani za kritje morebitnih stroškov zdravljenja.
18. člen 
Nadomestila in odškodnine 
(1) Pogodbenici se odpovedujeta vsem zahtevkom za nadomestilo škode na zaščitni in reševalni ter drugi opremi, če je škodo povzročila reševalna ekipa ali posamezni strokovnjak, ki nudi pomoč pri opravljanju nalog reševanja in pomoči po tem sporazumu, in škoda ni bila povzročena namerno.
(2) Pogodbenici se odpovedujeta vsem pravicam do nadomestila v primeru telesne poškodbe, trajnih posledic za zdravje ali smrti udeleženca v reševalni akciji, če se to zgodi med opravljanjem nalog reševanja po tem sporazumu, razen če to ni bilo povzročeno namerno.
(3) Če je bila pri opravljanju nalog iz tega sporazuma povzročena škoda tretji osebi, prevzame odgovornost država prejemnica, kakor če bi to škodo povzročile njene reševalne ekipe in posamezni strokovnjaki, ki zagotavljajo pomoč, razen če niso reševalne ekipe ali posamezni strokovnjaki države pošiljateljice, ki nudijo pomoč, škode povzročili namerno.
(4) Odškodninska odgovornost, določena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, nastane ob prihodu na ozemlje ali v zračni prostor države prejemnice in traja do zapustitve njenega ozemlja ali zračnega prostora.
(5) Pogodbenici izvajata določbe tega člena tudi, kadar sta državi tranzita.
19. člen
Uporaba informacijsko-komunikacijskih sredstev 
(1) Pristojni organi pogodbenic zagotovijo informacijsko-komunikacijske povezave, zlasti telefonske, radijske in druge zveze, z reševalnimi ekipami in posameznimi strokovnjaki, ki nudijo pomoč, v skladu s tem sporazumom, ob upoštevanju mednarodno dogovorjenih pravil komuniciranja. Pristojni organi pogodbenic zagotavljajo tudi dostop do svetovnega spleta.
(2) Pogodbenici si izmenjata sezname radijskih frekvenc, ki jih je za potrebe komuniciranja dovoljeno uporabljati na njunem ozemlju, ob predhodni pridobitvi radijskih dovoljenj.
20. člen
Začetek veljavnosti 
(1) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
(2) Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila pogodbenic, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
21. člen 
Vpliv tega sporazuma na druge sporazume 
Ta sporazum ne posega v pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
22. člen
Reševanje sporov 
Pogodbenici spore v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma rešujeta izključno s posvetovanji in pogajanji.
23. člen
Spremembe 
(1) Sporazum lahko pogodbenici spremenita s podpisom ločenega protokola, ki začne veljati v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega sporazuma.
(2) Pisna obvestila pogodbenic o spremembah podatkov pristojnih organov in njihovih naslovov, telekomunikacijskih povezav in oseb za stike ne štejejo za spremembo tega sporazuma.
24. člen
Prenehanje veljavnosti 
(1) Vsaka pogodbenica ima pravico pisno po diplomatski poti odpovedati sporazum. Sporazum preneha veljati tri mesece od dneva prejema uradnega obvestila o njegovi odpovedi.
(2) Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na obveznosti glede njegovega izvajanja, ki na dan prenehanja veljavnosti še trajajo.
Podpisano v Ljubljani 20. februarja 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi ali uporabi določb tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije: 
Janko Veber l.r.
Za Vlado 
Republike Srbije: 
Bratislav Gašić l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-07/15-5/13
Ljubljana, dne 15. decembra 2015
EPA 346-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti