Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4184. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško, stran 13707.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), drugega odstavka 2. člena in 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) ter 14. in 103. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) sta Občinski svet Občine Krško na 11. seji dne 17. 12. 2015 in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 3. dopisni seji dne 28. 12. 2015 sprejela
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, št. 78/11) se v 5. členu doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– strokovni vodja zavoda,«.
Sedanja tretja alineja postane četrta alineja.
2. člen
V 8. členu se za deveto alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:
»– imenuje vršilca dolžnosti direktorja v primeru, če se na javni razpis za direktorja nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat in sicer za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zavoda,«.
Ostale alineje se preštevilčijo.
3. člen 
V 10. členu se spremeni prva alineja, ki se po novem glasi:
»– predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,«.
4. člen
Spremeni se prva alineja 12. člena, ki se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja izobrazbe zdravstvene, ekonomske ali pravne smeri.«.
5. člen 
Za 12. členom se dodata novo poglavje in novi 12.a člen, ki se glasita:
»3. Strokovni vodja zavoda
12.a člen 
Strokovno delo javnega zavoda vodi in usmerja strokovni vodja zavoda. Kandidata za strokovnega vodjo zavoda predlaga direktor izmed zaposlenih v javnem zavodu in po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet javnega zavoda.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo medicinske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj. Naloge, pooblastila in odgovornosti strokovnega vodje zavoda ter pogoje za zasedbo delovnega mesta ter pogoje in postopek razrešitve, podrobneje določa statut javnega zavoda.«.
6. člen
Poglavje »3. Strokovni svet zavoda« se spremeni, tako da se sedaj glasi »4. Strokovni svet zavoda«.
7. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
8. člen 
Odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Občina Krško.
9. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-O302
Krško, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-4/2010
Kostanjevica na Krki, dne 28. decembra 2015
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost