Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4154. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 13664.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 14. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice 
1. člen 
1. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 4/10, 86/11 in 104/11) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena (v nadaljevanju: javna služba) se izvajajo na območju celotne občine in je njihova uporaba obvezna.
(3) Javne službe iz prvega odstavka tega člena zagotavlja Občina Brežice na območju celotne občine, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in tem odlokom, in sicer gospodarski javni službi zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v obliki javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., obvezno gospodarsko javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa v obliki javnega podjetja CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Novo mesto.«
2. člen 
Črta se 36. člen.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2015
Brežice, dne 14. decembra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost