Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4136. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah, stran 13601.

  
Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: banka).
(2) Dodatno revizorjevo poročilo iz prvega odstavka tega člena se pripravi na posamični podlagi ter tudi na konsolidirani podlagi, če je banka zavezana k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013 in v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen 
(Uporaba določb drugih zakonov in predpisov) 
Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj v banki se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K), mednarodnimi standardi revidiranja in pravili revidiranja Slovenskega inštituta za revizijo, ob upoštevanju določb ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter drugih predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2.
2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA 
4. člen 
(Splošno o revizijskem pregledu upravljanja tveganj) 
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj obsega pregled kreditnega, likvidnostnega in operativnega tveganja banke ter kapitala banke.
(2) Pri pregledu vsebinskih področij iz prvega odstavka tega člena revizor upošteva naravo, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela banke in dejavnosti, ki jih opravlja banka.
5. člen 
(Ustreznost upravljanja tveganj) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda, ali banka redno posodablja in dokumentira spremembe:
(a) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji;
(b) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju;
(c) procesa zgodnjega odkrivanja povečanega tveganja, vključno z uporabljenimi kazalniki.
6. člen 
(Kreditne izpostavljenosti) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor na naključnem vzorcu:
(a) 10 izmed 50 največjih kreditnih izpostavljenosti (brez upoštevanja izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank) pregleda pravočasnost oblikovanja oslabitev ter rezervacij glede na čas nastanka nepristranskih dokazov o oslabitvi finančnega sredstva oziroma o možnosti izgube iz prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot so opredeljeni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja;
(b) 10 izmed 50 največjih nedonosnih in restrukturiranih kreditnih izpostavljenosti (brez upoštevanja izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank) pregleda pravilnost poročanja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti v skladu s pravili iz Priloge V Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1278 z dne 9. julija 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede navodil, predlog in opredelitev (UL L št. 205 z dne 31. julija 2015, str. 1) po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.
7. člen 
(Poslovanje z osebami v posebnem razmerju z banko) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda:
(a) skladnost seznama oseb v posebnem razmerju z banko glede na določbe 1. do 9. točke drugega odstavka 149. člena ZBan-2 po stanju na dan 31. decembra preteklega leta;
(b) ali ima banka dokumentirane politike za opredelitev oseb v posebnem razmerju z banko iz 10. točke drugega odstavka 149. člena ZBan-2 ter ali jih v praksi tudi izvaja.
8. člen 
(Ustreznost obravnave likvidnih sredstev) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor po stanju na dan 31. decembra preteklega leta pregleda:
(a) ustreznost in ažurnost vrednotenja vrednostnih papirjev po tržni vrednosti v skladu z 9. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljevanju Delegirana uredba (EU) št. 2015/61) na naključnem vzorcu 5 vrednostnih papirjev iz različnih kategorij likvidnih sredstev, ki v največjem deležu pri banki sestavljajo likvidnostni blažilnik iz prvega odstavka 412. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
(b) izpolnjevanje splošnih in operativnih zahtev iz 7. in 8. člena Delegirane uredbe (EU) št. 2015/61 za vključevanje likvidnih sredstev v likvidnostni blažilnik, in sicer za največjo kategorijo likvidnih sredstev, ki sestavljajo likvidnostni blažilnik pri banki.
9. člen 
(Škodni dogodki in pomembna izguba) 
(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor:
(a) pregleda, ali so podatki o škodnih dogodkih iz baze škodnih dogodkov usklajeni z računovodskimi podatki glede izgub iz operativnega tveganja banke po stanju na dan 31. decembra preteklega leta;
(b) v bazi škodnih dogodkov na vzorcu 5 škodnih dogodkov pregleda, ali so vključeni vsi podatki iz 1. točke prvega odstavka poglavja 2.2. priloge 3 Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, v nadaljevanju sklep o notranjem upravljanju).
(2) V primeru realizacije škodnega dogodka, ki se je v preteklem letu odrazil v pomembni izgubi iz operativnega tveganja iz poglavja 2.3. priloge 3 sklepa o notranjem upravljanju, revizor pregleda, ali je banka zagotovila takojšnjo analizo vzrokov za to izgubo ter obvestila upravljalni organ, višje vodstvo in vodje funkcij notranjih kontrol o pomembni izgubi iz operativnega tveganja.
10. člen 
(Zahteve po preudarnem vrednotenju sredstev) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda skladnost procesa preudarnega vrednotenja z zahtevami iz 105. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za naključni vzorec 3 pozicij iz trgovalne knjige ter 3 ostalih izpostavljenosti, merjenih po pošteni vrednosti, za namen izračuna dodatnih prilagoditev vrednosti iz 34. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.
11. člen 
(Odložene terjatve za davek) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor po stanju na dan 31. decembra preteklega leta pregleda pravilnost razmejitve odloženih terjatev za davek, ki jih banka izkazuje v skladu z računovodskimi pravili, za namen izračuna kapitala v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 na:
(a) odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, kot so opredeljene v 38. členu Uredbe (EU) št. 575/2013,
(b) odložene terjatve za davek, ki se ne nanašajo na prihodnji dobiček, kot so opredeljene v 39. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 ter
(c) odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, kot so opredeljene v 38. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 v povezavi s prvim odstavkom 48. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
12. člen 
(Uskladitev postavk kapitala z revidiranimi računovodskimi izkazi) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda uskladitev postavk kapitala po stanju na dan 31. decembra preteklega leta z revidiranimi računovodskimi izkazi z vidika izpolnjevanja zahtev po razkritju v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju kapitala za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013, str. 60).
3. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZORJEVEGA POROČILA 
13. člen 
(Splošno o dodatnem revizorjevem poročilu) 
(1) V zvezi z dodatnim revizijskim pregledom iz 2. poglavja tega sklepa revizor pripravi dodatno revizorjevo poročilo.
(2) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor za vsako od področij iz 2. poglavja tega sklepa povzame ključne ugotovitve opravljenega revizijskega pregleda in poroča po vsebinskih sklopih oziroma vzorčnih primerih, ki jih je pregledal.
(3) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor navede tudi:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu,
(b) priporočila za izboljšave na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti,
(c) če je smiselno, tudi ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let.
4. KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revizijskem pregledu letnega poročila za poslovno leto 2016.
15. člen 
(Prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09).
Ljubljana, dne 22. decembra 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost