Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4175. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2016, stran 13698.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 22. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15 in 80/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar– marec 2016
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
576.411
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
480.498
70
DAVČNI PRIHODKI
384.817
700 Davki na dohodek in dobiček
367.062
703 Davki na premoženje
4.495
704 Domači davki na blago in storitve
13.160
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
95.681
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
22.371
711 Takse in pristojbine
500
712 Globe in druge denarne kazni
700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10
714 Drugi nedavčni prihodki
72.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
64.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
64.800
73 PREJETE DONACIJE
200
730 Prejete donacije in darila od 
domačih pravnih oseb
200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
30.913
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
30.913
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
505.312
40
TEKOČI ODHODKI
168.289
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
33.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.935
402 Izdatki za blago in storitve
127.426
403 Plačila domačih obresti
2.329
41 
TEKOČI TRANSFERI
207.645
410 Subvencije
4.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
148.075
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam
4.150
413 Drugi tekoči domači transferi
50.920
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
128.378
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
128.378
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
71.099
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.724
55
ODPLAČILA DOLGA
20.724
550 Odplačila domačega dolga
20.724
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
50.375
X.
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
–20.724
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–71.099
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
+200.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-15/2015-28
Kostanjevica na Krki, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti