Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4178. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2015, stran 13700.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 8. redni seji dne 18. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2015 
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15) se spremeni:
1. člen 
V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2015 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4,128.956
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,384.370
70
DAVČNI PRIHODKI
1.914.510
700 Davki na dohodek in dobiček
1.794.390
703 Davki na premoženje
87.420
704 Domači davki na blago in storitve
32.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI
469.860
710 Udeležba na dobičku in dohodkih 
od premož.
327.560
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in denarne kazni
4.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.000
714 Drugi nedavčni prihodki
120.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
41.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.703.586
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit. 
503.671
741 Prejeta državna sredstva iz drž. prorač. iz sred. EU
1,199.915
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.489.021
40
TEKOČI ODHODKI
560.833
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
107.000
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
15.825
402 Izdatki za blago in storitve
426.458
403 Plačila domačih obresti
5.550
409 Rezerve
6.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.305.806
410 Subvencije
256.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
772.265
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam
97.007
413 Drugi tekoči domači transferi
180.534
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2,436.492
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2,436.492
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
185.890
431 Investic. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporab. 
118.360
432 Investic. transferi prorač. uporabnikom
67.530
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–360.065
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
73
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
39.080
55
ODPLAČILA DOLGA
39.080
550 Odplačila domačega dolga
39.080
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–399.145
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–39.080
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
360.065
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
399.145
9009 Splošni sklad za drugo
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 032-01- 8/2015-60
Križevci, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost