Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 13798.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN In 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji 14. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Odloku o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10 in 47/11) se naziv odloka spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«.
2. člen 
V napovednem stavku 1. člena in v 12. členu se za besedilo »mešanih komunalnih odpadkov« doda besedilo »in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
»Javno službo MOL zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je SNAGA Javno podjetje d.o.o.«.
4. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
»Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Javna služba obsega naslednje storitve:
1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, katerih ostanki se po obdelavi odložijo na odlagališču nenevarnih odpadkov,
2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki na odlagališče.«.
5. člen 
V 6. členu se besedilo »na odlagališču« nadomesti z besedilom »v objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: odlagališče)«.
6. člen 
V prvi alineji 7. člena se za besedilom »mešanih komunalnih odpadkov« doda besedilo »in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki«.
7. člen 
V 8. členu se v prvi alineji za besedilom »mešanih komunalnih odpadkov« doda besedilo »in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki«.
Četrta alineja se spremeni, tako da se glasi:
»– izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, v vseh fazah od prevzema za obdelavo, samo obdelavo, ravnati z obdelanimi komunalnim odpadki in ravnati z ostanki obdelanih komunalnih odpadkov,«
8. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Uporabniki javne službe so vsi, pri katerih nastajajo odpadki, ki so predmet tega odloka, in se zbirajo v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.«.
9. člen 
V drugem odstavku 11. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Obračunsko obdobje znaša dve leti. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Izvajalec lahko storitve obdelave biorazgradljivih odpadkov za čas do zgraditve objektov in naprav ter pridobitve uporabnega dovoljenja za Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana odda s pogodbo v izvajanje drugemu izvajalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za obdelavo biorazgradljivih odpadkov oziroma odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje biorazgradljivih odpadkov, v kateri se določi tudi lokacija izvajanja.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-1493/2015-3
Ljubljana, dne 14. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti