Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4209. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2016, stran 13790.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2016 
1. 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016.
2. 
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 (Uradni list RS, št. 103/15).
3. 
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 je znašal 9.162.798,00 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.
4. 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki jo določi župan.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2015.
5. 
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne občine Koper za leto 2016.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016.
Št. 410-145/2015
Koper, dne 28. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pubbliche (G. U. della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – mod. e 101/13 e 55/15 – ZFisP) e dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/2005, 67/2006 e 39/2008) emano la seguente
D E L I B E R A 
sull'esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria nel periodo gennaio–marzo 2016 
1. 
Con la presente viene deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2016.
2. 
Il finanziamento provvisorio delle attribuzioni comunali e di altre finalità previste dalla normativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 103/15).
3. 
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in misura non superiore alle somme spese nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. Le spese ed altri costi a carico del bilancio attuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 ammontano a 9.162.798,00 EURO e rappresenta l’ammontare del finanziamento provvisorio previsto dalla presente delibera.
L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate del bilancio del Comune città di Capodistria ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del Comune città di Capodistria riferiti agli esercizi precedenti.
4. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio come nell’esercizio passato.
Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente nei limiti della quota stabilita dal sindaco.
Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2015.
5. 
Alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, tutte le spese sostenute e le entrate riscosse saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2016.
6. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° gennaio 2016.
N. 410-145/2015
Capodistria, 28 dicembre 2015
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti