Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4182. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško, stran 13706.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odločba US RS, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odločba US RS in 92/14 - odločba US RS), 15. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 17. 12. 2015, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09, 84/13 in 11/15) se v prvem odstavku 5. člena dodajo nove točke 13., 14. in 15, ki se glasijo:
»13. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, je dokument, ki ga pripravi izvajalec javne službe in je priloga letnega programom za prihodnje leto. V njem izvajalec predlaga ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo in ga predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu, ki ga mora praviloma sprejeti do konca februarja tekočega leta.
14. Plomba je element (plastična objemka) opremljen z logom izvajalca javne službe, ki preprečuje nepooblaščen poseg v vodomer. 
15. Pečat je element z logom izvajalca javne službe, ki preprečuje odvzem vode.«. 
2. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku spremeni drugi stavek, ki se glasi:
»V enem vodomernem jašku je lahko nameščenih več vodomerov.«. 
3. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Lastniki zasebnega vodovoda morajo do zadnjega dne v letu občini pisno posredovati podatke o upravljavcu s katerim imajo sklenjeno pogodbo o upravljanju oziroma spremembe.«.
4. člen 
V 22. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
5. člen 
V tretjem odstavku 23. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Priloga letnemu programu je tudi Elaborat.«.
Spremeni se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Najkasneje v roku šestih mesecev po pričetku izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku mora izvajalec javne službe pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih štirih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Kasnejše predloge dolgoročnih planov je izvajalec javne službe dolžan pripravljati vsako leto za prihodnja štiri leta, za obdobje naslednjih štirih let. Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejme občinski svet.«. 
6. člen 
V prvem odstavku 30. člena se na koncu dodata nova stavka, ki se glasita:
»V kolikor uporabnik dvomi o kakovosti pitne vode izvajalec javne službe naroči odvzem in analizo vzorca pitne vode pri akreditiranem laboratoriju, na uporabnikovem odjemnem mestu. V kolikor je dvom uporabnika neupravičen, ta krije stroške izvedbe vzorčenja, analize in poročil.«.
7. člen 
V drugem odstavku 31. členu se besedna veza »Inštitut za varovanje zdravja« nadomesti s kratico »NIJZ«.
V tretjem odstavku se kratica »IVZ« nadomesti s kratico »NIJZ«.
8. člen 
V prvem odstavku 33. člena se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»- če ne poravnan dveh računov za dobavljeno pitno vodo in/ali drugo opravljeno storitev, ki jo izvajalec zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno služb;«.
Pred zadnjo alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:
»- če poškoduje plombo na vodomeru;«.
9. člen 
V 35. členu se dodata nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) V kolikor je odjemno mesto zapečateno zaradi neporavnanih obveznosti, se zaračunavajo samo fiksni stroški. 
(9) V kolikor se opravi pečatenje na zahtevo uporabnika, se v času, ko je odjemno mesto zapečateno, ne plačuje omrežnina.«.
10. člen 
V prvem odstavku 36. člena se beseda »upravljavec« nadomesti z besedo »upravnik«, pred besedno zvezo »odvajanja in čiščenja odpadnih voda« pa doda nova besedna zveza, ki se glasi: »oskrbe s pitno vodo in«.
V četrtem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
11. člen 
V prvem odstavku 38. člena se spremeni deseta alineja, tako da se glasi:
»- v tekočem obračunskem obdobju pisno obvestiti izvajalca o spremembi števila prebivalcev v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, tudi če so prebivalci nastanjeni začasno.«.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov uporabnik plača vse obveznosti, vezane na obračun komunalnih storitev (okoljsko dajatev, vodarino in nanje navezujoče obveznosti). 
(3) Pri uporabi pitne vode za namakanje površin ne nastaja komunalna niti industrijska odpadna voda, ki bi se odvajala v okolje, zato se v primeru, ko uporabnik s strani Agencije Republike Slovenije za okolje pridobi vodno dovoljenje, in je letna količina vode za namakanje manjša kot 50 m3, določila Uredbe o okoljski dajatvi ne uporabljajo.
(4) Ko upravljavec ugotovi, da odjemno mesto nima znanega plačnika, le-tega zapečati. Ob ponovni vzpostavitvi oskrbe na odjemnem mestu mora uporabnik poravnati stroške pečatenja in odpečatenja.
(5) V primeru, ko uporabnik ne izkazuje potrebe po dobavi pitne vode, lahko izvajalcu javne službe poda vlogo za zapečatenje odjemnega mesta, kateri mora priložiti dokazilo o lastništvu. Pečat se izvede na stroške uporabnika, skladno s tarifo in ob predhodnem plačilu vseh obveznosti odjemnega mesta. 
(6) Uporabniki javnega vodovoda so ob obnovi hišnih priključkov, rekonstrukciji javnega vodovoda ali v drugih utemeljenih razlogih (kot na primer: dotrajanost priključka, ipd.) na zahtevo upravljavca dolžni izvesti prestavitev merilnega mesta iz objektov v vodomerne jaške izven objekta. Novo lokacijo vodomernega mesta, ki mora biti čim bližje sekundarnem cevovodu, določita skupaj uporabnik in predstavnik upravljavca izvajalca javne službe.«. 
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007-O604
Krško, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti