Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4149. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2016, stran 13650.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 7. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Bled za leto 2016 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
2. člen 
(splošni del proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto/podkonto
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.042.191,57
70
DAVČNI PRIHODKI
6.727.500,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.130.000,00
703 Davki na premoženje
1.664.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
933.500,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.031.800,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
730.879,00
711 Takse in pristojbine
162.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
206.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
459.300,00
714 Drugi nedavčni prihodki
2.473.621,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
660.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
360.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sred.
300.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
622.891,57
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
622.891,57
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.865.238,29
40
TEKOČI ODHODKI
4.716.335,08
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
710.010,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
110.018,92
402 Izdatki za blago in storitve
3.667.162,16
403 Plačila domačih obresti
38.600,00
409 Rezerve
190.544,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.796.599,32
410 Subvencije
30.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.192.100,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
375.824,78
413 Drugi tekoči domači transferi
1.198.674,54
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.210.609,89
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.210.609,89
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
141.694,00
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., 
ki niso proračunski uporabniki
118.194,00
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom
23.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 
176.953,28
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
5.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA(550)
293.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
293.000,00
550 Odplačila domačega dolga
293.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali +
-111.046,72
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)
–293.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–IX.) = + III.
–176.953,28
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015 = – IX.
+ 111.046,72
9009 Splošni sklad za drugo 
(- ali 0 ali +)
3. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in druge namene na področju turizma;
3. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na področju turizma;
4. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč;
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;
6. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov;
7. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje;
8. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov;
9. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
10. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in investicijske izboljšave na kanalizacijskem sistemu;
11. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje programov stanovanjske politike;
12. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;
13. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in čiščenja odpadnih voda;
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
15. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem;
16. povračila za delovanje MIR;
17. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo z drugimi predpisi.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
(3) Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.
(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj odloča župan brez omejitev.
(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
(5) Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu proračuna, in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
(6) V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke;
– prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji;
– prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene);
– prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
(7) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
(8) Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.
(6) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(4) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 70.000,00 EUR za leto 2016.
(2) Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR (za posamezen namen) župan in o tem obvesti občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
(2) Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 5.000,00 EUR za posamezen namen.
(4) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, katerih višina presega županova pooblastila, odloča občinski svet.
(5) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2016 je določen v višini 119.200,00 EUR.
IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
11. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR.
12. člen 
(posebna pooblastila župana) 
(1) Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
(2) Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled, ko vrtec vloži predlog za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
(3) Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenimi v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. Župan mora v primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje sprejemanje proračuna občine ali njegovih sprememb.
13. člen 
(nakup stvarnega premoženja) 
Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim premoženjem občine, če vrednost transakcije ne presega 10.000,00 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.
(2) Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
(3) Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.
(4) Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
(5) O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 EUR odloča občinski svet.
(6) Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje) 
V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2017 se smiselno uporabljajo določila tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 034-4/2015-7
Bled, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti