Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4172. Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji, stran 13693.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US in 47/15) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 10. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S Pravilnikom o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji (v nadaljevanju: pravilnik) se ureja povračilo prevoznih stroškov za učence s posebnimi potrebami in otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Otroci s posebnimi potrebami po tem pravilniku so učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter so z odločbo o usmeritvi pristojnega organa (v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) vključeni v posebni program.
Otroci, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji po tem pravilniku so otroci in mladostniki, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji (smrt starša, bolezen v družini, zlorabe, nasilje ipd.) in imajo možnost namestitve v kriznem centru ali pri osebah, ki jih določi pristojen center za socialno delo (stari starši, sorodniki ...).
3. člen 
(pogoji za otroke s posebnimi potrebami) 
Pogoji za pridobitev pravice do povračila prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami so:
– učenec s posebnimi potrebami je z odločbo o usmeritvi vključen v posebni program,
– učenec s posebnimi potrebami ima stalno in dejansko bivališče v Občini Jesenice,
– stalno in dejansko bivališče učenca s posebnimi potrebami je oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole oziroma vzgojno izobraževalnega zavoda.
Ne glede na določilo tretje alinee prvega odstavka tega člena je otrok s posebnimi potrebami upravičen do povračila prevoznih stroškov, če je njegovo stalno in dejansko prebivališče oddaljeno od šole oziroma vzgojno izobraževalnega zavoda manj kot štiri kilometre in je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
4. člen 
(pogoji za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji) 
Pogoji za pridobitev pravice do povračila prevoznih stroškov za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji so:
– otrok ima stalno prebivališče v Občini Jesenice,
– otrok je zaradi trenutno ogrožene situacije nameščen v krizni center ali pri osebah, ki jih določi pristojen center za socialno delo,
– iz mnenja centra za socialno delo izhaja, da starši zaradi socialne ogroženosti niso zmožni pokriti stroškov prevoza do matične šole.
Obvezna priloga vloge je tudi mnenje pristojnega centra za socialno delo, iz katerega mora biti razvidno, da starši ne zmorejo plačila prevoznih stroškov do matične šole, ki jo otrok oziroma mladostnik obiskuje.
5. člen 
(postopek) 
Zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki ga določi pristojni organ, vloži vlogo za povračilo prevoznih stroškov z vsemi zahtevanimi prilogami na predpisanem obrazcu, na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
Zakoniti zastopnik otroka s posebnimi potrebami je dolžan vložiti vlogo za povrnitev prevoznih stroškov pred pričetkom novega šolskega leta, v primeru, da odločba še ni bila izdana do pričetka šolskega leta pa v najkrajšem možnem času od prejema odločbe o usmeritvi.
Zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, ki ga določi pristojni organ, je dolžan vložiti vlogo za povrnitev prevoznih stroškov za otroka, ki se znajde v trenutno ogroženi situaciji v roku 15 dni od namestitve otroka v krizni center oziroma k osebi, ki jo določi center za socialno delo.
Pravico do povračila stroškov otrok pridobi z dokončnostjo odločbe pristojnega organa občinske uprave. Pravica do povračila stroškov se prizna za čas vključitve v šolo oziroma v vzgojno izobraževalni zavod, in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga za povračilo stroškov. Kolikor je iz odločbe o usmeritvi oziroma iz vloge kriznega centra razvidno, da otrok potrebuje spremljevalca, se stroški uporabe javnega prevoza povrnejo tudi zanj.
6. člen 
(povračilo prevoznih stroškov) 
Povrnejo se stroški za prevoz, ki ga otrok uporablja, in sicer:
– javni prevoz (vlak ali avtobus): povrnejo se stroški v višini cene vozovnice za javni prevoz (v višini mesečne vozovnice oziroma za dni, ko je upravičenec prisoten pri pouku)
– osebni avto: povrnejo se stroški dejansko prevoženih kilometrov na relaciji »dom upravičenca / krizni center / bivališče osebe pri kateri je otrok nameščen – osnovna šola / vzgojno izobraževalni zavod«.
7. člen 
(izplačilo prevoznih stroškov) 
Stroški javnega prevoza se izplačujejo za pretekli mesec na podlagi mesečnega poročila o prisotnosti učenca pri pouku, katerega potrdi vzgojno izobraževalni zavod /socialnovarstveni zavod/krizni center.
Povračilo stroškov kilometrine se izplačuje za pretekli mesec na podlagi:
– mesečne prisotnosti učenca pri pouku,
– izjave o dejansko prevoženih kilometrov na relaciji »dom upravičenca/krizni center/bivališče osebe pri kateri je otrok nameščen – osnovna šola/vzgojno izobraževalni zavod«.
Razdalja za izračun kilometrine je določena na podlagi izračuna Avto-moto zveze Slovenije, ki meri razdalje med kraji v Sloveniji. Kilometrina se povrne v višini, ki jo na dan obračuna kilometrine določa veljavna zakonodaja.
Stroški prevoza se povrnejo le za obisk rednega pouka.
8. člen 
(veljavnost) 
Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov otrok s posebnimi potrebami se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2016.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 80/09 in sprem.).
Št. 007-35/2015
Jesenice, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti