Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4159. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016, stran 13670.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/15) se spremeni drugi odstavek drugega člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.432.698
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.727.177
70
DAVČNI PRIHODKI
2.088.925
700 Davki na dohodek in dobiček
1.792.350
703 Davki na premoženje
175.225
704 Domači davki na blago in storitve
121.250
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
638.252
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
426.002
711 Takse in pristojbine
1.900
712 Globe in druge denarne kazni
22.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.500
714 Drugi nedavčni prihodki
164.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
405.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
400.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.298.021
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
399.530
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
1.898.491
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
5.743.896
40
TEKOČI ODHODKI 
975.522
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
303.130
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
46.987
402 Izdatki za blago in storitve
595.405
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.057.545
410 Subvencije
64.783
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
694.450
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
95.080
413 Drugi tekoči domači transferi 
203.232
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.627.694
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.627.694
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.135
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
42.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
41.135
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–311.198
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–311.198
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+ VII.-VIII.-XI.) 
311.198
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
1.000.000
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-30/2015
Dolenjske Toplice, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost