Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4129. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK)
4130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)
4131. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4132. Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

4133. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016
4134. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole
4135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

BANKA SLOVENIJE

4136. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
4137. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4138. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice
4139. Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
4140. Tarifa o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev
4141. Tarifa o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
4142. Tarife o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja

OBČINE

Beltinci

4143. Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci
4144. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rastlinjake v Beltincih
4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci
4146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci
4147. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Bistrica ob Sotli

4148. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016

Bled

4149. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2016

Brezovica

4150. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2016
4151. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2016

Brežice

4152. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
4153. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
4154. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
4155. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Dobrova-Polhov Gradec

4156. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
4157. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015
4158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolenjske Toplice

4159. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016
4160. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Dolenjske Toplice

Dravograd

4161. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2016
4162. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2016
4163. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2016

Gorenja vas-Poljane

4164. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
4165. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
4166. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016

Ivančna Gorica

4167. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016
4168. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
4169. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2016
4170. Sklep o določitvi višine cen odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

4171. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2016
4172. Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji
4173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

4174. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2016

Kostanjevica na Krki

4175. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2016

Kranj

4176. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2016
4177. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2016

Križevci

4178. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2015
4179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
4180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci v letu 2016

Krško

4181. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
4182. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško
4184. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
4185. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016
4186. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015

Laško

4187. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016
4188. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti