Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4143. Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci, stran 13640.

  
Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 23/07 – popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o denarni socialni pomoči Občine Beltinci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se ureja pravica do denarne socialne pomoči Občine Beltinci (v nadaljevanju: denarna socialna pomoč), upravičenci, pogoji, kriteriji, nameni in postopek za dodelitev denarne socialne pomoči.
2. člen 
Denarna socialna pomoč je socialno varstveni prejemek, namenjen tistim posameznikom ali posameznicam (v nadaljnjem besedilu: posamezniki), ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo sami vplivati.
Denarna socialna pomoč po tem odloku se praviloma dodeli enkrat letno, le izjemoma večkrat, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske vlagatelja-upravičenca.
Občina Beltinci vsako leto zagotavlja sredstva za dodeljevanje denarne socialne pomoči v proračunu občine na posebnih postavkah – denarna pomoč in plačilo pogrebnin.
3. člen 
Za vodenje postopka in odločanje o določitvi višine denarne socialne pomoči na prvi stopnji Občina Beltinci pooblasti Center za socialno delo Murska Sobota (v nadaljevanju: Center za socialno delo).
II. UPRAVIČENCI, POGOJI, KRITERIJI, VIŠINA IN NAMEN DENARNE SOCIALNE POMOČI 
4. člen
Do denarne socialne pomoči po tem odloku so upravičene osebe – državljani in državljanke Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Beltinci ter tujci in tujke (v nadaljnjem besedilu: tujci), ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, in imajo stalno prebivališče na območju Občine Beltinci ter tam tudi dejansko prebivajo.
5. člen 
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo.
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli samski osebi oziroma družini, če se ugotovi, da se je samska oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ne more vplivati znašla v položaju materialne ogroženosti, izkoristila pa je tudi že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
6. člen 
Denarna socialna pomoč znaša največ do višine 100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka in se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti vlagatelja oziroma njegove družine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti.
Denarna socialna pomoč se dodeli po naslednjih merilih oziroma v višini:
– samska odrasla oseba 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– zakonca in zunajzakonska partnerja 50 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– družina z enim otrokom in enostarševska družina z enimi otrokom 80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– družina z dvema ali več otroki in enostarševska družina z dvema ali več otroki 100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.
7. člen 
Pri ugotavljanju zneska minimalnega dohodka se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost do denarne socialne pomoči iz sredstev proračuna Republike Slovenije po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ki so jih vlagatelj in njegovi družinski člani oziroma člani zakonske ali izven zakonske skupnosti prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ter druge socialne okoliščine vlagatelja oziroma družine.
8. člen 
Osnovni znesek minimalnega dohodka ob sprejemu tega odloka znaša 270,82 EUR.
Višina zneska minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi po merilih Zakona o socialno varstvenih prejemkih in vsakokratni usklajeni višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določi minister, pristojen za socialno varstvo in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
Denarna socialna pomoč se lahko vlagatelju pomoči dodeli za:
– nakup šolskih potrebščin,
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
– plačilo letovanja socialno ogroženim otrokom,
– plačilo položnic, namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (elektrika, komunala, najemnina, vrtec in drugo),
– nakup hrane, oblačil in obutve,
– nakup ozimnice, kurjave,
– (do)plačilo dijaškega doma.
– doplačilo oskrbe v kriznem centru varni hiši oziroma zavetišču,
– (do)plačilo pogrebnih stroškov,
– obdarovanje otrok in občanov ob novem letu, ki se nahajajo v rejništvu in zavodih,
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne pa jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne pokriva,
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca, z upoštevanjem njegovih materialnih razmer.
10. člen 
Enkratna denarna pomoč za plačilo šolskih kosil in šole v naravi osnovnošolcem se dodeli največ do višine dejansko nastalega stroška, ki ga zaračuna šola, vendar največ do višine osnovnega minimalnega dohodka iz 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Stroški se poravnajo neposredno šoli, ki jo obiskuje upravičenec.
Denarna socialna pomoč za plačilo letovanj socialno ogroženim otrokom se dodeli največ do višine dejansko nastalega stroška, ki ga zaračuna organizator letovanja, vendar največ do višine osnovnega minimalnega dohodka iz 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih na osebo ali družino. Stroški se poravnajo neposredno organizatorju letovanja.
Višina (do)plačila oskrbe izvajalcu v kriznem centru, varni hiši, zavetišču sme preseči višino osnovnega minimalnega dohodka iz 8. člena Zakona o socialnovarstvenih prejemkih za največ 50 %. Oskrba se plačuje najdalj 3 mesece, z možnostjo podaljšanja, neposredno kriznemu centru, varni hiši oziroma zavetišču.
Denarna socialna pomoč za ostale namene iz 9. člena tega odloka se dodeli upravičencu največ do višine osnovnega minimalnega dohodka iz 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih na osebo ali družino.
11. člen 
Praviloma se denarna socialna pomoč upravičencu izplača neposredno na njegov transakcijski račun.
V funkcionalni obliki, se denarna socialna pomoč izplača izvajalcu določenega blaga oziroma opravljene storitve upravičencu, ko se ugotovi, da upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe ter se oceni, da bo le na tak način dejansko zagotovljen namen porabe dodeljene denarne socialne pomoči.
12. člen 
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
13. člen 
Izjemoma, in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, zaradi elementarnih nesreč ali drugih težkih življenjskih situacij (npr.: požar, poplava, smrt v družini, deložacija, izguba zaposlitve …), ki ogrožajo dostojno preživetje posameznika ali družine, se lahko vlagatelju dodeli izredna denarna socialna pomoč.
O dodelitvi izredne denarne socialne pomoči iz prvega odstavka tega člena Center za socialno delo predhodno pridobi soglasje Občine Beltinci.
Odločitev o dodelitvi izredne socialne pomoči in o njeni višini v teh primerih (kljub preseganju cenzusa iz 5. člena tega odloka) na predlog Centra za socialno delo oziroma občinske uprave, sprejme Občinski svet Občine Beltinci.
14. člen 
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči po zakonodaji s področja socialnega varstva in nima zavezancev, ki so ga po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 – UPB) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati oziroma ti zavezanci nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi lahko plačali oziroma doplačali pogrebne stroške za pokojnika.
15. člen 
Posebno vlogo za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za pokojnika podajo zavezanci za (do)plačilo pogrebnih stroškov oziroma če teh ni pa izvajalec pogrebnih stroškov in stroškov pokopa.
Kljub izkazanemu dohodku se na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev, lahko odkloni plačilo pogrebnih stroškov. Kolikor je pokojnik svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem (v času 18 mesecev pred smrtjo), ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov.
16. člen 
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna Občina Beltinci. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
17. člen 
Za pokojnika se poravnajo najnujnejša pogrebna oprema in storitve v višini kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kolikor Center za socialno delo glede na dejansko situacijo, ne odloči, da se stroški najnujnejše pogrebne opreme in storitev plačajo v celoti.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE SOCIALNE POMOČI 
18. člen
Pravico do denarne socialne pomoči vlagatelj uveljavlja na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na Centru za socialno delo in na spletni strani www.beltinci.si.
Vlogo vlagatelj vloži na Centru za socialno delo, ki vodi postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči po določbah tega odloka, v skladu z Zakonom o upravnem postopku.
Vlogi je vlagatelj dolžan priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo in s tem odlokom.
19. člen 
Pri odločanju o dodelitvi denarne socialne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tudi določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v delu, ki urejajo področje denarnih socialnih pomoči.
Podatki o vlagatelju in njegovih družinskih članih se zbirajo neposredno od vlagatelja ter iz drugih uradnih evidenc.
20. člen 
Center za socialno delo preveri podatke iz vloge in dokazil in najpozneje v roku trideset dni od vložitve zahtevka odloči o upravičenosti do denarne socialne pomoči z odločbo.
21. člen 
Zoper odločbo Centra za socialno delo o dodelitvi oziroma nedodelitvi denarne socialne pomoči je možna pritožba, ki jo vlagatelj lahko vloži v roku petnajst dni po prejemu odločbe na naslov: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo odloča župan Občine Beltinci.
IV. KONČNE DOLOČBE 
22. člen
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 47/05).
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-1/2015-12/113/VI
Beltinci, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost