Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4273. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica, stran 13870.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji, merila in postopki za razdelitev proračunskih sredstev, ki so namenjeni sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica.
2. člen 
Opredelitev pojmov:
– Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo lokalna skupnost sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje javnega interesa za kulturo.
– Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod.
– Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
3. člen 
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemu za kulturo.
4. člen 
Po teh merilih se ocenjujejo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po teh merilih se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.
5. člen 
V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
6. člen 
Strokovno tehnična in administrativno tehnična opravila v zvezi z izvedbo javnega razpisa vodi strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
7. člen 
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Sevnica,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemu za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica,
– s posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem letu,
– če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.
8. člen 
Po tem pravilniku lahko prijavitelj pridobi sredstva za:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje,
– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti,
– udeležbo na tekmovanju,
– obletnico delovanja,
– vzdrževanje opreme,
– članstvo v resorni zvezi,
– založništvo,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, niso predmet financiranja po tem pravilniku.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV 
9. člen 
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju komisije izda župan Občine Sevnica.
10. člen 
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– navedbo programov, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za prijavo na razpis,
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev,
– okvirno vrednost razpisnih sredstev,
– rok za prijavo,
– merila in kriterije za izbor programov in projektov,
– način dostave predlogov in imena pooblaščenih oseb za dajanje informacij,
– predvideni datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Organizacije se prijavijo na razpis izključno na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
11. člen 
Pregled, ocenitev, predlog izbora in višino sofinanciranja programov pripravi komisija, ki jo vsako leto imenuje župan.
Komisijo sestavljajo štirje člani, in sicer:
– 2 predstavnika občinske uprave (1 pravnik in 1 predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti),
– 1 predstavnik JZ KŠTM Sevnica,
– 1 predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Sevnica.
Član komisije ne sme biti predsednik ali član društva, ki kandidira za sredstva javnega razpisa.
12. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
– zbiranje vlog,
– odpiranje in ugotavljanje popolnosti vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava in odločitev o posamezni vlogi,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o izboru,
– obravnava pritožb do dokončnosti odločitve,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
13. člen 
Prijavitelji morajo priložiti k prijavi:
– izpolnjene obrazce iz javnega razpisa,
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe,
– drugo dokumentacijo, opredeljeno v javnem razpisu.
V primeru, da je vloga prijavitelja nepopolna, se prijavitelja pisno pozove, da vlogo dopolni v roku 8 dni od dneva vročitve poziva. Kolikor vloga v roku ni dopolnjena, se jo s sklepom zavrže.
14. člen 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica, ki tudi izda sklep o sofinanciranju programov in projektov.
15. člen 
Zoper sklep je v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa možno vložiti pritožbo. O pritožbi odloči župan.
16. člen 
Župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov in projektov.
Pogodba določa izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev, obveznosti organizacij in ostala določila, pomembna za izvedbo programa.
V petnajstih dneh od dneva vročitve pogodbe, morajo izvajalci dva podpisana izvoda pogodb vrniti občinski upravi. Če podpisani pogodbi s strani izvajalca nista vrnjeni v petnajstih dneh, se smatra, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa in projekta.
17. člen 
O izvedbi sofinanciranih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti morajo izvajalci v pogodbenem roku Občini Sevnica predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa (kopije računov in dokazila o plačilu le-teh).
18. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Sevnica lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov in projektov.
Kolikor Občina Sevnica ugotovi nenamensko porabo s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila v smislu nenamenske porabe sredstev, pri naslednji izvedbi razpisa ne bo upravičen do novih proračunskih sredstev.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
19. člen 
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
1. Programska dejavnost
I. Vokalna glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine, ljudski pevci, solisti):
a) redne vaje:
– 71-90 vaj na leto:
1800 točk
– 51-70 vaj na leto:
1350 točk
– 30-50 vaj na leto:
900 točk
b) samostojni koncerti:
– 2 samostojna (premierna) koncerta na leto:
400 točk
– 1 samostojni (premierni) koncert na leto: 
200 točk
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na leto:
500 točk
– 5-9 priložnostnih nastopov na leto:
300 točk
– 2-4 priložnostni nastopi na leto:
100 točk
II. Instrumentalna glasbena dejavnost (pihalne godbe, manjše glasbene zasedbe, solisti):
a) redne vaje:
– 71-90 vaj na leto:
1800 točk
– 51-70 vaj na leto:
1350 točk
– 30-50 vaj na leto:
900 točk
b) samostojni koncerti:
– 2 samostojna (premierna) koncerta na leto:
400 točk
– 1 samostojni (premierni) koncert na leto: 
200 točk
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na leto:
500 točk
– 5-9 priložnostnih nastopov na leto:
300 točk
– 2-4 priložnostni nastopi na leto:
100 točk
III. Gledališka in lutkovna dejavnost (gledališke in lutkovne skupine):
a) redne vaje:
– 46-60 vaj na leto:
1800 točk
– 31-45 vaj na leto:
1350 točk
– 15-30 vaj na leto:
900 točk
b) premierne predstave:
– 2 premierni predstavi na leto:
400 točk
– 1 premierna predstava na leto: 
200 točk
c) ponovitve in priložnostni nastopi:
– 6 ali več priložnostnih nastopov 
(vključno s ponovitvami) na leto: 
500 točk
– 3-5 priložnostnih nastopov
(vključno s ponovitvami) na leto: 
300 točk
– 1-2 priložnostna nastopa (vključno s ponovitvami) na leto:
100 točk
IV. Folklorna dejavnost (folklorne skupine):
a) redne vaje:
– 71-90 vaj na leto:
1800 točk
– 51-70 vaj na leto:
1350 točk
– 30-50 vaj na leto:
900 točk
b) samostojni celovečerni nastopi:
– 2 samostojna celovečerna nastopa na leto:
400 točk
– 1 samostojni celovečerni nastop na leto: 
200 točk
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na leto:
500 točk
– 5-9 priložnostnih nastopov na leto:
300 točk
– 2-4 priložnostni nastopi na leto:
100 točk
V. Plesna in mažoretna dejavnost (plesne in mažoretne skupine):
a) redne vaje:
– 71-90 vaj na leto:
1800 točk
– 51-70 vaj na leto:
1350 točk
– 30-50 vaj na leto:
900 točk
b) samostojni celovečerni nastopi:
– 2 samostojna celovečerna nastopa na leto: 
400 točk
– 1 samostojni celovečerni nastop na leto: 
200 točk
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na leto:
500 točk
– 5-9 priložnostnih nastopov na leto:
300 točk
– 2-4 priložnostni nastopi na leto:
100 točk
VI. Filmska in video dejavnost:
a) redna srečanja:
– 31-40 srečanj na leto:
900 točk
– 21-30 srečanj na leto:
675 točk
– 10-20 srečanj na leto:
450 točk
b) samostojni projekcije:
– 2 samostojni celovečerni projekciji na leto: 
200 točk
– 1 samostojna celovečerna projekcija na leto:
100 točk
c) sodelovanje na drugih projekcijah:
– 6 ali več sodelovanj na drugih projekcijah na leto:
200 točk
– 3-5 sodelovanj na drugih projekcijah na leto:
100 točk
– 1-2 sodelovanji na drugih projekcijah na leto:
50 točk
VII. Likovna in foto dejavnost:
a) redna srečanja:
– 31-40 srečanj na leto:
900 točk
– 21-30 srečanj na leto:
675 točk
– 10-20 srečanj na leto:
450 točk
b) samostojne razstave:
– 2 samostojni razstavi na leto:
200 točk
– 1 samostojna razstava na leto: 
100 točk
c) sodelovanje na drugih razstavah:
– 6 ali več sodelovanj na drugih razstavah na leto:
200 točk
– 3-5 sodelovanj na drugih razstavah na leto:
100 točk
– 1-2 sodelovanji na drugih razstavah na leto:
50 točk
VIII. Literarna dejavnost:
a) redna srečanja:
– 31-40 srečanj na leto:
900 točk
– 21-30 srečanj na leto:
675 točk
– 10-20 srečanj na leto:
450 točk
b) samostojni literarni večeri:
– 2 samostojna literarna večera na leto: 
200 točk
– 1 samostojni literarni večer na leto: 
100 točk
c) sodelovanje na drugih literarnih srečanjih:
– 6 ali več sodelovanj na drugih literarnih srečanjih na leto:
200 točk
– 3-5 sodelovanj na drugih literarnih srečanjih na leto:
100 točk
– 1-2 sodelovanji na drugih literarnih srečanjih na leto:
50 točk
2. Velikost skupine
Skupina prejme dodatne točke za število članov, in sicer:
– od 1 do 10 članov:
50 točk
– od 11 do 25 članov:
100 točk
– nad 25 članov:
150 točk
3. Dodatek za udeležbo na tekmovanjih
Če se skupina udeleži tekmovanja, prejme dodatne točke:
– državno tekmovanje: 
450 točk
– regijsko tekmovanje: 
250 točk
– območno tekmovanje: 
50 točk
4. Dodatek za obletnico delovanja
V letu, ko skupina praznuje visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk, vendar pod pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program:
– za 10. obletnico delovanja:
25 točk
– za 15. obletnico delovanja:
50 točk
– za 20. obletnico delovanja:
75 točk
– za 25. obletnico delovanja:
100 točk
– za 30. obletnico delovanja:
125 točk
– za 35. obletnico delovanja:
150 točk
– za 40. obletnico delovanja:
175 točk
– za 45. obletnico delovanja:
200 točk
– za 50. obletnico in več let delovanja:
225 točk
5. Dodatek za vzdrževanje opreme
Vokalne in instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne in mažoretne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine) glede na število rednih članov prejmejo dodatek za stroške dejavnosti, to je za vzdrževanje oblek, instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostimov in druga gradiva, potrebna za delovanje skupin – 25 točk na člana skupine.
Skupina mora ob prijavi na razpis obvezno izpolniti priložiti predračun za nakup opreme.
6. Dodatek za članstvo v resorni zvezi
Društvom, ki so vključena v resorno občinsko zvezo, pripada 100 točk.
7. Dodatek za organizacijo projekta
V primeru, da je društvo organizator projekta in obenem tudi izvajalec (lahko tudi samo kot soizvajalec), pridobi dodatne točke za organizacijo projekta:
a) nivo prireditve:
– društveni, krajevni nivo: 
50 točk
– občinski nivo: 
150 točk
– regijski, državni, mednarodni nivo: 
300 točk
Organizacija projekta, pri katerem društvo hkrati ni tudi (so)izvajalec, se ne sofinancira.
8. Založništvo
Po tem pravilniku Občina Sevnica financira tudi založništvo. Sofinancira se izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, zgoščenk in podobno. Vlogo za sofinanciranje poda posameznik oziroma društvo, ki bo izdajatelj edicije, vendar mora izpolnjevati tudi ostale pogoje tega pravilnika. Prednost pri sofinanciranju bodo imele edicije, ki so povezane z zgodovinsko in kulturno dediščino društva, kraja ali Občine Sevnica, tiste, ki so namenjene čim večjemu številu uporabnikov, in tiste, ki imajo zagotovljen delež lastnih sredstev. Edicije, ki se ne nanašajo na zgoraj opredeljeno vsebino, se ne sofinancirajo.
Točkujejo se naslednji elementi:
a) Ciljni uporabniki – glede na vsebino edicije:
– vsebina se nanaša na Občino Sevnico ali širše:
800 točk
– vsebina se nanaša na posamezno krajevno skupnost ali kraj v Občini Sevnica:
700 točk
– vsebina se nanaša na posamezno društvo:
600 točk
– avtorsko delo (pesniška zbirka, prozno delo):
500 točk
b) Zagotovljen lastni delež sredstev:
– več kot 90 % lastnih sredstev:
800 točk
– več kot 80 % lastnih sredstev:
700 točk
– več kot 70 % lastnih sredstev:
600 točk
Sofinancira se največ 30 % upravičenih stroškov.
9. Izobraževanje
Po tem pravilniku Občina Sevnica financira tudi izobraževanje.
Občina sofinancira izobraževanje mentorjev in ostalih članov društva, vendar največ dva člana za posamezno izobraževanje. Posamezni udeleženec lahko pridobi največ 100 točk na osnovi predložene finančne konstrukcije.
20. člen 
Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in skupnim številom točk vseh programov in projektov, prijavljenih na javni razpis.
V. KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0024/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti