Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4155. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 13664.

  
Na podlagi 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 in 104/11) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. seji dne 14. 12. 2015 sprejel
T A R I F N I  P R A V I L N I K 
za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Cena ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
2. člen 
(1) Enota količine storitev je masa (kg) komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu javne službe.
(2) S pravilnikom se določajo sodila za razdelitev količine storitev na posameznega uporabnika ter stroškov javne infrastrukture.
II. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV, POČITNIŠKIH HIŠIC IN IZ POSLOVNIH PROSTOROV TER OBRAČUN STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE 
3. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v EUR/kg, izhajajoč iz zbranih količin odpadkov v litrih na osebo, preračunano v maso zbranih odpadkov v kg na osebo, posebej za zbiranje komunalnih odpadkov, posebej za zbiranje bioloških odpadkov. Najmanjša prostornina posode za zbiranje komunalnih ali bioloških odpadkov je 120 litrov.
(2) Mesečni obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov iz stavb, v katerih ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika (npr. počitniških hišic, vinskih kleti in nenaseljenih stanovanjskih hiš, kjer se občasno biva), se opravi ob upoštevanju najmanjše velikosti posode za zbiranje odpadkov in ob upoštevanju najmanjše pogostnosti odvoza v skladu s potrjenim terminskim planom odvoza. Obračun za tovrstne objekte se izvede v primeru, ko lastniki oziroma uporabniki teh objektov nimajo stalnega bivališča na območju Občine Brežice.
III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
4. člen
Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 221,96 kg, kar predstavlja prostornino 120 I zbranih odpadkov na osebo v 1 mesecu oziroma 4 I na osebo na dan oziroma 1440 I na osebo na leto. Za obračun se upošteva tako določena količina odpadkov na 1 osebo na mesec v kg, ki za Občino Brežice znaša 18,4967 kg/osebo/mesec in je prikazana na položnici. Za obračun se upoštevajo vse osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Brežice in dejansko bivajo v tem gospodinjstvu oziroma naslovu, količina obračunanih odpadkov v gospodinjstvu pa je zmnožek števila oseb v gospodinjstvu in mase 18,4967 kg za osebo na mesec.
5. člen 
Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 I, se izrazi v EUR/kg, izhajajoč iz uporabne površine poslovnih prostorov v m2. Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih odpadkov 16,30 kg/m2/leto oziroma 105,75 l/m2/leto, oziroma 1,3580 kg/m2/mesec ter 8,811/ m2/mesec. Za obračun se upoštevajo vse uporabljene površine poslovnega objekta v m2, mesečna količina obračunanih odpadkov pri tovrstnem zbiranju odpadkov je zmnožek števila m2 uporabljenih poslovnih površin in mase 1,3580 kg/m2.
6. člen 
Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine komunalnih odpadkov ne tehtajo, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz na podlagi veljavne cene v EUR/kg.
7. člen 
(1) Zbiranje odpadkov z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin po veljavni ceni v EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov.
(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 6. člena tehtajo, se obračuna zbiranje na podlagi stehtanih količin po veljavni ceni v EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov.
IV. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 
8. člen
Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih bioloških odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 50 kg, se obračuna storitev v EUR/kg. Pri obračunu storitve v gospodinjstvu, se upoštevajo vse osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Brežice in dejansko bivajo v tem gospodinjstvu oziroma naslovu, količina obračunanih odpadkov v gospodinjstvu pa je zmnožek števila oseb v gospodinjstvu in mase 4,17 kg za osebo na mesec.
V. OBRAČUN STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 
9. člen
Obdelava komunalnih odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi cene, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov na enoto teže obdelanih komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški obdelave komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
10. člen 
(1) Mesečni obračun obdelave komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v kg obdelanih odpadkov, ki pripadajo posameznemu gospodinjstvu. Količina pripadajočih obdelanih odpadkov v kg se preračuna na podlagi celotne količine obdelanih komunalnih odpadkov v preteklem mesecu in se razdeli na gospodinjstva na podlagi števila oseb, ki prebivajo v gospodinjstvih na območju Občine Brežice oziroma se jim na podlagi drugega odstavka 3. člena tarifnega pravilnika obračuna obdelava odpadkov iz počitniških hišic, vinskih kleti in nenaseljenih stanovanjskih hiš, kjer se občasno biva, kot da se uporablja najmanjša posoda prostornine 120 I oziroma kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu. Obračun za slednje objekte se izvede v primeru, ko lastniki oziroma uporabniki teh objektov nimajo stalnega bivališča na območju Občine Brežice.
(2) Podatki o številu prijavljenih oseb za razdelitev stroškov se uporabijo iz evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
11. člen 
Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 I, se izrazi v kg obdelanih odpadkov, ki se preračunajo na podlagi skupne količine prijavljenih m2 poslovnih površin iz evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
12. člen 
Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz. Obračun temelji na podlagi evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o posameznih odvozih z zabojniki.
13. člen
Obdelava odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin v kg pripeljanih odpadkov. Obračun temelji na podlagi evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o posameznih odvozih z velikimi zabojniki.
14. člen 
V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 6. člena tehtajo, se obračuna obdelava na podlagi stehtanih količin v kg pripeljanih odpadkov. Obračun temelji na podlagi evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o posameznih odvozih z zabojniki.
VI. OBRAČUN STORITVE ODLAGANJA PREOSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
15. člen
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi cene, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na kg odloženih komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca se zajamejo obračunani stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
16. člen 
(1) Mesečni obračun odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v kg obdelanih odpadkov, ki pripadajo posameznemu gospodinjstvu. Količina pripadajočih odloženih odpadkov v kg se preračuna na podlagi celotne količine odloženih komunalnih odpadkov v preteklem mesecu in se razdeli na gospodinjstva na podlagi števila oseb, ki prebivajo v gospodinjstvih na območju Občine Brežice oziroma se jim na podlagi drugega odstavka 3. člena tarifnega pravilnika obračuna odlaganje odpadkov iz počitniških hišic, vinskih kleti in nenaseljenih stanovanjskih hiš, kjer se občasno biva, kot da se uporablja najmanjša posoda prostornine 120 I oziroma kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu. Obračun za slednje objekte se izvede v primeru, ko lastniki oziroma uporabniki teh objektov nimajo stalnega bivališča na območju Občine Brežice.
(2) Podatki o številu prijavljenih oseb za razdelitev stroškov se uporabijo iz evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
17. člen 
Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 I, se izrazi v kg odloženih odpadkov, ki se preračunajo na podlagi skupne količine prijavljenih m2 poslovnih površin iz evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
18. člen 
Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa zbranih odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz. Obračun temelji na podlagi evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o posameznih odvozih z zabojniki.
19. člen 
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin v kg pripeljanih odpadkov. Obračun temelji na podlagi evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o posameznih odvozih z velikimi zabojniki.
20. člen 
V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi stehtanih količin v kg pripeljanih odpadkov. Obračun temelji na podlagi evidenc izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o posameznih odvozih z zabojniki.
VII. POSEBNE DOLOČBE ZA DOLOČENE VRSTE POSLOVNIH PROSTOROV 
21. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika o obračunu stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki za poslovne prostore, se za poslovne prostore javnih zavodov, ki so namenjeni za razstavišča, muzeje, galerije, občasne kulturne prireditve, prostore namenjeni za verske obrede ter prostore društev (kot npr. gasilska, športna, lovska, kulturna, turistična, upokojeniška, konjeniška, čebelarska, aktivi kmečkih žena in vsa ostala društva in klubi) in za katere ravnanje z odpadki ni zaračunano na drugačen način, obračunava zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava komunalnih odpadkov, odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v enakem obsegu kot za 1 osebo v gospodinjstvu.
22. člen 
Pri poslovnih objektih kot so šole, vrtci, prosvetno – kulturni domovi, gledališča, kino dvorane, mladinski centri, zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, knjižnice in župnišča, se zbiranje komunalnih odpadkov zaračuna le od 30 % površine poslovnega prostora na podlagi določil 5., 11. in 17. člena tega pravilnika. Kolikor se iz teh objektov zbirajo komunalni odpadki v 5 m3 zabojnikih, se storitev zaračuna glede na dejansko število odpeljanih kontejnerjev na podlagi cen, definiranih v 6., 12. in 18. členu tega pravilnika. Odpadki, pripeljani z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3, se obračunajo na podlagi stehtanih količin, definiranih v 7., 13. in 19. členu tega pravilnika.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
23. člen
(1) Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2016.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 5/13).
Št. 354-0102/2015
Brežice, dne 14. decembra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost