Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4302. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica, stran 13898.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 47. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje ter uredijo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Škofljica (v nadaljevanju: občinska uprava).
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine kot samoupravne lokalne skupnosti opravlja naloge iz lastne in prenesene pristojnosti ter naloge na podlagi javnih pooblastil.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena z zakonom in s tem odlokom.
3. člen 
Občinska uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov, statuta občine in drugih predpisov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, javnimi in drugimi zavodi, javnimi podjetji, gospodarskimi družbami, krajevnimi skupnostmi in drugimi ožjimi deli občine, društvi in drugimi organizacijami za izmenjavo podatkov, informacij, obvestil, mnenj in dobrih praks ter sodeluje v skupnih delovnih telesih in projektih.
4. člen 
Občinska uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke.
Občinska uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.
5. člen 
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov, s sporočili za javnost, s posredovanjem informacij javnega značaja, tudi v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje, z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščata javnost župan in po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave. Vodje notranjih organizacijskih enot in drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana ali direktorja občinske uprave.
Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
6. člen 
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in nanje odgovarjati.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
Za opravljanje nalog občine se ustanovi občinska uprava Občine Škofljica, s sedežem na Škofljici, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občine ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi in mora zagotavljati:
1. strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
2. zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
3. smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi;
4. učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog;
5. usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
6. učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli občine;
7. učinkovito sodelovanje z organi občine, občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
Občinska uprava bo opravljala naloge na naslednjih področjih:
1. splošnih zadev,
2. normativno pravnih zadev,
3. upravnih zadev,
4. družbenih dejavnosti,
5. javnih financ,
6. varstva okolja in urejanja prostora,
7. gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
8. gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
10. izvajanje gospodarskih javnih služb,
11. dejavnosti ožjih delov lokalne skupnosti.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
8. člen 
Naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva opravlja organ skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica.
9. člen 
V občinski upravi se ustanovijo notranje organizacijske enote kot temeljne organizacijske enote za opravljanje nalog občinske uprave.
Občinska uprava je organizirana v okviru štirih oddelkov:
– oddelek za pravne in družbene zadeve,
– oddelek za finance, računovodstvo in gospodarstvo,
– oddelek za prostor, komunalno infrastrukturo in investicije in
– oddelek za izvajanje gospodarskih javnih služb in tehnične podpore.
V okviru oddelka za pravne in družbene zadeve deluje tudi kabinet župana.
V občinski upravi se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote, če to zagotavlja boljše in kvalitetnejše opravljanje njihovih nalog.
Oddelek za izvajanje gospodarskih javnih služb in tehnične podpore, pokriva tudi področje režijskega obrata za izvajanje gospodarske javne službe.
Delovno področje občinske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki mora biti sprejet v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Notranje organizacijske enote občinske uprave opravljajo upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne in druge naloge in izvršujejo pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena, zlasti pa:
1. spremljajo zakonodajo ter pripravljajo in sodelujejo pri pripravi, skrbijo za zakonitost in nadzor nad izvajanjem, občinskih predpisov in drugih aktov ter pripravljajo njihova prečiščena besedila;
2. pripravljajo programe in predloge rešitev ter izvedbo posameznih nalog iz svojega področja, kot tudi kratkoročne in dolgoročne razvojne in druge programi občine, z obrazložitvami, analizami, poročili;
3. pripravljajo in izvajajo proračun, spremembe proračuna ter rebalans proračuna, pripravljajo polletno poročilo in zaključni račun;
4. skrbijo za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in nadzorujejo poslovanje porabnikov sredstev proračuna občine;
5. spremljajo stanje v občini in pobude občanov, zavodov in drugih institucij v občini ter predlagajo ustrezne ukrepe;
6. gospodarno upravljajo s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter opravljajo nadzor nad upravljanjem premoženja občine s svojega delovnega področja, ki je preneseno v upravljanje drugim upravljavcem;
7. dajejo navodila posrednim uporabnikom proračunskih sredstev za zagotavljanje namenske uporabe proračunskih sredstev in za gospodarno uporabo stvarnega občinskega premoženja;
8. pridobivajo strokovne podlage in strokovna mnenja;
9. pripravljajo, koordinirajo in operativno spremljajo in vodijo investicije iz svojega področja, financirane iz občinskega proračuna;
10. pripravljajo delovna gradiva, splošne in posamične akte, ki jih obravnavata oziroma sprejemata župan oziroma občinski svet ter skrbijo za pregled delovnih gradiv, ki jih sprejme občinski svet;
11. opravljajo naloge za občinski svet, delovna telesa občinskega sveta in za nadzorni odbor;
12. opravljajo svetovalno funkcijo županu in direktorju občinske uprave;
13. izvajajo postopke javnega naročanja po zakonu o javnem naročanju;
14. pripravljajo gradiva za postopke, ki tečejo pred sodišči in drugimi organi;
15. vodijo upravne postopke in izdajajo odločbe v teh postopkih;
16. vodijo predpisane evidence in izdajajo potrdila;
17. sodelujejo in vodijo aktivnosti v zvezi z regijskimi, evropskimi in drugimi projekti;
18. opravljajo naloge za občinski štab civilne zaščite in prostovoljna gasilska društva;
19. tekoče spremljajo izvajanje in spremembe predpisov na svojem področju ter opozarjajo župana in direktorja občinske uprave na morebitna neskladja ter predlagajo uskladitve oziroma pripravljajo predloge sprememb le-teh;
20. nudijo pomoč pri opravljanju nalog ožjih delov občine;
21. sodelujejo pri popisu škode in skrbijo za odpravo posledic po elementarnih nesrečah in izrednih dogodkih na območju občine s področja dela;
22. sodelujejo pri organizaciji in izvajanju prireditev v občini.
Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan ali direktor občinske uprave v obliki ustne odločitve ali pisnega sklepa odloči, katera organizacijska enota bo nalogo opravila.
Podrobnejšo razdelitev nalog znotraj notranjih organizacijskih enot lahko določi župan, direktor občinske uprave ali vodja notranje organizacijske enote z navodilom.
11. člen 
Oddelek za pravne in družbene zadeve:
1. opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor in druge občinske organe;
2. opravlja pravne preglede v vseh zadevah iz pristojnosti občine;
3. daje strokovno pomoč uslužbencem občinske uprave pri vodenju upravnih postopkov;
4. vodi upravne postopke na drugi stopnji;
5. pripravlja predloge sodnih in izvensodnih poravnav;
6. zagotavlja zastopanje občine v vseh sodnih, upravnih ter drugih postopkih;
7. vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme občinski svet in objavlja in skrbi za objavo splošnih aktov;
8. opravlja strokovna in druga opravila pri sodelovanju občine s krajevnimi skupnostmi in ožjimi deli občine, drugimi občinami in lokalnimi skupnostim drugih držav;
9. opravlja naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri in na področju kadrovskih zadev;
10. opravlja protokolarne in promocijske zadeve za župana;
11. skrbi za obveščanje javnosti;
12. opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles;
13. skrbi za koordinacijo dela članov občinskega sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in začasnih delovnih teles občinskega sveta, OSPV ipd.;
14. opravlja naloge na področju civilne zaščite, požarne varnosti ter reševalne pomoči;
15. sodeluje pri popisu škode in odpravi posledic po elementarnih nesrečah in izrednih dogodkih na območju občine;
16. opravlja volilna opravila;
17. opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in glasbeno izobraževanje, izobraževanje odraslih, dejavnost mladih, šport, preprečevanje zasvojenosti, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, lekarniško dejavnost, pomoč na domu in mrliško ogledno službo;
18. zagotavlja opravljanje javnih služb na področju družbenih dejavnosti, kulture in raziskovanja;
19. opravlja naloge sprejemne pisarne in dajanja informacij strankam;
20. opravlja naloge upravnega poslovanja, vodenje upravnih evidenc ter ravnanja in hrambe dokumentarnega gradiva;
21. opravlja upravne, organizacijske in podobne naloge na področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, turizma, razvoja podeželja in skrbi za zavetišča za zapuščene živali;
22. zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe;
23. zagotavlja varstvo kulturne dediščine na območju občine;
24. opravlja druge splošne pravne in upravne zadeve, ki niso v pristojnosti drugega oddelka, kot so javna dela, varstvo pri delu, dostop do informacij javnega značaja, varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, varstvo integritete in preprečevanje korupcije ipd.;
25. sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja.
V Oddelku za pravne in družbene zadeve se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (kabinet župana).
12. člen 
Oddelek za finance, računovodstvo in gospodarstvo:
1. koordinira priprave in postopke sprejemanja proračuna, sprememb proračuna, rebalansa in polletnega poročila ter zaključnega računa občine,
2. opravlja naloge računovodstva in financ občine ter pripravlja računovodske izkaze in poročila za zunanje in notranje uporabnike s področja urada,
3. opravlja naloge vodenja knjigovodstva osnovnih sredstev,
4. pripravlja in izdeluje premoženjske bilance občine,
5. spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
6. obračunava plače in druge osebne prejemke, nagrade in honorarje,
7. izvaja zadolževanje občine ter upravlja z dolgom občine,
8. organizira izvedbo notranjega revidiranja,
9. likvidira poslovne listine,
10. opravlja plačilni promet,
11. pripravlja obračun davka na dodano vrednost,
12. upravlja s presežki denarnih sredstev na računu,
13. izdaja opomine in pripravlja podlage in predlaga načine uveljavljanja terjatev,
14. upravlja s stvarnim premoženjem občine in vodi ustrezne evidence,
15. skrbi za proračunsko rezervo in dodeljevanje finančnih pomoči,
16. organizira in nadzira izvajanje postopkov javnega naročanja in skrbi za predpisane evidence s področja javnega naročanja.
13. člen 
Oddelek za investicije, komunalno infrastrukturo in prostor:
1. nudi strokovno pomoč strankam pri urejanju prostora in varstva okolja;
2. pripravlja prostorske strateške, planske in izvedbene akte;
3. pripravlja gradiva za program priprave planskih in prostorskih izvedbenih aktov in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje;
4. organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov;
5. pripravlja programske in projektne rešitve prostorskega plana;
6. pripravlja in izdeluje lokacijske informacije v zvezi z merili in pogoji za posege v prostor;
7. skrbi za izdelavo analiz stanja v prostoru (sanacijski programi);
8. vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
9. skrbi za pripravo, izdelavo in izvajanje programov varstva okolja;
10. presoja vplive nameravanih posegov v prostor;
11. vodi postopke ugotavljanja predkupne pravice;
12. pripravlja strokovna izhodišča za upravljanja z zemljišči, pridobivanje, prodajo, menjava in oddaja zemljišč za gradnjo, ter urejanje statusa javnega dobra;
13. opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma zemljiških davkov;
14. pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti;
15. vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih občine;
16. sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja;
17. izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe, koordiniranja in nadzora investicij;
18. spremlja javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev;
19. načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov;
20. pripravlja investicijsko dokumentacijo in zagotavlja izvajanje investicij;
21. skrbi za pripravo, izdelavo in izvajanje programov komunalne in energetske dejavnosti;
22. vodi postopke v zvezi z odmero komunalnih prispevkov;
23. zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture;
24. opravlja naloge v zvezi s pridobivanjem in opremljanjem zemljišč (program opremljanja);
25. upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti in napravami;
26. sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja s področja dela.
14. člen 
Oddelek za izvajanje gospodarskih javnih služb in tehnične podpore:
1. opravlja naloge na področju gospodarskih javnih služb;
2. opravlja strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb;
3. opravlja naloge s področja urejanja občinskih cest, vodotokov …;
4. opravlja naloge s področja prometa in zagotavlja prevoze šolskih otrok;
5. opravlja naloge na področju javne razsvetljave;
6. opravlja naloge na področju upravljanja in vzdrževanja s stanovanjskim fondom občine in poslovnimi prostori;
7. upravlja in vzdržuje večnamenske športne objekte v lasti občine;
8. skrbi za ustrezno vzdrževanje in zavarovanje javne infrastrukture in javnih objektov;
9. skrbi za telefonsko, internetno in ostalo tehnologijo potrebno za delovanje občinske uprave;
10. opravlja dela in naloge tehnične podpore občinski upravi.
15. člen 
Oddelek za izvajanje gospodarskih javnih služb in tehnične podpore, pokriva tudi področje režijskega obrata za izvajanje gospodarskih javnih služb, kot so:
1. pokopališka dejavnost,
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
3. urejanje zelenih površin, kolesarskih stez, označevalnih in informacijskih tabel,
4. skrb za organizirano zbiranje komunalnih odpadkov, ekološke otoke.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE IN NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TER NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV 
16. člen 
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan, ter druge predpise.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave predstavlja in zastopa občino ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave ali drug delavec občinske uprave, ki ga imenuje župan.
Oddelek kot notranjo organizacijsko enoto vodi vodja oddelka, razen oddelek za pravne in družbene zadeve, ki ga vodi neposredno direktor občinske uprave.
Za vodenje posameznih nalog imenuje župan vodje notranjih organizacijskih enot.
17. člen 
Direktor občinske uprave lahko v soglasju z županom naroči izdelavo in izvajanje nekaterih strokovnih del in nalog, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, zunanjim sodelavcem, pri čemer se s sklepom določijo naloge, roki, sredstva in drugi pogoji za delo.
18. člen 
Direktorja občinske uprave na položaj imenuje župan. Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju v naziv odloča župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
Delovno mesto direktorja občinske uprave ter delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so položajna delovna mesta.
Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in delo organizacijske enote odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
Vodje iz prvega odstavka tega člena načrtujejo, organizirajo in usmerjajo delo organa oziroma druge notranje organizacijske enote, skrbijo za zakonitost delovanja ter v skladu s pooblastili direktorja občinske uprave odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravljajo najzahtevnejše strokovne naloge v notranji organizacijski enoti in sodelujejo z drugimi vodji notranjih organizacijskih enot ter so odgovorni za stanje na svojem področju.
19. člen 
Direktor občinske uprave je za svoje delo in za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje nalog ter za delo občinske uprave odgovoren županu.
Direktor občinske uprave:
1. vodi in usklajuje upravno in strokovno delo občinske uprave;
2. vodi strokovno delo na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri;
3. skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
4. skrbi za koordinacijo med notranjimi organizacijskimi enotami občinske uprave;
5. organizira in koordinira delo uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč;
6. razporeja delo med uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
7. vodi in odloča v upravnih postopkih na prvi stopnji;
8. opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
9. opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi;
10. zagotavlja opravljanje nalog za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij in ostalih organov;
11. opravlja druge naloge po nalogu in pooblastilu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti, sicer pa je izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca v občinski upravi v izvrševanju župana, kot predstojnika, skladno s 33. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US, 23/06 – skl. US, 62/06 – skl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 11/07 – skl. US, 33/07, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF).
20. člen 
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo na predlog direktorja občinske uprave določi župan s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, s katerim določi tudi razvrstitev in število delovnih mest v posameznih organizacijskih enotah, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od organizacijskih enot, jo opravi organizacijska enota, ki jo pisno določi direktor občinske uprave, znotraj organizacijske enote pa praviloma vodja ali delavec, ki ga pisno določi vodja organizacijske enote.
Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni vodji notranje organizacijske enote, direktorju občinske uprave in županu.
21. člen 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana za usklajevanje dela oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave, ki so skupnega pomena za občinsko upravo.
Stalni člani kolegija so župan, direktor občinske uprave in vodje oddelkov. Glede na obravnavano problematiko se lahko na seje kolegija vabijo tudi drugi delavci občinske uprave.
Delo kolegija občinske uprave vodi župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave.
Za naloge občinske uprave, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih organizacijskih enot, lahko župan ali direktor občinske uprave ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
22. člen 
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organov skupne uprave odloča župan občine, v katere krajevnost pristojnost zadeva spada, če ni z zakonom drugače določeno.
Posamične akte v upravnih zadevah iz lastne pristojnosti občine izdaja na prvi stopnji direktor občinske uprave oziroma uslužbenci občinske uprave, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh in so za posamezne vrste zadev pooblaščeni s sklepom direktorja za prvo stopnjo in sklepom župana za drugo stopnjo.
23. člen 
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote ali javnega uslužbenca občinske uprave odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje notranje organizacijske enote o zadevi tudi odloči, če je vodja notranje organizacijske enote pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
24. člen 
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
25. člen 
Delovni in poslovni čas občinske uprave ter uradne ure določi župan skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji in na podlagi predpisov, ki urejajo delovna razmerja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Glede uveljavljanja pravic, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo delovna razmerja in sistem javnih.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 99/99).
Župan mora uskladiti interne akte s tem odlokom v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
28. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2015
Škofljica, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti