Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4206. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2015, stran 13787.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 8. redni seji dne 3. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Znesek v EUR
Skupina/Poskupina kontov
Rebalans 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
570.097
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
332.059
70
DAVČNI PRIHODKI
249.186
700 Davki na dohodek in dobiček
232.066
703 Davki na premoženje
12.620
704 Domači davki na blago in storitve
4.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
82.873
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.155
711 Takse in pristojbine
100
712 Denarne kazni
1.100
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
3.700
714 Drugi nedavčni prihodki
75.818
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neop. dolg. osn. sr.
10.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
228.038
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
228.038
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
556.837
40
TEKOČI ODHODKI
290.188
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.007
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
12.735
402 Izdatki za blago in storitve
179.716
403 Plačila domačih obresti
1.112
409 Rezerve
11.618
41
TEKOČI TRANSFERI
165.988
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
138.080
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
22.510
413 Drugi tekoči domači transferi
5.398
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
100.311
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
100.311
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
350
431 Investicijski tansferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
350
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (prih.-odhod.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
13.260
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
752 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
14.178
55
ODPLAČILA DOLGA
14.178
550 Odplačila domačega dolga
14.178
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–918
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–14.178
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–13.260
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
918
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov s sprejetimi spremembami se uskladita. Sta prilogi k temu odloku, ter se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.«
2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2015, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 4100-0002/2015-2
Hodoš, dne 4. decembra 2015
Župan 
Občine Hodoš 
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti