Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4165. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 13678.

  
Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 8. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNA NAČELA 
1. člen 
Ta odlok ureja območja stavbnih zemljišč, za katera se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) in določa kriterije za odmero nadomestila.
2. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja ali poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
3. člen 
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
1. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidano stavbno zemljišče štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožene s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
2. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Če na posameznem od v prejšnjem odstavku navedenih zemljišč stoji objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje površino gradbene parcele objekta ali površino stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem takega objekta.
Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena ali znana, kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
4. člen 
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
Če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, ali v primeru novogradnje na zemljišču, na katerem se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov, le-tega na podlagi terenskega ogleda in podatkov iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. V skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, se ti podatki javno razgrnejo.
Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih podatkov oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci sami pa v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, niso predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča, športna igrišča ipd.
Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se nadomestilo zanje odmerja na enak način kot za površine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
5. člen 
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo Zemljiški kataster, občinski prostorski akti in odločbe upravnega organa (gradbena in njim podobna dovoljenja).
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO 
6. člen 
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za vsa naselja v občini, ki so razvrščena v štiri območja. Območja so določena glede na opremljenost stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, oddaljenost od upravnega središča občine in dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi. Pri uvrščanju zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 4. območje se dodatno upošteva strnjenost poselitve.
Razdelitev naselij na posamezna območja je naslednja:
1. območje:
Gorenja vas (razen Lajš), Poljane, Hotavlje.
2. območje:
Trebija, Podgora, Hotovlja, Dobje, Predmost, Todraž, Gorenja Dobrava, Dolenja Dobrava, Dobravšce, Dobenska Amerika, Lajše (Gorenja vas).
3. območje:
Delnice, Volča, Javorje, Murave, Žabja vas, Podobeno, Srednja vas, Sovodenj, Fužine, Lučine, Dolge Njive.
4. območje:
Bačne, Čabrače, Debeni, Hlavče Njive, Jelovica, Kopačnica, Leskovica, Krnice pri Novakih, Laze, Robidnica, Srednje Brdo, Studor, Suša, Volaka, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Bukov Vrh, Dolenja Ravan, Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Jazbine, Kremenik, Lajše, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Smoldno, Vinharje, Zakobiljek, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Stara Oselica, Četena Ravan, Dolenčice, Gorenja Ravan, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Krivo Brdo, Mlaka nad Lušo, Podvrh, Zapreval, Brebovnica, Goli Vrh, Prelesje, Zadobje, Kladje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve;
– namembnost in lega stavbnega zemljišča.
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja.
8. člen 
Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim številom točk:
Infrastruktura
Opremljenost stavbnega zemljišča
Število točk
vodovodno omrežje
zemljišča, katera je mogoče priključiti
10
električno omrežje
zemljišča, katera je mogoče priključiti
10
kanalizacijsko omrežje
zemljišča, katera je mogoče priključiti
10
omrežje javne razsvetljave
vsa zemljišča v strnjenem delu naselja, ki ima vzpostavljeno omrežje javne razsvetljave
10
prometno omrežje – utrditev v makadamu
utrditev v makadamu v točki zasebnega priključka na javno prometno omrežje
5
prometno omrežje – utrditev v asfaltu
utrditev v asfaltu v točki zasebnega priključka na javno prometno omrežje
15
prometno omrežje – utrditev v asfaltu s hodniki za pešce
utrditev v asfaltu s hodniki za pešce v točki zasebnega priključka na javno prometno omrežje
20
kabelsko informacijsko omrežje
zemljišča, katera je mogoče priključiti
15
območje urejenih javnih parkirišč
vsa zemljišča v strnjenem delu naselja, ki ima vzpostavljena urejena parkirišča
5
območje urejenih zelenih ali rekreacijskih površin
vsa zemljišča v strnjenem delu naselja, ki ima vzpostavljene zelene ali rekreacijske površine
10
9. člen 
Namembnost stavbnih zemljišč se po tem odloku razvršča v skupine po dejavnostih, ki so v skladu z vsakokrat veljavno uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, kot sledi:
A – gospodarske dejavnosti:
predelovalne in proizvodne dejavnosti, rudarstvo, gradbeništvo, oskrba z elektriko in plinom;
B – poslovne dejavnosti in poslovne storitve:
finančno posredništvo, zavarovalništvo, poslovanje z nepremičninami, izposoja in dajanje v najem izdelkov široke porabe, računalništvo, pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, podjetniško svetovanje, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, prirejanje iger na srečo in druge poslovne dejavnosti;
C – trgovinske in storitvene dejavnosti:
trgovina na debelo in drobno ter posredništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, lov, ribištvo, domača obrtna dejavnost, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, gostinstvo in turizem, storitve potovalnih agencij, poštne in telekomunikacijske storitve, promet in skladiščenje, poizvedovalne dejavnosti in varovanje, filmska in video dejavnost, zasebne zdravstvene in veterinarske storitve, ostale osebne storitve (saloni) in druge dejavnosti, namenjene pridobitni dejavnosti;
D – družbene dejavnosti ter javne funkcije in storitve:
javne ustanove s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture in umetnosti, socialno varstvo, politične organizacije, raziskovanje in razvoj, komunalna dejavnost, dejavnost pomožnih služb vlade;
E – stanovanjska dejavnost (stalno bivanje):
individualni stanovanjski objekti, večstanovanjski objekti, samski domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele občane;
F – počitniška dejavnost:
hiše, stanovanja in apartmaji, ki so namenjeni za počitek ali oddih.
10. člen 
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se skladno s 6. in 9. členom tega odloka določi naslednje število točk:
Namembnost
Število točk
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
A – gospodarske dejavnosti
150
110
90
70
B – poslovne dejavnosti in poslovne storitve
200
150
100
70
C – trgovinske in storitvene dejavnosti
160
120
70
50
D – družbene dejavnosti ter javne funkcije in storitve
100
80
60
30
E – stanovanjska dejavnost (stalno bivanje)
50
40
20
10
F – počitniška dejavnost
50
50
50
50
11. člen 
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje na območju celotne občine, glede na razvrstitev naselij v 6. členu tega odloka in skladno z namensko rabo, določeno v vsakokratnem veljavnem izvedbenem prostorskem aktu občine. Obračuna se tako, da se seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 8. in 10. člena odloka, pomnoži s faktorjem 0,4.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
12. člen 
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmerja letno od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
Višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 8. in 10. člena pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za obstoječe dotrajane objekte, ki zaradi tega trenutno niso v uporabi, se pri vrednotenju upošteva 50 % vsote točk.
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri letno od kvadratnega metra površine, ki je po prostorskem izvedbenem aktu določena za gradnjo, pomnoženo s številom točk skladno z 11. členom tega odloka in vrednostjo točke.
13. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila, na predlog župana, določi do konca leta za naslednje leto s sklepom Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane.
14. člen 
Za odmero, izterjavo in nadziranje plačevanja nadomestila je skladno z davčno zakonodajo pristojen davčni organ.
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih posreduje uprava Občine Gorenja vas - Poljane.
V. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
15. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene, določene z državno zakonodajo. Prav tako se ne plačuje za objekte, ki so oproščeni plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti po 12. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Gorenja vas - Poljane, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave, ter za objekte posebnih dejavnosti za celotno družbeno skupnost (gasilski domovi …).
Nadomestilo se ne plačuje za nezazidano stavbno zemljišče, če je površina stavbnega dela zemljiške parcele manjša od 400 m².
Nadomestilo se ne plačuje za objekte na stavbnih zemljiščih, ki so znotraj območja gospodarskih con, in sicer za čas 5 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč z občino.
16. člen 
Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko oprosti plačila nadomestila v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema socialno pomoč (pisno mnenje Centra za socialno delo) ali varstveni dodatek, za čas trajanja takšnega socialnega stanja;
– zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami, do odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila nadomestila.
Plačevanje nadomestila se na vlogo zavezanca za dobo 5 let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini Gorenja vas - Poljane neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka). Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko organ prejme popolno vlogo.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila iz drugega odstavka tega člena začne teči od dneva vselitve v novozgrajeno stanovanje ali stanovanjsko hišo. Zavezanec je oproščen plačevanja nadomestila od dneva, ko organ prejme popolno vlogo, do izteka 5 let od dneva vselitve (pričetek uporabe objekta za bivanje).
17. člen 
O oprostitvi plačevanja nadomestila na vlogo zavezanca odloči Občina Gorenja vas - Poljane.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
Zavezanca za plačilo nadomestila, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek z globo v višini 250,00 evrov:
– če sporoči napačne podatke, ki se vrednotijo z 8. ali 10. členom tega odloka.
Pravna oseba se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo v višini 1.200,00 evrov.
Za posledice iz alineje prvega odstavka se zavezancu višina nadomestila poračuna skupaj z odmerjenimi zamudnimi obrestmi.
19. člen 
Zavezanca se kaznuje za prekršek z globo v višini 100,00 evrov, če v roku trideset dni od dneva spremembe, glede katere se oprostitev plačila nadomestila iz 15. člena tega odloka ne more več upoštevati, le-te ne sporoči Občini Gorenja vas - Poljane.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 82/04, 55/02, 106/05, 59/11 in 95/14).
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-012/2015-001
Gorenja vas, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti