Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A), stran 13507.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2015.
Št. 003-02-10/2015-10
Ljubljana, dne 28. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV STABILNOSTI BANK (ZUKSB-A) 
1. člen
V Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K in 23/14 – ZDIJZ-C) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(cilji zakona in načela poslovanja DUTB) 
(1) Cilji zakona so:
– z ukrepi za krepitev stabilnosti bank zagotoviti stabilnost bank in finančnega sistema;
– omogočiti, kadar je to smotrno, učinkovito prestrukturiranje podjetij, katerih družbenik ali upnik je zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank postala DUTB;
– olajšati prepoznavanje nepravilnosti, ki so vodile do kreditov in naložb, ki so bile kot tvegane postavke prenesene na DUTB, in
– izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank tako, da se zagotovi gospodarna uporaba sredstev proračuna in njihova povrnitev.
(2) DUTB posluje pregledno, gospodarno, učinkovito in uspešno. DUTB zagotavlja preglednost svojega poslovanja tako, da vse postopke odločanja o sklepanju pravnih poslov dokumentira tako, da je mogoča njihova rekonstrukcija. DUTB posluje gospodarno, če so bili viri, ki jih je DUTB uporabila za opravljanje svoje dejavnosti, pridobljeni v ustrezni količini, kakovosti, ob pravem času in po najboljši ceni. DUTB posluje učinkovito, če je bilo doseženo kar najboljše razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki. DUTB posluje uspešno, če je dosegla vnaprej postavljene cilje.
(3) Merila za ugotavljanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se podrobneje opredelijo v smernicah, ki jih Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme na podlagi petnajstega odstavka 11. člena tega zakona.
(4) Kadar ta zakon določa dolžnost posvetovanja oziroma pridobitve predhodnega mnenja Banke Slovenije, mora ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izvesti postopek posvetovanja ali pridobivanja mnenja Banke Slovenije na način, da ministrstvo obrazloži vsako odstopanje od stališča ali podanega mnenja Banke Slovenije.«.
2. člen 
Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »(položaj DUTB in nadzor nad DUTB)«.
Drugi do sedmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Nadzor nad DUTB izvaja ministrstvo. Nadzor ministrstva obsega nadzor poslovanja DUTB. DUTB predloži ministrstvu kateri koli dokument in vse informacije, ki jih ministrstvo zahteva. Ministrstvo lahko zahteva vse dokumente in informacije, ki jih potrebuje za opravljanje nadzora, razen dokumentov in informacij, ki se nanašajo na zaupna razmerja. Ministrstvo lahko da DUTB usmeritve, ki jih mora DUTB upoštevati. Usmeritve so pisne, obrazložene, splošne in abstraktne in ne smejo biti navodilo za ravnanje v posameznem primeru. Ministrstvo vsake tri mesece obvesti vlado in Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) o nadzoru, ki ga je opravilo ter o izdanih pisnih usmeritvah. Če ministrstvo v postopku nadzora ugotovi, da je član upravnega odbora kršil svojo dolžnost, o kršitvi nemudoma obvesti vlado.
(3) Za DUTB se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem zakonom določeno drugače. Ne glede na prejšnji stavek:
– DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice (v nadaljnjem besedilu: deleže) je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena tega zakona;
– lahko vlada kot skupščina DUTB izvede skupščino DUTB tudi, če skupščine ni sklical upravni odbor DUTB, ali če niso bile upoštevane določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o vsebini sklica skupščine, o objavi sklica skupščine ali o sklicnih rokih.
(4) DUTB se šteje za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.
(5) DUTB pri računovodenju in pripravi računovodskih poročil uporablja mednarodne standarde računovodskega poročanja, kot so določeni z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 297/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 62), in Uredbo Komisije 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/EC (UL L št. 320 z dne 29. 11. 2008, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/29 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 19 (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2015, str. 11).
(6) Za DUTB se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, ki se nanašajo na sodelovanje delavcev v organih družb.
(7) DUTB sporoča Evropski centralni banki in Banki Slovenije informacije o svojem poslovanju, ki jih Evropska centralna banka in Banka Slovenije zahtevata zaradi izvajanja svojih pristojnosti.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) DUTB ne sme izplačati dividend, če so obveznosti DUTB do virov sredstev zavarovane s poroštvom države.«.
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena se za drugim stavkom dodata nova tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Vsak član upravnega odbora DUTB se imenuje posamično. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, imajo pristojnosti nadzornega sveta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in ne smejo voditi poslov DUTB.«, v dosedanjem tretjem stavku, ki postane peti stavek, se besedilo »Za izvršnega direktorja« nadomesti z besedama »Za člana«, tretja alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– je strokovnjak s področja bančništva, financ ali gospodarskega prava z vsaj desetimi leti izkušenj s področja vodenja ali nadziranja gospodarskih družb,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB imenuje in odpokliče vlada kot skupščina DUTB, pri čemer tri neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB predlaga ministrstvo, enega pa ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvršne direktorje imenujejo in odpokličejo neizvršni direktorji. Z odpoklicem izvršnemu direktorju preneha članstvo v upravnem odboru.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje petih let.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Člani upravnega odbora morajo spoštovati usmeritve ministrstva iz drugega odstavka 4. člena tega zakona in ravnati v skladu s smernicami, ki jih vlada sprejme na podlagi petnajstega odstavka 11. člena tega zakona.«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti, se napovedni stavek in prva alineja spremenita tako, da se glasita:
»(9) Neizvršnega direktorja odpokliče vlada kot skupščina DUTB, izvršnega pa neizvršni direktorji:
– če to sam zahteva,«.
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(SSB) 
DUTB lahko, če bo tako lažje in enostavneje dosegla cilje svojega delovanja, oblikuje SSB kot namensko premoženje, ki nima lastne pravne osebnosti.«.
5. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(dejavnost DUTB, dovoljeni pravni posli, poslovna strategija, zadolževanje in upravljanje dolga) 
(1) Dejavnost DUTB je izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank, upravljanje premoženja in obveznosti, ki jih je pridobila zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank ter vzpostavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: prestrukturiranje gospodarskih družb) v gospodarskih družbah, katerih upnik ali družbenik je.
(2) DUTB lahko, upoštevajoč omejitve v tem zakonu, sklepa vse pravne posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravljanje njene dejavnosti. DUTB pred sklenitvijo posameznega pravnega posla oceni tveganje neizpolnitve nasprotne stranke in posla ne sklene, če bi neizpolnitev nasprotne stranke lahko ogrozila njeno delovanje.
(3) DUTB upravlja svoje premoženje in obveznosti v skladu s poslovno strategijo in smernicami iz petnajstega odstavka 11. člena tega zakona. Poslovno strategijo sprejme upravni odbor DUTB. Poslovna strategija se začne uporabljati, ko DUTB pridobi soglasje skupščine. Poslovna strategija vključuje petletni poslovni načrt, v katerem DUTB opredeli ciljno donosnost kapitala, donosnost sredstev kot celote in donosnost po posameznih segmentih, predviden obseg dolga in način upravljanja z njim, usmeritve za sodelovanje pri prestrukturiranju gospodarskih družb ter načrt prodaje kapitalskih instrumentov bank in deležev gospodarskih družb. DUTB objavi poslovno strategijo na svoji spletni strani. Skupščina lahko kadar koli zahteva dopolnitve ali spremembe poslovne strategije.
(4) DUTB lahko sodeluje pri prestrukturiranju gospodarske družbe, katere družbenik ali upnik je, če s sklepom ugotovi, da je:
– na podlagi podatkov, pridobljenih v skrbnem pregledu in na podlagi načrta prestrukturiranja gospodarske družbe verjetno, da bo ta družba po izvedenem postopku prestrukturiranja sposobna samostojnega poslovanja;
– sodelovanje DUTB pri prestrukturiranju gospodarske družbe skladno s pravili Evropske unije o državnih pomočeh in
– sodelovanje DUTB pri prestrukturiranju gospodarske družbe v skladu s poslovno strategijo DUTB.
(5) DUTB lahko sodeluje pri prestrukturiranju gospodarske družbe s katerim koli pravnim poslom, ki lahko gospodarski družbi omogoči, da postane kratkoročno ali dolgoročno plačilno sposobna.
(6) DUTB lahko odplačno pridobi delež gospodarske družbe, če:
– je pred odplačno pridobitvijo novega deleža že upnik ali družbenik te gospodarske družbe in lahko verjetno pričakuje, da se bo zaradi pridobitve novega deleža povečala vrednost njene obstoječe terjatve do te gospodarske družbe ali vrednost njenega deleža v tej gospodarski družbi, ali
– ga pridobi od Republike Slovenije in gre za delež v družbi, ki ji je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, prenehalo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ali ji je bilo odvzeto.
(7) DUTB lahko sama ali skupaj z drugo pravno osebo ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo ali delniško družbo, če:
– bodo na novo ustanovljeno družbo prenesene terjatve ali deleži DUTB do tistih gospodarskih družb, pri prestrukturiranju katerih lahko DUTB sodeluje; ali
– bo novo ustanovljena družba prevzela sredstva druge gospodarske družbe, s katerimi je slednja opravljala dejavnost, in bo novo ustanovljena družba sposobna samostojnega poslovanja in je njena ustanovitev skladna s poslovno strategijo DUTB; ali
– bodo na to družbe prenesene nepremičnine DUTB in bo zaradi tega doseženo gospodarnejše upravljanje in razpolaganje s prenesenimi nepremičninami.
(8) DUTB lahko sodeluje pri pripojitvi kot prevzemna družba, če je družbi, ki bo prevzeta, prenehalo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ali če ji je bilo to odvzeto. Če je imetnik delnic družbe, ki bo prevzeta, Republika Slovenija, izvršuje pravice, ki gredo družbeniku v tej družbi v povezavi z izvedbo pripojitve k DUTB, ne glede na zakon, ki ureja Slovenski državni holding, vlada. Če je Republika Slovenija edini družbenik družbe iz prvega stavka tega odstavka, izvaja vlada naloge in pristojnosti skupščine v skladu z zakonom, ki ureja delovanje vlade, pri čemer se za izvajanje nalog in pristojnosti skupščine ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, glede sklica skupščine, zapisnika, pravice do obveščenosti ter priprave in izvedbe skupščine, ki bo odločala o soglasju za pripojitev.
(9) Preden DUTB odsvoji delež v gospodarski družbi, v kateri je naložba Republike Slovenije skladno s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države opredeljena kot strateška ali pomembna, obvesti DUTB Slovenski državni holding o nameravani prodaji svojega deleža v tej družbi ter o pogojih te prodaje. Slovenski državni holding lahko delež DUTB pridobi na podlagi odplačnega odkupa ali na podlagi zamenjave za delež Republike Slovenije v družbi, v kateri upravljavska upravičenja izvaja Slovenski državni holding.
(10) Če DUTB svojega deleža v skladu s prejšnjim odstavkom ni prenesla na Slovenski državni holding in če se ni za odsvojitev svojega deleža dogovorila v okviru sporazuma o prestrukturiranju, ki ga je sklenila z osebami, ki so sodelovale pri prestrukturiranju te gospodarske družbe, pred odsvojitvijo deleža v gospodarski družbi, v kateri je izvajala prestrukturiranje, obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika te družbe o nameravani prodaji svojega deleža določeni osebi ter o pogojih te prodaje in v obvestilu ponudi zaposlenim v tej družbi, da naj oni kupijo njen celoten delež pod enakimi pogoji. Za vsa vprašanja, povezana s ponudbo DUTB zaposlenim, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, o predkupni pravici.
(11) DUTB se lahko zadolži, če je to potrebno, da se zagotovi banki nadomestilo za prevzeto premoženje ali da se zagotovijo pogoji za opravljanje dejavnosti.
(12) DUTB vodi sredstva za plačilo posojil in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev ločeno od preostalega premoženja. Ta sredstva se lahko porabijo le za:
– plačilo dospelih obveznosti iz naslova posojil ali izdanih vrednostnih papirjev ali
– odkup izdanih vrednostnih papirjev ali predčasno poplačilo posojil, če je to ekonomsko upravičeno.
(13) Če DUTB preneha, se sredstva iz prejšnjega odstavka prenesejo na osebo, ki prevzame obveznost plačila izdanih dolžniških vrednostnih papirjev in posojil.
(14) DUTB pripravi finančni načrt. Finančni načrt vsebuje načrt uporabe prostih denarnih sredstev in druge sestavine, ki jih določi podzakonski akt iz petnajstega odstavka tega člena. V načrtu uporabe prostih denarnih sredstev DUTB določi, kolikšen del prostih denarnih sredstev bo v poslovnem letu namenjen opravljanju dejavnosti in kolikšen del se bo v skladu z dvanajstim odstavkom tega člena vodil ločeno kot sredstva, namenjena za plačilo posojil in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev. Če so obveznosti DUTB do virov sredstev zavarovane s poroštvom Republike Slovenije, lahko ministrstvo kadar koli predlaga dopolnitve ali spremembe finančnega načrta. DUTB mora predloge ministrstva upoštevati.
(15) Vlada s podzakonskim aktom podrobneje uredi:
– način sprejetja in potrditve finančnega načrta;
– sestavine finančnega načrta, ki morajo biti določene tako, da omogočajo izdelavo načrta prostih denarnih sredstev;
– opredelitev prostih denarnih sredstev;
– pravila za izdelavo popravka finančnega načrta;
– kdaj sta odkup izdanih vrednostnih papirjev in predčasno poplačilo posojil ekonomsko upravičena, vključno s pravili za predčasno plačilo nezavarovanih terjatev, ki se na podlagi pravnega razmerja med DUTB in upnikom, če postane DUTB insolventna, plačajo šele po plačilu drugih nezavarovanih terjatev do DUTB;
– pravila za vodenje in upravljanje sredstev iz dvanajstega odstavka tega člena.
(16) Preden ministrstvo vladi predloži predlog podzakonskega akta iz prejšnjega odstavka, ga pošlje v mnenje Banki Slovenije.«.
6. člen 
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »(prenos tveganih postavk in pravila delovanja DUTB)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je DUTB pri izvedbi ukrepov za krepitev stabilnosti bank pridobila terjatev do posamezne gospodarske družbe ali delež v tej gospodarski družbi in če je predhodno pridobila mnenje Banke Slovenije, da taka zahteva ne bo vplivala na sposobnost banke, da izpolnjuje svoje kapitalske zahteve, lahko DUTB zahteva od katerekoli banke, v kateri je bil izveden ukrep za krepitev stabilnosti bank, da nanjo, v zameno za denarno nadomestilo v višini tržne vrednosti prenesenega sredstva, prenese svoje terjatve do te gospodarske družbe ali svoje deleže te gospodarske družbe. Tržno vrednost prenesene terjatve ali deleža določi v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti neodvisni cenilec, ki ga sporazumno določita banka in DUTB. Če DUTB in banka v desetih dneh od dneva, ko DUTB zahteva prenos terjatve ali deleža, sporazumno ne določita neodvisnega cenilca, ga določi banka, ki ga tudi plača. Prenos terjatve ali deleža se po pridobitvi ocene vrednosti izvede v 15 dneh. DUTB lahko kadar koli odstopi od zahteve za prenos. Če je stroške cenitve krila banka in je DUTB odstopila od zahteve za prenos, mora DUTB banki vrniti stroške cenitve.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 4. točka črta, dosedanja 5. in 6. točka pa postaneta 4. in 5. točka.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Preden ministrstvo vladi predloži predlog podzakonskega akta iz prejšnjega odstavka, ga pošlje v mnenje Banki Slovenije.«.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
Enajsti in dvanajsti odstavek se črtata.
Dosedanji trinajsti odstavek postane deseti odstavek.
V dosedanjem štirinajstem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se besedilo »odprodati vsaj« nadomesti z besedilom »ustvariti denarni priliv v višini vsaj«.
Dosedanji petnajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
Dosedanji šestnajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Osebe, ki so z DUTB v pravnem razmerju, so dolžne naznaniti organom pregona vsako kaznivo dejanje, o katerem so bile obveščene ali so drugače izvedele zanj, storjeno v povezavi z banko, ki je deležna ukrepov po tem zakonu. Hkrati z ovadbo navedejo dokaze, za katere vedo, ter poskrbijo, da se ohranijo sledovi in druga dokazila o kaznivem dejanju. O naznanitvi iz prvega stavka tega odstavka obvestijo Banko Slovenije ter navedejo, ali ima naznanjena oseba kakšen položaj ali dela v banki, ki je deležna ukrepov ter za katero kaznivo dejanje je bila izvršena naznanitev.«.
Dosedanji sedemnajsti odstavek postane štirinajsti odstavek.
Dosedanji osemnajsti odstavek, ki postane petnajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Vlada s sklepom določi smernice delovanja DUTB. Preden ministrstvo vladi predloži predlog smernic, jih pošlje v mnenje Banki Slovenije.«.
Devetnajsti in dvajseti odstavek se črtata.
7. člen 
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »(poroštva države za delovanje DUTB)«.
V prvem odstavku se besedilo »odkupov terjatev bank v skladu z 11. členom tega zakona« nadomesti z besedama »svojega delovanja«, besedi »na SSB« pa se črtata.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za poroštvo države za delovanje DUTB se smiselno uporabljajo drugi, tretji in četrti odstavek 22. člena tega zakona. Poroštva za delovanje DUTB se vštevajo v skupen obseg poroštev iz petega odstavka 22. člena tega zakona.«.
8. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(prepoved dejanj, ki bi neupravičeno okoristila dolžnika) 
(1) DUTB ne sme terjatve, katere imetnica je postala pri izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, prenesti na:
– osebo, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, povezano z dolžnikom;
– družbenika dolžnika, čigar delež v kapitalu dolžnika je večji od 5 %, razen če je pridobitelj terjatve Republika Slovenija, Slovenski državni holding ali Kapitalska družba, d. d.;
– pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnjih alinej delež oziroma katere član poslovodstva ali prokurist je oseba, ki je bila član poslovodstva ali prokurist dolžnika v obdobju treh let pred nastankom terjatve, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz prve ali druge alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
– fizično osebo, ki je z družbenikom dolžnika v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, in temu družbeniku pripada večina deležev dolžnika ali večina glasovalnih pravic;
– fizično osebo, ki je bila član poslovodstva ali prokurist dolžnika v obdobju treh let pred nastankom terjatve;
– fizično osebo, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
– osebo, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, neizpodbitno domneva, da z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka deluje usklajeno, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme.
(2) DUTB ne sme terjatve, katere imetnica je postala pri izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, prenesti na:
– pravno osebo, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
– pravno osebo, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
– pravno osebo, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljale preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste v bankah leta 2013, ali ki ji poslovno svetuje posameznik, ki je kot zaposleni v teh pravnih osebah ali kot podizvajalec teh podjetij sodeloval pri pregledu kakovosti sredstev bank in obremenitvenih testih bank v letu 2013.
(3) Kupec terjatve DUTB s podpisom klavzule v pogodbi zagotavlja, da ne spada med pravne ali fizične osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) DUTB ne sme z dolžnikom ali porokom terjatve, katere imetnica je postala pri izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, skleniti sporazuma o odpustu dolga ali drugega pravnega posla, ki bi imel enak učinek. Ne glede na prejšnji stavek lahko DUTB dolžniku odpusti dolg, če to stori v okviru prestrukturiranja gospodarske družbe.«.
9. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(poročanje državnemu zboru) 
DUTB najpozneje do 31. maja tekočega leta poroča državnemu zboru o svojem poslovanju v preteklem letu. Prejšnji stavek se uporablja tudi za poročanje o poslovanju SSB, če je bil ustanovljen.«.
10. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(letno poročilo) 
(1) Za sprejetje letnega poročila DUTB je pristojna vlada kot skupščina DUTB. DUTB predloži ministrstvu predlog letnega poročila, ki naj ga potrdi vlada, v štirih mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) DUTB pripravi letno poročilo za SSB, če je bil ta ustanovljen. Za letno poročilo SSB se smiselno uporablja prejšnji odstavek.«.
11. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(posebna pravila zaradi prestrukturiranja gospodarskih družb) 
(1) Za DUTB se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, ki določajo, da:
– se pri izračunu deleža upnikov, ki soglašajo s sporazumom o finančnem prestrukturiranju, ne upoštevajo finančne terjatve upnikov, ki imajo v razmerju do dolžnika položaj povezane družbe;
– za člana upniškega odbora ne more biti imenovan ali izvoljen upnik, ki ima v razmerju do insolventnega dolžnika ali njegovega dolžnika položaj povezane družbe;
– so člani upniškega odbora ločitvenih upnikov vsi ločitveni upniki, razen tistih, ki imajo v razmerju do dolžnika položaj povezane družbe;
– upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi, če ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe;
– vplačnik novih delnic nima pravice zahtevati, da ga sodišče pooblasti za vodenje poslov insolventnega dolžnika, če ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe, in
– terjatev upnika, ki ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe, v postopku finančnega prestrukturiranja tega dolžnika ne sme biti predmet stvarnega vložka.
(2) Če DUTB v okviru prestrukturiranja gospodarske družbe z dolžnikom sklene dogovor o delnem odpustu dolga, lahko v postopku zaradi insolventnosti, ki je uveden zoper tega dolžnika v 12 mesecih po sklenitvi dogovora o odpustu dolga, uveljavlja poplačilo celotnega dolga, kot da dogovor o odpustu dolga ne bi bil sklenjen.
(3) Posojilo, ki ga DUTB v okviru prestrukturiranja gospodarske družbe zagotovi dolžniku, v katerem je prej ali pozneje pridobila delež v kapitalu, se v poznejšem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave nad tem dolžnikom ne šteje kot premoženje družbe.
(4) Ne glede na tretji stavek sedmega odstavka 11. člena tega zakona lahko posreduje DUTB preostalim dolžnikovim upnikom, če je to potrebno, da se sklene sporazum o prestrukturiranju dolžnika in če so upniki podpisali sporazum o varovanju zaupnih podatkov, podatke o dolžniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, štejejo za zaupne. Prejšnji stavek se uporablja tudi za osebe, s katerimi se DUTB pogaja o prodaji svojih terjatev do dolžnika. DUTB lahko razkrije le tiste zaupne podatke, ki so nujno potrebni za sklenitev ali izvajanje sporazuma o prestrukturiranju dolžnika ali pogodbe o prodaji svojih terjatev do dolžnika. Dolžnikovi upniki in osebe, s katerimi se DUTB pogaja o prodaji svojih terjatev do dolžnika, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, niti omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe.«.
12. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(nadzor računskega sodišča) 
Računsko sodišče je pristojno za opravljanje revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja DUTB v skladu s pristojnostmi, kot jih določa zakon, ki ureja računsko sodišče. Računsko sodišče je pristojno tudi za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja v gospodarskih družbah, v katerih ima DUTB neposredno ali posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic. Glede postopkovnih vprašanj revizije in dolžnosti revidiranca se uporabljajo določbe zakona, ki ureja računsko sodišče.«.
13. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se črta beseda »SSB«, na koncu tretjega odstavka pa se doda besedilo »Vlada s podzakonskim aktom podrobneje predpiše:
– postopek odločanja medresorske komisije,
– naloge in vrste odločitev medresorske komisije,
– način poročanja medresorske komisije o njenem delu vladi.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ministrstvo spremlja učinke izvedenih ukrepov na podlagi tega zakona, zlasti z vidika izpolnjevanja zavez, ki jih je Republika Slovenija dala EU v skladu s pravili o državnih pomočeh. Ministrstvo si v ta namen izmenjuje podatke in informacije z Banko Slovenije ter Slovenskim državnim holdingom. Ministrstvo o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi tega zakona poroča vladi polletno. Ministrstvo mora prejete zaupne podatke in informacije varovati v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo. Vlada s podzakonskim aktom po posvetovanju z Banko Slovenije podrobneje predpiše kriterije za ocenjevanje učinkov izvedenih ukrepov na podlagi tega zakona.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
14. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Premoženje DUTB se lahko uporabi za povečanje osnovnega kapitala bank. Za ta namen lahko DUTB pridobi delnice banke in druge kapitalske instrumente, ki se v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upoštevajo pri izračunu kapitala banke.«.
V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Banka mora pred povečanjem osnovnega kapitala oziroma vplačilom sredstev v druge instrumente banke zagotoviti, da se izguba banke iz poslovanja krije v breme za to razpoložljivega kapitala banke.«.
Šesti odstavek se črta.
15. člen 
V drugem odstavku 28. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »petih«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, se za DUTB in od nje odvisne družbe domnevi, da odvisna družba in obvladujoča oseba delujeta usklajeno ter da usklajeno delujejo družbe, ki so odvisne od iste obvladujoče osebe, ne štejeta za neizpodbitni.«.
16. člen 
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »Za pogodbe DUTB z bankami ali namenskimi družbami« nadomesti z besedilom »Za pogodbe o prenosu tveganih postavk, ki jih DUTB sklene z bankami ali namenskimi družbami«.
V drugem odstavku se besedilo »in njenimi dolžniki« nadomesti z besedilom »in njenimi dolžniki ali drugimi osebami, ki so stranke večstranskega pogodbenega razmerja«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali njenih dolžnikov« nadomesti z besedilom »ali njenih dolžnikov ali drugih oseb, ki so stranke večstranskega pogodbenega razmerja«.
V petem odstavku se črta besedilo »in končajo v šestih mesecih od pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka«.
Za petim odstavkom se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) DUTB lahko v primeru stvarne ali pravne napake odstopi od prevzema posamezne tvegane postavke in zahteva, da banka vrne zaradi prenosa te postavke prejeto plačilo, če:
– zaradi ugotovljenih napak ne more uresničiti namena prevzema;
– ne more kako drugače odpraviti napake ali nadomestiti škode, nastale zaradi napake, in
– lahko preneseno premoženje vrne v stanju, v kakršnem je bilo prejeto.
DUTB pred odstopom obvesti Banko Slovenije o nameravanem odstopu od prevzema tvegane postavke. DUTB lahko odstopi od prevzema tvegane postavke le, če Banka Slovenije sporoči, da odstop od prevzema tvegane postavke ne bo ogrozil kapitalske ustreznosti banke.
(7) Ne glede na določbe zakona, ki ureja bančništvo, ki urejajo ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa, izvede v banki, ki je bila deležna ukrepov za krepitev stabilnosti bank po tem zakonu in v kateri je Republika Slovenija edini družbenik, ocenjevanje primernosti člana nadzornega sveta pred njegovim imenovanjem Slovenski državni holding. Pri izdelavi ocene primernosti kandidata za člana nadzornega sveta Slovenski državni holding upošteva pogoje in merila, ki jih za člana nadzornega sveta banke določa zakon, ki ureja bančništvo, in akti, izdani na njegovi podlagi.«.
17. člen 
V prvem odstavku 36. člena se besedilo »31. decembra 2017« nadomesti z besedilom »31. decembra 2022«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Ne glede na spremenjeni drugi odstavek 4. člena zakona Republika Slovenija subsidiarno odgovarja za vse obveznosti DUTB, ki izvirajo iz opravljanja njene dejavnosti na podlagi zakona, če so te obveznosti nastale do dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Članom upravnega odbora, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega zakona, preneha njihova funkcija v upravnem odboru 31. decembra 2017.
19. člen 
(1) DUTB uskladi svoj statut s spremenjenimi določbami zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada uskladi Uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 103/13) in smernice iz petnajstega odstavka 11. člena zakona s spremenjenimi določbami zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Vlada izda podzakonski akt iz tretjega in šestega odstavka 20. člena zakona v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
20. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/15-34/40
Ljubljana, dne 18. decembra 2015
EPA 687-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 

AAA Zlata odličnost