Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci, stran 13646.

  
Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09, 93/15) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci 
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in Družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86 – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99, 88/00, 40/03, 87/04 in 37/05). Spremembe veljajo za del območja Občine Beltinci.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč v enoti urejanja BE 21 v k.o. Beltinci, od parcele št. 2611 do parcele 2643, parcele št. 3249, 3248 in 3246/2 ter parcele od št. 3268 do parcele št. 3298/1, ob Doblu, zaradi postavitve rastlinjakov za vzgojo rastlin in gradnje spremljajočih objektov ter pripadajočih priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo.
3. člen 
(1) Dopolni se besedilo Dolgoročnega plana v poglavju 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč, kjer se doda besedilo:
»e) Načrtovana je fazna gradnja rastlinjakov za vzgojo rastlin v k.o. Beltinci z namakanjem in možnostjo ogrevanja z geotermalno vodo. V ta namen se spremeni namenska raba kmetijskih zemljišč v površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo v velikosti 4,37 ha (1. faza), 4,42 ha (2. faza) in 7,1 ha (3. faza). Skupna velikost obravnavanega območja je cca 17 ha, v površino je všteta tudi gozdna površina ter potok Dobel in manjša kmetijska površina, ki sta v prostorskih sestavinah del osnovne rabe.«
(2) Dopolni se besedilo Dolgoročnega plana v poglavju 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij, kjer se doda besedilo:
»V Občini Beltinci je načrtovana postavitev rastlinjakov za vzgojo rastlin in gradnja pripadajočih objektov.«
4. člen 
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana, in sicer karte Zasnova primarne rabe, Zasnova prometne infrastrukture in Načini urejanja v merilu 1:25000 ter karta s prikazom osnovne namenske rabe z oznako T-43 v merilu 1:5000, ki je istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana. Kartografski del se dopolni še s prikazom gospodarske javne infrastrukture. K prostorskemu aktu se priloži obvezna priloga prikaz stanja prostora.
Karte se dopolnijo z vrisom zemljišča za načrtovane ureditve, vrisom gospodarske javne infrastrukture in prometne infrastrukture ter prikazom območja izvedbenega akta.
5. člen 
Dopolni se besedilo srednjeročnega plana v poglavju 7.3.1. Kmetijstvo, kjer se na koncu doda besedilo:
»Načrtovana je fazna postavitve rastlinjakov za vzgojo rastlin in gradnja pripadajočih objektov (energetskih, skladiščnih objektov s prodajalno in upravnim prostorom, drugih spremljajočih objektov oziroma objektov namenjenih dejavnosti na območju in gradbeno inženirskih objektov (vsi – ne glede na zahtevnost)) na zemljišču v k.o. Beltinci od parcele št. 2611 do parcele 2643, parcele št. 3246/2, 3248 in 3249 ter parcele od št. 3268 do parcele št. 3298/1, ob Doblu, v skupni velikosti cca 17 ha (zunanja meja območja).
V ta namen se spremeni namenska raba kmetijskih zemljišč v zemljišča za kmetijsko proizvodnjo – intenzivno pridelavo rastlin pod rastlinjaki (v kartografskih prilogah oznaka IK) v velikosti 4,37 ha (1. faza) in 4,4 ha (2. faza), za gradnjo rastlinjakov, skladiščnih, poslovnih in trgovskih prostorov, energetskih objektov ter postavitvi gradbeno inženirskih objektov za potrebe proizvodnje v rastlinjakih. Obstoječa gozdna površina v velikosti cca 0,3 ha ostane nespremenjena.
V naslednjih fazah je načrtovana nadaljnja postavitev rastlinjakov. V ta namen se spremeni namenska raba kmetijskih zemljišča za kmetijsko proizvodnjo (intenzivno pridelavo rastlin pod rastlinjaki) v velikosti 7,2 ha (3. faza). Pri ureditvah tretje faze se upošteva koridor ene od variant načrtovane železniške proge M. Sobota–Lendava ob potoku Dobel. Skupna površina spremembe namenske rabe je cca 16 ha.«
6. člen 
Dopolni se besedilo srednjeročnega plana v poglavju 11.1.1. Prostorski izvedbeni načrti, in sicer se doda točka c) Občinski podrobni prostorski načrti, z besedilom:
»Za območje rastlinjakov se pripravi občinski podrobni prostorski načrt. Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in projektne dokumentacije se upošteva naslednje usmeritve:
a) Namembnost in vrsta posegov v prostor
Območje se nameni za fazno postavitev rastlinjakov za pridelavo rastlin, za gradnjo pripadajočih energetskih, skladiščnih objektov s kotlovnico, hladilnico, pakirnico, prodajalno, upravo, gradnjo javne gospodarske infrastrukture (priključek geotermalne vode, transformatorska postaja, električni priključek, priključni plinovod, vodovod ipd.) ter ureditev površin (prometne in utrjene površine za manipulacijo in parkiranje, ponikalnice za meteorne vode ipd.). Na območju je možna postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. Po potrebi se v tretji fazi uredi tudi premostitveni objekt čez potok Dobel.
b) Tehnološki pogoji in potrebe
(1) Načrtovana je vzgoja rastlin v rastlinjakih.
(2) Voda za namakanje se bo zajemala iz vseh razpoložljivih vodnih virov (predvidenih ali že izvedene vodne vrtine), iz lagun (bazenov za meteorno vodo), iz krajevnega vodovoda ali tudi iz geotermalne vrtine. Odvečna voda se iz zbirnih lagun spelje v ponikovalnico ali v potok Dobel.
(3) Za ogrevanje rastlinjakov se lahko uporabi geotermalna voda iz obstoječe geotermalne vrtine v Beltincih na parceli št. 2233, k.o. Beltinci.
(4) Za dodatno ogrevanje ali v primeru, da rastlinjaki ne bodo ogrevani z geotermalno vodo, se uporabijo drugi viri energije oziroma drugi sistemi ogrevanja ali kurilni mediji.
c) Lega in velikost objektov
(1) Velikost rastlinjakov je pogojena s tehnološkimi zahtevami. Velikost pripadajočih energetskih in ostalih objektov se prilagodi namenu. Objekte se postavi vsaj 5,0 m od vodnega zemljišča potoka Dobel.
(2) Pri določanju velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo objektov glede na zahtevnost.
č) Oblikovanje objektov in območja
(1) Del območja se nameni za gradnjo pripadajočih objektov, ostala oziroma pretežni del zemljišča pa za postavitev rastlinjakov. Na parcelah št. 2611, 2612, 2613 in 2614 se ohrani gozdna površina (varovalni gozd), na parceli št. 2615 se ohrani obstoječa raba (zemljišča v zaraščanju).
(2) Tlorisna oblika objektov je prilagojena tehnološkim potrebam. Strehe so poljubne v naklonu ali ravne, lahko so namenjene zbiranju sončne energije ali pa se jih izvede s poljubno kritino. Fasade objektov (razen rastlinjakov) se opleska v svetlih nevtralnih barvah.
(3) Proste površine ob objektih se ozelenijo in zasadijo z drevjem in grmičevjem. V primeru prenehanja delovanja v rastlinjakih se kompleks vzpostavi v prejšnje stanje in zemljišče postane ponovno najboljše kmetijsko zemljišče.
(4) Območje se lahko ogradi z ograjo, ob Doblu se ograja postavi z odmikom najmanj 5,0 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah mora biti postavljena tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti. Ograje so kovinske z žičnim ali kovinskim polnilom. Ograja na zahodni strani kompleksa ob gradbenih objektih se lahko obsadi. Pri zasaditvi se uporabi avtohtone vrste drevja in grmičevja (listavci).
e) Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede pod pogoji in v soglasju z upravljavci.
(2) Ob tehničnih objektih mora biti glede na število zaposlenih zagotovljeno dovolj parkirnih mest. Najmanj 1 parkirno mesto ali 5 % vseh parkirišč mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
f) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kulturne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave. Zato posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in varstva narave niso predvideni.
(2) Skrajni zahodni del območja na severni strani Dobla je varovalni gozd, ki se ohrani.
(3) Na območju je potrebno ustrezno rešiti odvod meteornih vod iz območja ter predvideti ukrepe za zaščito pred podtalnico. Priporočljiva kota za gradnjo ključnih delov objekta ob upoštevanju varnosti znaša kota Q100+0,50 m, po možnosti naj bo varnostno nadvišanje še višje. Vsi predvideni posegi na območju urejanja so dovoljeni, skladno s pogoji iz vodnega soglasja.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Pri načrtovanju in umeščanju posega v prostor se upoštevajo pogoji iz predpisov glede varovanja zdravja ljudi.
k) Posebni pogoji
(1) Prostorski izvedbeni pogoji za ureditev v kompleksu so podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Podrobnejše rešitv se podajo v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
(2) Premostitveni objekt čez potok Dobel se lahko uredi v poznejših fazah na podlagi projektne dokumentacije, na katero se pridobi ustrezna soglasja, za poseg v vodno telo pa vsa ustrezna dovoljenja.«
7. člen 
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega plana, in sicer pregledni katastrski načrt s prikazom namenske rabe z oznako K28-43 (Turnišče-43) v merilu 1:5000 za območje Občine Beltinci zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana. Doda se kartografski prikaz gospodarske javne infrastrukture za obravnavano območje.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-12-115/VI
Beltinci, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost