Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4152. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., stran 13658.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473., 475. in 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 14. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. 
1. člen 
Prvi odstavek 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč in
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.«
2. člen 
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb subvencionirajo, se z aktom, v katerem se odloči o subvencioniranju cene, določita tudi višina in vir subvencij. Subvencioniranje se izvede v skladu s sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380).«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0018/2015
Brežice, dne 14. decembra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost