Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4160. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Dolenjske Toplice, stran 13670.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB108, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Dolenjske Toplice
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določi upravičence do enkratne denarne socialne pomoči, kriterije in postopek dodeljevanja in izplačevanja enkratne denarne socialne pomoči v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen 
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Dolenjske Toplice.
UPRAVIČENCI DO ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
4. člen 
Upravičenci do denarne socialne pomoči po tem pravilniku so posamezniki oziroma družine, ki so občani Občine Dolenjske Toplice, imajo na območju občine stalno prebivališče ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
2. imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške,
3. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
4. prejemajo denarno socialno pomoč,
5. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike prejemkov,
6. drugi, če se ugotovi utemeljenost.
MERILA IN VIŠINA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
5. člen 
Osnova za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka v državi.
Pri odmeri enkratne denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po Zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
V primeru, da dohodki upravičenca presegajo minimalni dohodek za več kot 100 %, se enkratna denarna socialna pomoč ne odobri.
6. člen 
Višina enkratne denarne socialne pomoči znaša ob sprejemu tega pravilnika 200,00 EUR in se lahko spremeni ob vsakoletnem sprejemanju proračuna.
Izjemoma se lahko dodeli višji znesek od določenega (največ do višine zneska minimalnega dohodka), če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti in to izkazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v družini …).
Enkratna denarna socialna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev občine (subvencija najemnin).
7. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku ali pa se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– se ugotovi, da je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov v tekočem letu,
– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,
– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči,
– je v zaporu.
8. člen 
Denarna enkratna pomoč se lahko nakaže:
– upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun,
– drugi pravni osebi, kadar gre za plačilo bodočih ali zapadlih obveznosti ali če se oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena.
9. člen 
V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.
10. člen 
Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejetju pomoči predložiti organu, ki je izdal odločbo, dokazila o porabi sredstev. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, je upravičenec dolžan vrniti prejeto pomoč v celoti.
NAMEN ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
11. člen 
Denarna enkratna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam je namenjena za:
– šoloobvezne otroke: nakup šolskih potrebščin, šola v naravi,
– plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna energija, plin, voda, komunala, ogrevanje),
– pomoč pri nakupu kurjave in ozimnice,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev in drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
12. člen 
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu.
POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
13. člen 
Praviloma se enkratna denarna socialna pomoč izroča neposredno upravičencem v gotovini ali v funkcionalni obliki. Lahko se dodeli tudi drugi osebi ali ustanovi, upoštevaje namen pomoči.
Pravico do pomoči posamezniku, oziroma družini v stiski, lahko upravičenec uveljavlja enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske, oziroma ogroženosti.
Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca pri Centru za socialno delo Novo mesto in sicer na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Občine Dolenjske Toplice«.
Vlagatelj mora priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih organ potrebuje v postopku odločanja.
14. člen 
Center za socialno delo po preverjanju vseh podatkov in dokazil pripravi mnenje, ki ga posreduje občinski upravi. Na podlagi pridobljenih mnenj, dokazil, občinska uprava odloči o upravičenosti in višini ter nakazilu enkratne denarne socialne pomoči.
15. člen 
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pristojni občinski organ v roku 30 dni od prejema vloge in mnenja centra, izda odločbo o upravičenosti in višini enkratne denarne socialne pomoči.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Pritožba se lahko vloži v 8 dneh od dneva vročitve odločbe.
KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 28/01 in 69/06).
Za prispele vloge za dodelitev socialne pomoči do vključno 31. 12. 2015 se uporabljajo določbe pravilnika iz prejšnjega odstavka.
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-30/2015(0106)-10
Dolenjske Toplice, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost