Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4164. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016, stran 13675.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 ZFisP) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 8. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Gorenja vas - Poljane za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2016 (v EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.351.035
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.021.405
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.131.652
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.678.052
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
320.150
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
133.400
706 DRUGI DAVKI
50
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.889.753
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
168.240
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
16.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
33.500
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.669.513
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
640.408
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
107.500
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
532.908
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
21.050
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
21.050
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.668.172
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.668.172
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.578.612
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.823.748
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
473.498
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
75.938
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.149.812
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.500
409 REZERVE
103.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.523.050
410 SUBVENCIJE
87.300
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.855.976
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
181.368
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
398.406
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.954.359
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.954.359
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
277.455
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
235.670
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
41.785
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
-227.577
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
23.076
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
8.076
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
15.000
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440 DANA POSOJILA
10.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
13.076
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
195.799
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
195.799
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–410.300
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–195.799
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
227.577
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
410.300
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 80 % rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Višja svetovalka za proračun, finance in računovodstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– med izvrševanjem proračuna lahko odpira konte v okviru proračunskih postavk oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se nameni za investicije v zagotavljanje požarne varnosti,
– turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje turizma v občini,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva proračuna EU za investicije,
– prispevki občanov za ceste, ki se namenijo za izgradnjo in obnovo cest,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni vzdrževanju gozdnih cest,
– prihodki od smetarine,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– lastni prihodki KS (vodarina, prihodki od pokopališke dejavnosti),
– komunalni prispevek,
– prihodki namenjeni odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– občinskega sveta,
– nadzornega odbora,
– župana
odloča župan brez omejitev.
– občinske uprave in režijskega obrata na predlog vodje oddelka odloča župan.
Župan je pooblaščen, da v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne namene med proračunskimi postavkami, vendar največ do 20 % obsega področja sprejetega proračuna. V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji, in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije ter prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma, v smislu petega odstavka tega člena, nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju (za obdobje januar–junij 2016) in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Omejitev iz prejšnjega odstavka pa ne velja za investicijske odhodke za projekte EU.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko odloča o spremembi vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Omejitev ne velja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma iz evropskih sredstev ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
8. člen 
(proračunski sklad) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5 % vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo:
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, strela, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča župan in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5 % celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev, na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave, in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 2.000,00 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Gorenja vas - Poljane, vendar največ do skupne višine 10.000,00 evrov vseh dolgov v posameznem letu, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 0 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorenja vas - Poljane, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2016 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-003/2015-014
Gorenja vas, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost