Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 13669.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji dne 16. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen 
4. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 83/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega sestavni del je program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, ki ga izdela izvajalec javne službe na vsake štiri leta do konca oktobra, za obdobje štirih koledarskih let v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Program pregleda in uskladi občinska uprava.«
2. člen 
V 16., 26., 31., 32., 33. in 36. členu se izraz »tehnološka odpadna voda« zamenja z izrazom »industrijska odpadna voda«.
3. člen 
V 18. členu se:
– črta peta alineja,
– dopolni osma alineja, kjer se za besedo »vodi kataster javne kanalizacije« doda besedilo »na stroške občine«.
4. člen 
Spremeni se 38. člen, tako da se v celoti glasi:
»Z globo od 4.000 EUR do 20.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom.
Z globo od 500 EUR do 2.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.«
5. člen 
41. člen se črta v celoti.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0033/2015
Dobrova, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost