Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4150. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2016, stran 13653.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 7. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 9. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2016 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.779.415,47
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.693.287,00
70
DAVČNI PRIHODKI
6.756.577,00
700 Davki na dohodek in dobiček
5.856.147,00
703 Davki na premoženje
645.130,00
704 Domači davki na blago in storitve
255.300,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.936.710,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
949.210,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
131.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
826.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
100.000,00
73
PREJETE DONACIJE
15.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.971.128,47
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
781.152,48
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.189.975,99
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.513.396,37
40
TEKOČI ODHODKI
2.199.521,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
396.730,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
75.092,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.480.306,81
403 Plačila domačih obresti
132.391,44
409 Rezerve
115.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.771.917,00
410 Subvencije
185.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.305.300,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
240.750,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.040.867,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.362.958,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.362.958,32
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
179.000,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
135.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
44.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)
2.266.019,10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.566.019,10
55
ODPLAČILA DOLGA
2.566.019,10
550 Odplačila domačega dolga
2.566.019,10
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–300.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.566.019,10
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
–2.266.019,10
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2015
300.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,
– požarna taksa,
– namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevki,
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega porabnika. O prerazporeditvah pravic porabe Krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.
6. člen 
(sklepanje pravnih poslov) 
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00EUR, soglasje župana.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju, v višini 25.000,00EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v skladu z 49. členom ZJF, v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. členom ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen 
(ravnanje s premoženjem) 
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 10.000,00 EUR.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina Brezovica se v letu 2016 ne bo dolgoročno zadolžila.
Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.
13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2016 lahko zadolžijo, in sicer LPP, d.o.o. v znesku 220.800,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 27/15
Brezovica, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti