Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4236. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2016, stran 13822.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 8. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Mozirje za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.451.049,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.918.549,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.496.239,00
700
Davki na dohodek in dobiček 
2.227.939,00
7000
Dohodnina 
2.227.939,00
703
Davki na premoženje 
181.300,00
7030
Davki na nepremičnine 
134.400,00
7031
Davki na premičnine 
400,00
7032
Davki na dediščine in darila 
5.000,00
7033
Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje 
41.500,00
704
Domači davki na blago in storitve 
86.000,00
7044
Davki na posebne storitve 
1.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
85.000,00
706
Drugi davki 
1.000,00
7060
Drugi davki 
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
422.310,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
140.800,00
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku 
in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 
300,00
7102
Prihodki od obresti 
500,00
7103
Prihodki od premoženja
140.000,00
711
Takse in pristojbine 
2.200,00
7111
Upravne takse in pristojbine 
2.200,00
712
Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
7120
Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
350,00
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
350,00
714
Drugi nedavčni prihodki 
270.960,00
7141
Drugi nedavčni prihodki 
270.960,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
145.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
40.000,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 
40.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
105.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
105.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
30.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov 
30.000,00
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
30.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
357.500,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
357.500,00
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
330.500,00
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
27.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.185.748,00
40
TEKOČI ODHODKI 
1.016.240,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
252.110,00
4000
Plače in dodatki 
209.246,00
4001
Regres za letni dopust 
7.314,00
4002
Povračila in nadomestila 
14.850,00
4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi 
11.100,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim 
9.600,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
37.419,00
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
19.660,00
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
15.910,00
4012
Prispevek za zaposlovanje 
138,00
4013
Prispevek za starševsko varstvo 
231,00
4015
Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 
1.480,00
402
Izdatki za blago in storitve 
622.291,00
4020
Pisarniški in splošni material in storitve 
83.010,00
4021
Posebni material in storitve 
3.200,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacije 
122.100,00
4023
Prevozni stroški in storitve 
3.000,00
4024
Izdatki za službena potovanja 
3.100,00
4025
Tekoče vzdrževanje 
303.110,00
4026
Poslovne najemnine in zakupnine 
24.101,00
4027
Kazni in odškodnine 
6.000,00
4029
Drugi operativni odhodki 
74.670,00
403
Plačila domačih obresti 
53.150,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 
38.000,00
4032
Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam 
3.500,00
4033
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 
11.650,00
409
Rezerve 
51.270,00
4090
Splošna proračunska rezervacija 
15.000,00
4091
Proračunska rezerva 
35.970,00
4093
Sredstva za posebne namene 
300,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.128.425,00
410
Subvencije 
37.235,00
4100
Subvencije javnim podjetjem 
7.235,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom 
30.000,00
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
266.001,00
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila 
6.600,00
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
3.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom 
256.401,00
412
Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 
95.440,00
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
95.440,00
413
Drugi tekoči domači transferi 
729.749,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
35.000,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode 
694.749,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
950.446,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
950.446,00
4200
Nakup zgradb in prostorov 
20.000,00
4202
Nakup opreme 
8.000,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
315.821,00
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove 
489.200,00
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
5.001,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 
112.424,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
90.637,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
75.200,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
61.000,00
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem 
in družbam, ki so v lasti države ali občin 
11.200,00
4314
Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom 
3.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
15.437,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom 
15.437,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
265.301,00
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – 
(II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
317.951,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi)
773.884,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500
Domače zadolževanje 
0,00
5000
Najeti krediti pri Banki Slovenije 
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
265.301,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
265.301,00
550
Odplačila domačega dolga 
265.301,00
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam 
217.101,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
48.200,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–265.301,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–265.301,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0,00
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva oblikovana po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 35.970,00 evrov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 35.970,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V letu 2016 se Občina Mozirje dodatno zadolžuje ob soglasju Občinskega sveta Občine Mozirje.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2016 ni predviden.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2016 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega sveta Občine Mozirje.
Kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno poroštvo Občine Mozirje, zadolževanje v letu 2016 ni možno.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 032-0005/2015
Mozirje, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti