Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika, stran 13817.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) ter 11. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 9. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika (Uradni list RS, št. 103/03 in 30/09) se v prvem stavku drugega odstavka 1. člena za besedo »Metlika« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »Mestni trg 24, 8330 Metlika.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti na območju Občine Metlika. Zavod lahko izvaja tudi druge kulturne dejavnosti v okviru posebne organizacijske enote.«.
3. člen 
V 3. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Zavod ima poleg splošne knjižnice v sestavi tudi organizacijsko enoto Kulturni dom Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 21, 8330 Metlika.
Za delovanje enote se finančno poslovanje vodi ločeno.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
4. člen 
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Organizacijska enota zavoda nima pravne subjektivitete. Zanjo upravlja pravno poslovanje zavod, zastopa in predstavlja pa jo direktor zavoda.«.
5. člen 
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod v okviru enote Kulturnega doma Metlika opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– organizacija, priprava in izvedba kulturnih prireditev, proslav, kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, razstav in drugih prireditev komercialne narave,
– predvajanje filmov,
– posojanje in prodaja likovnih del ter izdelkov umetne in domače obrti,
– oddajanje dvorane in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandna in založniška dejavnost, namenjena registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
– gostinske storitve za potrebe zaposlenih izvajalcev in obiskovalcev,
– prodaja spominkov in produktov zavoda,
– izvajanje dejavnosti muzeja,
– druge razvedrilne dejavnosti,
– obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– izdajanje revij in periodike ter drugih s tiskarstvom povezanih storitev ter
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti.«.
6. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene:
91.011
Dejavnost knjižnic
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010
Računalniško programiranje
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obdelovanje spletnih portalov
63.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevane in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine 
59.140
dejavnost kinematografov
68.200
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
90.0
kulturne in razvedrilne dejavnosti
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve,
– opravlja dela gospodarjenja Kulturnega doma Metlika,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.
Zavod se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.«.
7. člen 
V 16. členu se spremeni druga alineja, tako da se po novem glasi:
»– omejitev, določenih v 29.a členu tega odloka.«.
8. člen 
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Iz sredstev ustanovitelja se zagotovijo sredstva tudi:
– za investicije v zavodu,
– za kritje neprogramskih stalnih stroškov zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega dela,
– za izvedbo programov, določenih z letnim programom, ki ga sprejme ustanovitelj.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti, se besedi »javne službe« nadomestita z besedo »dejavnosti«.
9. člen 
V 25. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financira ustanovitelj. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.«.
10. člen 
Doda se nov 29.a člen, ki se glasi:
»Zavod mora od ustanovitelja pridobiti soglasje:
– k določbam pravil in spremembam pravil,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– k zadolževanju zavoda,
– k prometu z nepremičninami,
– k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi pravicami,
– k spremembi imena in sedeža.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Zavod je dolžan sprejeti pravila zavoda in uskladiti druge splošne akte najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novih aktov se smiselno uporabljajo določbe obstoječih aktov, kolikor te niso v nasprotju z določili tega odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2015
Metlika, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti