Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci, stran 13648.

  
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07), Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačila storitev (Uradni list RS, št. 69/00, 99/01), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci
1. člen 
Čtra se besedilo 5. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 51/08) in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Ponudnik mora priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena odloka, in sicer:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
– izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,
– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe, 
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali 
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.«
2. člen 
Črta se besedilo 6. člena odloka in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve. V tem primeru lahko ponudnik ne glede na določbe šeste in sedme alinee prvega odstavka prejšnjega člena namesto dokazil, navedenih v teh alineah, priloži:
– izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
– lokacijsko informacijo,
– izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (v primeru, ko je kocendent država),
 projektno dokumentacijo za nameravano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevnje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni načrt in investicijski program),
– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije),
– terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
– izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti,
– izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, z veljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve.
Najemna pogodba iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost.«
3. člen
V prvem odstavku 17. člena odloka se črta število »5« ter se nadomesti s številom »10«.
4. člen 
Spremeni se 24. člen odloka tako da se glasi:
»Z dnem začetka izvajanja javne službe pomoč družini na domu na podlagi koncesije, se preneha ta izvajati na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene z Domom starejših Rakičan Murska Sobota«.
5. člen 
V 26. členu odloka se črta beseda »februarja« in se nadomesti z besedo »marca«.
6. člen 
Za vse kar morebiti ni urejeno z Odlokom o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci (z osnovnim ter s temi spremembami in dopolnitvami), se smiselno uporabijo določila državnega Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, državnega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Zakona o socialnem varstvu.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2015-12/114/VI
Beltinci, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti