Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4134. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole, stran 13594.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnih programih glasbene šole.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen 
(izobrazba) 
(1) V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi študijski program izpopolnjevanja v skladu s 33.a členom ZViS.
(2) Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni končan javnoveljavni izobraževalni program.
4. člen 
(posebnosti študijskih programov) 
(1) Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
(2) Če je v tem pravilniku pri posameznem predmetu naveden dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
II. UČITELJI 
5. člen
(učitelj klavirja) 
Učitelj klavirja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost (smer klavir).
6. člen 
(učitelj orgel) 
Učitelj orgel je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program orgel ali cerkvene glasbe ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle) ali glasbena umetnost (smer orgle ali sakralna glasba).
7. člen 
(učitelj harmonike) 
Učitelj harmonike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program harmonike ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer harmonika) ali glasbena umetnost (smer harmonika).
8. člen 
(učitelj violine) 
(1) Učitelj violine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program violine ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer violina) ali glasbena umetnost (smer violina).
(2) Učitelj violine je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program viole ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer viola) ali glasbena umetnost (smer viola).
9. člen 
(učitelj viole) 
(1) Učitelj viole je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program viole ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer viola) ali glasbena umetnost (smer viola).
(2) Učitelj viole je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program violine ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer violina) ali glasbena umetnost (smer violina).
10. člen 
(učitelj violončela) 
Učitelj violončela je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program violončela ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer violončelo) ali glasbena umetnost (smer violončelo).
11. člen 
(učitelj kontrabasa) 
Učitelj kontrabasa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kontrabasa ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kontrabas) ali glasbena umetnost (smer kontrabas).
12. člen 
(učitelj harfe) 
Učitelj harfe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program harfe ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer harfa) ali glasbena umetnost (smer harfa).
13. člen 
(učitelj kitare) 
Učitelj kitare je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kitare ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kitara) ali glasbena umetnost (smer kitara).
14. člen 
(učitelj kljunaste flavte) 
(1) Učitelj kljunaste flavte je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kljunaste flavte ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kljunasta flavta) ali glasbena umetnost (smer kljunasta flavta).
(2) Učitelj kljunaste flavte je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program flavte, klarineta, oboe, fagota ali saksofona,
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer flavta, klarinet, oboa, fagot ali saksofon) ali glasbena umetnost (smer flavta, klarinet, oboa, fagot ali saksofon).
15. člen 
(učitelj flavte) 
Učitelj flavte je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program flavte ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer flavta) ali glasbena umetnost (smer flavta).
16. člen 
(učitelj klarineta) 
Učitelj klarineta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klarineta ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klarinet) ali glasbena umetnost (smer klarinet).
17. člen 
(učitelj oboe) 
Učitelj oboe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program oboe ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer oboa) ali glasbena umetnost (smer oboa).
18. člen 
(učitelj fagota) 
Učitelj fagota je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fagota ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer fagot) ali glasbena umetnost (smer fagot).
19. člen 
(učitelj saksofona) 
Učitelj saksofona je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program saksofona ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer saksofon) ali glasbena umetnost (smer saksofon).
20. člen 
(učitelj roga) 
(1) Učitelj roga je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program roga ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer rog) ali glasbena umetnost (smer rog).
(2) Učitelj roga je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program trobenteali tube ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer trobenta ali tuba) ali glasbena umetnost (smer trobenta ali tuba).
21. člen 
(učitelj trobente) 
(1) Učitelj trobente je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program trobente ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer trobenta) ali glasbena umetnost (smer trobenta).
(2) Učitelj trobente je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program rogaali tube ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer rog ali tuba) ali glasbena umetnost (smer rog ali tuba).
22. člen 
(učitelj pozavne) 
Učitelj pozavne je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program pozavne ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer pozavna) ali glasbena umetnost (smer pozavna).
23. člen 
(učitelj tube in drugih koničnih trobil) 
(1) Učitelj tube in drugih koničnih trobil je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tube ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer tuba) ali glasbena umetnost (smer tuba).
(2) Učitelj tube in drugih koničnih trobil je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program trobente, roga ali pozavne ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer trobenta, rog ali pozavna) ali glasbena umetnost (smer trobenta, rog ali pozavna).
24. člen 
(učitelj tolkal) 
Učitelj tolkal je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tolkal ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer tolkala) ali glasbena umetnost (smer tolkala).
25. člen 
(učitelj diatonične harmonike) 
(1) Učitelj diatonične harmonike je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program diatonične harmonike,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje diatonične harmonike ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja harmonike v izobraževalnih programih glasbene šole.
(2) Učitelj diatonične harmonike je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, cerkvene glasbe ali kateregakoli instrumenta,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika ali glasbena umetnost,
– magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
in najmanj 5 let nastopa z diatonično harmoniko solistično oziroma v priznani glasbeni skupini, ansamblu ali orkestru ali najmanj 5 let poučuje diatonično harmoniko vsaj pet učencev v javnoveljavnem programu.
26. člen 
(učitelj citer) 
(1) Učitelj citer je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program citer ali
– magistrski študijski program druge stopnje citer.
(2) Učitelj citer je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, cerkvene glasbe ali kateregakoli instrumenta,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika ali glasbena umetnost,
– magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje izobrazbe umetniške gimnazije, glasbena smer, modul B – petje-instrument (smer citre), ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul B – petje-instrument (smer citre),
in najmanj 5 let nastopa s citrami solistično oziroma v priznani glasbeni skupini, ansamblu ali orkestru ali najmanj 5 let poučuje citre vsaj pet učencev oziroma dijakov v javnoveljavnem programu.
27. člen 
(učitelj tamburic) 
Učitelj tamburic je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, cerkvene glasbe ali kateregakoli instrumenta,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika ali glasbena umetnost,
– magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
in najmanj 5 let nastopa s tamburicami v priznani glasbeni skupini, ansamblu ali orkestru ali najmanj 5 let poučuje tamburice vsaj pet učencev v javnoveljavnem programu.
28. člen 
(učitelj petja) 
Učitelj petja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program petja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer petje) ali glasbena umetnost (smer petje).
29. člen 
(učitelj nauka o glasbi) 
(1) Učitelj nauka o glasbi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
(2) Učitelj nauka o glasbi je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali cerkvene glasbe ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje ali sakralna glasba).
30. člen 
(učitelj solfeggia) 
(1) Učitelj solfeggia je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
(2) Učitelj solfeggia je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali cerkvene glasbe ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje ali sakralna glasba).
31. člen 
(učitelj komorne igre) 
Učitelj komorne igre je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja petja ali kateregakoli instrumenta v izobraževalnih programih glasbene šole,
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje).
32. člen 
(učitelj, ki vodi godalni orkester) 
Učitelj, ki vodi godalni orkester, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program violine, viole, violončela, kontrabasa ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer violina, viola, violončelo ali kontrabas), glasbena umetnost (smer violina, viola, violončelo, kontrabas, orkestrsko dirigiranje ali zborovsko dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje).
33. člen 
(učitelj, ki vodi pihalni orkester) 
Učitelj, ki vodi pihalni orkester, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kljunaste flavte, flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne, tube, tolkal ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kljunasta flavta, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba ali tolkala), glasbena umetnost (smer kljunasta flavta, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala, orkestrsko dirigiranje ali zborovsko dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje).
34. člen 
(učitelj, ki vodi simfonični orkester) 
Učitelj, ki vodi simfonični orkester, je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje) ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja kateregakoli instrumenta v izobraževalnih programih glasbene šole.
35. člen 
(učitelj, ki vodi harmonikarski orkester) 
Učitelj, ki vodi harmonikarski orkester, je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja harmonike v izobraževalnih programih glasbene šole,
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje).
36. člen 
(učitelj, ki vodi jazzovski orkester) 
Učitelj, ki vodi jazzovski orkester, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kateregakoli jazz instrumenta,
– magistrski študijski program druge stopnje kateregakoli jazz instrumenta,
– univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta, petja, dirigiranja ali kompozicije in glasbene teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer katerikoli instrument ali petje), glasbena umetnost (smer katerikoli instrument, petje, orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje ali kompozicija in glasbena teorija) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje ali kompozicija in glasbena teorija).
37. člen 
(učitelj, ki vodi kitarski orkester) 
Učitelj, ki vodi kitarski orkester, je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja kitare v izobraževalnih programih glasbene šole,
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje).
38. člen 
(učitelj, ki vodi Orffov orkester) 
Učitelj, ki vodi Orffov orkester, je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja nauka o glasbi ali učitelja tolkal v izobraževalnih programih glasbene šole.
39. člen 
(učitelj, ki vodi pevski zbor) 
Učitelj, ki vodi pevski zbor, je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja petja v izobraževalnih programih glasbene šole,
– je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije ali cerkvene glasbe ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbena umetnost (smer zborovsko dirigiranje, orkestrsko dirigiranje, kompozicija in glasbena teorija ali sakralna glasba) ali glasbeno-teoretska pedagogika.
40. člen 
(učitelj predšolske glasbene vzgoje) 
Učitelj predšolske glasbene vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
41. člen 
(učitelj glasbene pripravnice) 
Učitelj glasbene pripravnice je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
42. člen 
(učitelj baleta) 
Učitelj baleta je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, univerzitetni študijski program prve stopnje ali magistrski študijski program druge stopnje baleta,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, modul A – balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, modul A – balet.
43. člen 
(učitelj sodobnega plesa) 
Učitelj sodobnega plesa je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program baleta ali plesa,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, univerzitetni študijski program prve stopnje ali magistrski študijski program druge stopnje baleta ali plesa,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, modul B – sodobni ples ali modul A – balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, modul B – sodobni ples ali modul A – balet.
44. člen 
(učitelj plesne pripravnice) 
Učitelj plesne pripravnice je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program baleta ali plesa,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, univerzitetni študijski program prve stopnje ali magistrski študijski program druge stopnje baleta ali plesa,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, modul A – balet ali modul B – sodobni ples,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, modul A – balet ali modul B – sodobni ples.
III. KOREPETITORJI 
45. člen
(korepetitor petja in instrumenta) 
(1) Korepetitor petja in instrumenta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost (smer klavir).
(2) Korepetitor petja in instrumenta je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike, orgel, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali cerkvene glasbe ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle ali čembalo), glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranja, zborovsko dirigiranje, orgle, čembalo ali sakralna glasba).
46. člen 
(korepetitor baleta) 
(1) Korepetitor baleta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir), glasbena umetnost (smer klavir) ali jazz klavir.
(2) Korepetitor baleta je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike, orgel, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali cerkvene glasbe,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle), glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranja, zborovsko dirigiranje, orgle ali sakralna glasba) ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba (klavir) ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba (jazz klavir).
47. člen 
(korepetitor sodobnega plesa) 
(1) Korepetitor sodobnega plesa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir), glasbena umetnost (smer klavir) ali jazz klavir.
(2) Korepetitor sodobnega plesa je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike, orgel, tolkal, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, cerkvene glasbe ali jazz bobnov,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle ali tolkala), glasbeno-teoretska pedagogika, glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranja ali zborovsko dirigiranje, orgle, tolkala ali sakralna glasba) ali jazz bobnov,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba (klavir ali bobni) ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba (jazz klavir ali jazz bobni).
IV. DRUGI STROKOVNI DELAVEC 
48. člen
(knjižničar) 
(1) Knjižničar je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
(2) Knjižničar je lahko tudi, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnih programih glasbene šole ter je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.
V. POSEBNI DOLOČBI 
49. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba) 
Strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
50. člen 
(magisterij znanosti in doktorat znanosti) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja in druge strokovne delavce ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
51. člen
(učitelji, korepetitorji in drugi strokovni delavci) 
Učitelji, korepetitorji in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnih programih glasbene šole, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika na delovnih mestih strokovnih delavcev, za katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.
52. člen 
(prenehanje veljavnosti podzakonskega predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 43/00, 95/02, 82/03, 90/08 in 72/10).
53. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-49/2015
Ljubljana, dne 11. decembra 2015
EVA 2015-3330-0035
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti