Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4147. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci, stran 13649.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08, 36/10), določil 24., 31. in 37. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/5) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci 
1. člen 
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. starostnega obdobja znaša 472,00 EUR na otroka mesečno, za otroka v oddelkih 2. starostnega obdobjain v kombiniranih oddelkih pa znaša ekonomska cena dnevnega programa 338,00 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
Občina Beltinci ekonomsko ceno dnevnega programa Vrtca Beltinci staršem iz območja Občine Beltinci dodatno subvencionira, in sicer: 20 EUR/mesec ekonomske cene dnevnega programa za otroke vključene v oddelke I. starostnega obdobja s tem, da se pri tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev v vrtcu, katerih sredstva v višini z odločbo centra za socialno delo določenega plačila vrtca za starše otrok, zagotavlja država.
3. člen 
Občina Beltinci bo kot ustanoviteljica Vrtca Beltinci zagotavljala finančna sredstva izven cene programa za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi in druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih bo Občina Beltinci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil, te mesečno znašajo 25,00 EUR.
Popolna oprostitev plačila dnevnega programa vrtca velja za daljšo odsotnost otroka iz vrtca, za kar se šteje neprekinjena odsotnost otroka iz vrtca mesec dni, zaradi bolezni, ki jo starši oziroma skrbniki otrok dokazujejo z zdravniškim potrdilom; to oprostitev plačila vrtca Vrtec Beltinci zaračuna v breme proračuna Občine Beltinci.
5. člen 
Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu se upošteva obračunavanje plačila programov vrtca kot je to določeno v internem Pravilniku o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok vključenih v vzgojno varstvene programe v Vrtcu Beltinci. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati v anketi vrtca ali vsaj 7 dni pred nastopom odsotnosti. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Beltinci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
6. člen 
Starši oziroma skrbniki otrok iz območja Občine Beltinci do vključno 5. plačilnega razreda lahko uveljavljajo znižanje plačila za en plačilni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja.
Za proučevanje zadev s področja ugotavljanja in preverjanja dokazil ter upravičenosti do dodatnih ugodnosti pri znižanju plačila vrtca za starše oziroma skrbnike otrok iz območja občine in podajo mnenj oziroma izjav o tem centru za socialno delo, ki odloča o znižanem plačilu vrtca, se pooblati občinsko upravo Občine Beltinci.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci št. 032-01/2012-18-228/V z dne 31. 7. 2012 (Uradni list RS, št. 62/12) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci št. 032-01/2014-31-412/V z dne 11. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 59/14).
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-01/2015-12/117/VI
Beltinci, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost