Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica, stran 13829.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/14, v nadaljevanju: odlok) se v petem odstavku 4. člena črta besedilo »s 1. točko prvega odstavka 72. člena« in nadomesti z besedilom »z 72. členom«.
Za šestim odstavkom 4. člena odloka se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se kot površine nezazidanega stavbnega zemljišča ne upoštevajo površine delov zemljiških parcel, ki ležijo na območjih varovanj in omejitev nosilcev urejanja prostora (varovalni pasovi elektrovodov, plinovodov, javnih cest, priobalni pasovi ipd.) in na katerih državni ali občinski predpisi gradnjo objektov omejujejo oziroma jo ne dovoljujejo.
(8) Kolikor strokovne službe občinske uprave na podlagi predpisov, ki urejajo gradnjo, ugotovijo, da na površinah nezazidanih stavbnih zemljišč, določenih skladno s šestim in sedmim odstavkom tega člena, zaradi lege, oblike ali velikosti preostale površine nezazidanega stavbnega zemljišča ni možna gradnja objektov skladno s prostorskim aktom občine, se takšne površine ne upoštevajo kot površine nezazidanega stavbnega zemljišča«.
2. člen 
Enajsti odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se za besedilom »(gradbena dela, ki predstavljajo spremembo neto tlorisne površine objekta)« doda besedilo », do tedaj, ko se stavba (ali njeni deli) evidentira v uradnih evidencah iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen 
Tabela v prvem odstavku 11. člena odloka se spremeni na naslednji način:
– v delu tabele, ki sledi naslovu »POSLOVNI NAMEN« se na začetku doda nova, prva vrstica, ki se glasi:
»
Nestanovanjske stavbe
1200000 – nestanovanjski del stavbe, ki je neprimeren 
za uporabo
380
280
180
130
80
30
«.
– Dosedanja šesta vrstica (»Industrijska raba in skladišča«), ki je v delu tabele, ki sledi naslovu »POSLOVNI NAMEN« se spremeni tako, da se na novo glasi:
»
Industrijska raba 
in skladišča
1251 – industrija
430
240
180
140
90
40
1252 – skladišče
280
240
170
150
70
25
«.
Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako da se v besedilu točke a. za številko »1,5« črta pika in doda besedilo », razen za prazne stavbne dele, ki ležijo v kakovostnem območju 6.«
Za točko a. drugega ostavka 11. člena odloka se doda nova b. točka, ki se glasi:
»V primeru praznih stavbnih delov iz točke a tega odstavka se točke pomnožijo s faktorjem 1,1, za stavbne dele, ki imajo določen namen 1110000 – stanovanje neprimerno za bivanje, v stavbi z enim stanovanjem ali 1120000 – stanovanje neprimerno za bivanje, v stavbi z dvema ali več stanovanji, razen za tiste stavbne dele, ki ležijo na kakovostnem območju 6.«.
4. člen 
V 13. členu odloka se črta pika in doda besedilo », razen za namen 1242 – garaža«.
5. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena uporabe na naslednji način:
Namembnost zemljišča
Kakovostna skupina območja
1
2
3
4
5
6
S – območja stanovanj
160
135
110
90
50
0
C – območja centralnih dejavnosti
240
200
165
135
70
0
I – območja proizvodnih dejavnosti
255
190
155
120
60
0
B – posebna območja
255
190
155
120
60
0
ostala območja, kjer je dovoljena gradnja objektov
255
190
155
120
60
0
«.
6. člen 
Prvi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako da se v drugem stavku črta pika in doda besedilo »oziroma upravljavec.«.
Za točko d. drugega ostavka 17. člena odloka se doda nova e. točka, ki se glasi:
»druge verodostojne listine, ki dokazujejo uporabnika oziroma upravljavca.«
Tretji odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da glasi »Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je njegov lastnik, upravljavec ali najemnik.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ne glede na določbe 15. člena odloka se za leto 2016 za stavbne dele z namenom uporabe 1251 – industrija in 1252 – skladišče nadomestilo, določeno na podlagi 15. člena odloka, pomnoži s faktorjem 0,75.
8. člen 
Postopki pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu s takrat veljavnimi predpisi.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 007-8/2014-9
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti