Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4210. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 13791.

  
Na podlagi 29. in 86. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji 14. decembra 2015 sprejel
S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 21/14) se drugi odstavek 1. člena črta.
2. člen 
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo »nadzornega odbora ter«.
3. člen 
V 16. členu se vejica za besedilom »stalno delovno telo« nadomesti s piko in črta preostalo besedilo.
4. člen 
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delovno telo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svojega delovnega področja, razen aktov, za katere je v zakonu ali statutu MOL določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.«.
5. člen 
V 36. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Svetnik ima pravico predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen aktov, za katere je v zakonu ali statutu MOL določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.«.
6. člen 
Naslov V. poglavja »V. IZLOČITEV ZARADI PRISTRANOSTI« ter 37. do 40. člen se črtajo.
7. člen 
V tretjem odstavku 50. člena se v prvem stavku za besedo »telo« postavi vejica in črta beseda »ali« ter za besedo »pristojnosti« doda besedilo »in najmanj pet odstotkov volivcev v MOL«.
8. člen 
V 51. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Hkrati s sklicem seje se obvesti javnost, da lahko k osnutkom odlokov, ki so po svoji naravi splošni akti, in planom razvoja MOL, razen če zakon ali ta poslovnik ne določata drugačnega postopka, v roku 30 dni od sklica sporoči morebitne pripombe in predloge na način, določen z obvestilom, razen če ji je bila dana možnost, da sporoči svoje pripombe in predloge v roku 30 dni že k delovnim gradivom navedenih aktov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javnost sporoči morebitne pripombe in predloge k predlogu akta iz prejšnjega odstavka v roku 12 dni, kadar se akt sprejema po hitrem postopku.«.
9. člen 
V tretjem odstavku 53. člena se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ter določila tretjega in četrtega odstavka 51. člena tega poslovnika.«.
10. člen 
V prvem odstavku 63. člena se v prvem stavku črta besedilo »in predstavnik nadzornega odbora«.
11. člen 
V drugem odstavku 64. člena se v šestem stavku za besedilom »eno minuto,« doda besedilo »odgovor na dve repliki največ dve minuti,«.
12. člen 
V 69. členu se črtata besedi »ali statutom«.
13. člen 
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave. Predsedujoči preveri sklepčnost pred vsakim glasovanjem oziroma pred vsakim prvim glasovanjem, kadar je več glasovanj zaporedoma pri eni točki dnevnega reda, in pozove svetnike h glasovanju s pozivom: »Glasovanje poteka!«. Svetniki pritisnejo tipko »za« ali tipko »proti«.«.
14. člen 
V 76. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če svetnik ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje ponovi.«.
15. člen 
V 119. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zapisnik iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani MOL.«.
16. člen 
V 122. členu se v sedmi alineji drugega odstavka beseda »obvezne« nadomesti z besedo »avtentične«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta beseda »svetniki«, beseda »nimajo« nadomesti z besedama »ni bilo« ter pika na koncu drugega stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če je obravnavan osnutek odloka, ki je po svoji naravi splošni akt,ali plan razvoja MOL, za katerega ni bil že predhodno izveden postopek seznanitve javnosti.«.
17. člen 
V prvem odstavku 123. člena se beseda »obvezne« nadomesti z besedo »avtentične«.
18. člen 
V 126. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Akt lahko predlagajo predlagatelji iz tretjega odstavka 50. člena tega poslovnika.«.
19. člen 
V prvem odstavku 128. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– predstavitev vpliva sodelovanja javnosti na rešitve, če je bila opravljena predhodna seznanitev javnosti z delovnim gradivom,«.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
20. člen 
V 132. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obrazložitev predlogov odlokov, ki so po svoji naravi splošni akti, in planov razvoja MOL mora vsebovati tudi predstavitev vpliva sodelovanja javnosti na rešitve v predlogu akta, če ta predstavitev ni bila dana že k osnutku akta.«.
21. člen 
V drugem odstavku 142. člena se besedilo »na prvi stopnji« nadomesti z besedama »kot osnutek«.
22. člen 
V prvem odstavku 144. člena se črta beseda »mestnemu«, besedi »enega tedna« nadomestita z besedilom »30 dni« ter črta besedilo »oglasnih deskah in«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pisne pobude ali predloge k osnutku proračuna, ki jih posredujejo občani MOL ali sveti četrtnih skupnosti najkasneje v 30 dneh od objave osnutka proračuna, morajo ob obravnavi predloga proračuna obravnavati delovna telesa sveta v okviru svojega delovnega področja in svet.«.
23. člen 
V 150. členu se črta tretji stavek tretjega odstavka.
Četrti odstavek se črta.
24. člen 
Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:
»150.a člen 
Predlog rebalansa in predlog sprememb proračuna se obravnavata po določilih tega poslovnika, ki veljajo za obravnavo predloga proračuna, z izjemo določil 144. člena tega poslovnika.«.
25. člen 
Drugi odstavek 151. člena se črta.
26. člen 
Naslov 9. podpoglavja VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»9. Postopek za sprejem avtentične razlage akta«.
27. člen 
153. člen se spremeni tako, da se glasi:
»153. člen
Predlog avtentične razlage akta lahko poda predlagatelj, ki lahko predlaga akt, za katerega se predlaga avtentična razlaga.
Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov akta, navedbo člena, za katerega se predlaga avtentična razlaga, razloge zanjo in predlog besedila avtentične razlage.
Župan s sklicem prve naslednje seje posreduje predlog iz prvega odstavka tega člena svetu v obravnavo.
Svet obravnava avtentično razlago prednostno, praviloma na prvi naslednji seji.
Sprejeta avtentična razlaga je sestavni del akta.«.
28. člen 
154. člen se črta.
29. člen 
V drugem odstavku 172. člena se beseda »zasedanjem« nadomesti z besedo »sejo«.
V tretjem odstavku se beseda »obvezno« obakrat nadomesti z besedo »avtentično«.
30. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-47/2007-30
Ljubljana, dne 14. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti