Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4211. Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 13793.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji 14. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana 
I. UVODNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se določi posebna raba javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL).
2. člen 
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. javne površine so:
– občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste),
– javne zelene površine;
2. posebna raba cest, ki se pridobi na podlagi javnega zbiranja ponudb, pomeni rabo cest za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
3. posebna raba javnih zelenih površin, ki se pridobi na podlagi javnega zbiranja ponudb, pomeni rabo utrjenih delov zelenih površin za postavitev ute za prodajo kostanja;
4. posebna raba cest, ki se pridobi na podlagi vloge, pomeni rabo cest za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom,
– postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov ter za prodajo blaga pred prodajalno za čas tradicionalnih prireditev,
– postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov,
– postavitev elektro polnilnih točk,
– postavitev cvetličnih korit in lončnic (v nadaljnjem besedilu: cvetlična korita),
– postavitev vozičkov za prodajo pečene in/ali kuhane koruze v storžih ali mandljev,
– prirejanje razstav,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo snemanja filma,
– izvedbo snemanja komercialnih oglaševalskih spotov,
– izvedbo otvoritve poslovnega prostora,
– izvedbo javne prireditve (kulturna, športna, zabavna, izobraževalna, verska, humanitarna ali druga aktivnost) in javnega shoda z opremo,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov,
– postavitev opreme – klopi, miz, prenosnega uličnega panoja tipa A za nekomercialne namene, predpražnika v širni vhoda ter stojala za razglednice;
5. posebna raba javnih zelenih površin, ki se pridobi na podlagi vloge, pomeni rabo utrjenih delov zelenih površin za:
– postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov,
– postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov,
– prirejanje razstav,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo snemanja filma,
– izvedbo snemanja komercialnih oglaševalskih spotov,
– izvedbo otvoritve poslovnega prostora,
– izvedbo javne prireditve (kulturna, športna, zabavna, izobraževalna, verska, humanitarna ali druga aktivnost) in javnega shoda z opremo,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov;
6. posebna raba cest in javnih zelenih površin, za katero ni potrebno dovoljenje pa tem odloku, pomeni rabo cest in utrjenih delov javnih zelenih površin za izvedbo spontanih uličnih nastopov;
7. oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, prenosni ulični pano tipa A, cvetlično korito, sladoledna vitrina, podest;
8. ožje mesto središče je območje znotraj notranjega cestnega obroča, ki poteka po Masarykovi cesti, Trgu Osvobodilne fronte, Tivolski cesti, Bleiweisovi cesti, Aškerčevi cesti, Zoisovi cesti, Karlovški cesti, Roški cesti in Njegoševi cesti, razen Trga Mladinskih delovnih brigad (v nadaljnjem besedilu: ožje mestno središče);
9. historično območje ožjega mestnega središča obsega: območja baročne Ljubljane z Žabjakom, območja Grajskega griča, secesijske Ljubljane, moderne Ljubljane, Karlovškega in Poljanskega predmestja ter območje Krakova z Eipprovo ulico (v nadaljnjem besedilu: historično območje);
10. območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabrežja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Krojaška ulica, Ključavničarska ulica, Cankarjevo nabrežje, Gallusovo nabrežje (do Vodne steze), Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabrežje, Dvorni trg, Petkovškovo nabrežje (do Resljeve ceste), Čopova ulica, Wolfova ulica, Gosposka ulica (do Dvornega trga), Knafljev prehod, Novi trg, Kongresni trg, Stritarjeva ulica, Mačkova ulica, Cankarjeva cesta (od Slovenske ceste do Beethovnove ulice), Slovenska cesta (od Šubičeve ulice do Gosposvetske ceste).
II. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE 
3. člen 
(1) Posebna raba javne površine za namene iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka se pridobi z dokončnostjo dovoljenja, ki ga izda organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), na podlagi predhodno izvedenega javnega zbiranja ponudb.
(2) Posebna raba javne površine za namene iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za izvedbo spontanega uličnega nastopa, se pridobi na podlagi dokončnega dovoljenja, ki ga izda pristojni organ na podlagi vloge.
(3) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
4. člen 
(1) Uporabnike za posebno rabo javnih površin za namene iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka se izbere na podlagi javnega zbiranja ponudb.
(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Za izvedbo javnega zbiranja ponudb se imenuje komisija. Komisijo za izvedbo javnega zbiranja ponudb imenuje direktor Mestne uprave MOL.
(3) Pristojni organ objavi razpis za javno zbiranje ponudb na spletni strani MOL, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Javno zbiranje ponudb mora vsebovati: pogoje, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci razpisa, podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi, dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi, kriterije in merila za ocenjevanje, druge pogoje za pridobitev pravice do uporabe javne površine ter rok za oddajo vlog.
(4) Dovoljenje o oddaji javne površine se izda tistemu udeležencu razpisa, ki glede na postavljene kriterije in merila doseže največje število točk. Zoper dovoljenje je dopustna pritožba, o kateri odloči župan. Z dokončnostjo dovoljenja izbrani udeleženec razpisa lahko prične z uporabo javne površine.
5. člen 
(1) V vlogi za pridobitev pravice posebne rabe javne površine iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za postavitev gostinskega vrta iz prve alineje 4. točke 2. člena tega odloka, mora prosilec navesti podatke o lokaciji javne površine in podatke o namenu rabe javne površine s prikazom umestitve opreme na javno površino.
(2) V vlogi za pridobitev pravice posebne rabe za postavitev gostinskega vrta iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, mora prosilec navesti podatke o lokaciji javne površine in podatke o namenu rabe javne površine ter predložiti načrt prikaza umestitve opreme na javno površino.
6. člen 
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob javni površini mora prosilec zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del vlogi priložiti tudi z drugimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
7. člen 
Vloga za pridobitev pravice do posebne rabe javne površine za javno prireditev ali javni shod z opremo mora vsebovati naslednje podatke:
– ime organizatorja,
– ime in namen javne prireditve ali javnega shoda z opremo,
– tip javne prireditve z opremo ali namen javnega shoda z opremo,
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme s prikazom postavitve opreme.
8. člen 
Pristojni organ mora pred izdajo dovoljenja za oddajo javne površine za vse namene posebne rabe iz tega odloka pridobiti predhodno soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora.
9. člen 
Pravica rabe javne površine se lahko pridobi za:
– postavitev kioska največ za pet let,
– postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim obratom, največ za štiri leta,
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, največ za eno leto, vendar najmanj od prvega maja do konca septembra,
– prirejanje razstav, ki jih organizira MOL ali javni zavod, katerega ustanovitelj je MOL, največ za eno leto,
– postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov najmanj za štiri mesece in največ za deset mesecev,
– za postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov v sezonskem času,
– za prodajo blaga pred prodajalno za čas tradicionalnih prireditev v organizaciji, pod pokroviteljstvom ali s sofinanciranjem MOL ali v organizaciji javnega zavoda, katerega ustanovitelj je MOL, in za čas novoletnih prireditev,
– postavitev opreme največ za tri leta,
– postavitev vozička za prodajo mandljev največ za eno leto,
– postavitev cvetličnega korita največ za tri leta,
– postavitev elektro polnilne točke največ za pet let,
– postavitev ute za prodajo kostanja od oktobra do konca januarja,
– postavitev vozička za prodajo pečene in/ali kuhane koruze v storžih v sezonskem času,
– javno prireditev in javni shod z opremo za čas trajanja prireditve ali shoda, vendar največ za obdobje treh tednov, če predlagana lokacija to dopušča,
– prirejanje razstav, ki jih ne organizira MOL, za največ en mesec, če predlagana lokacija to dopušča,
– postavitev stojnic za podpisovanje peticij za čas zbiranja peticij,
– postavitev stojnic za namene volitev in referendumov za čas zbiranja podpisov,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča za čas trajanja del,
– snemanje filma za čas snemanja,
– snemanja komercialnih oglaševalskih spotov za čas snemanja,
– otvoritev poslovnega prostora za čas trajanja dogodka,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin brez omejitve, vendar največ za eno leto.
III. POGOJI ZA POSAMEZNO POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE 
1. Gostinski vrt brez gostinskega obrata
10. člen 
(1) Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka veljajo vsi pogoji, določeni za gostinski vrt iz 13. člena tega odloka.
2. Kiosk
11. člen 
(1) Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za prodajo časopisa in ostale drobne galanterije, če obstaja možnost samostojnega priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko). Kioski morajo biti enotne oblike, ki jih določi organ Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora.
(2) Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za prodajo tradicionalnih slovenskih jedi. Kioski morajo biti enotne oblike, ki jih določi organ Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora.
3. Uta za prodajo kostanja
12. člen 
Kostanj se prodaja iz enotno oblikovanih ut, ki jih postavi MOL ali prosilec. Lokacije ut določi MOL v objavi javnega zbiranja ponudb.
4. Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom
13. člen 
(1) Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, se mora upoštevati naslednje pogoje:
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,6 m in neoviran prehod taktilnih poti tam, kjer se te nahajajo,
– območje gostinskega vrta pristojni organ označi s posebnimi oznakami, ki morajo ostati po postavitvi opreme gostinskega vrta vidne,
– senčnik mora biti v ožjem mestnem središču v barvi naravnega platna, ne sme imeti reklamnih napisov ali spuščenih vertikalnih zavihkov, senčniki med sabo ne smejo biti povezani,
– postavi se lahko en prenosni ulični pano tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m, ki se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta,
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Oprema gostinskega vrta iz prejšnjega odstavka je lahko drugačna, če je tako določeno v predhodnem soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora, iz 8. člena.
(3) Oprema gostinskega vrta ne sme ovirati dostave v dostavnem času.
(4) Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
5. Oprema in naprave za prodajo ter premične stojnice
14. člen 
(1) V historičnem območju je dovoljena postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, knjig, umetniških in etnografskih predmetov pred prodajalnami, ki prodajajo tovrstno blago. Na območju Brega in na Hribarjevem nabrežju je dovoljena postavitev tudi opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo nakita, drugih umetniških izdelkov in starin.
(2) V času tradicionalnih prireditev v organizaciji, pod pokroviteljstvom ali s sofinanciranjem MOL ali v organizaciji javnega zavoda, katerega ustanovitelj je MOL, in v času novoletnih prireditev je v historičnem območju dovoljena prodaja blaga pred prodajalno, pod pogoji, ki jih določi pristojni organ v soglasju z organom Mestne uprave MOL, pristojnim za urejanje prostora.
6. Oprema in naprave ter stojnice za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov
15. člen 
Na javni površini je dovoljena postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo lastnih izdelkov ali pridelkov. Lokacijo postavitve določi pristojni organ v soglasju z organom Mestne uprave MOL, pristojnim za urejanje prostora.
7. Elektro polnilne točke
16. člen 
Na javni površini je dovoljena postavitev elektro polnilne točke.
8. Cvetlična korita
17. člen 
(1) Na javni površini je dovoljena postavitev manjših cvetličnih korit le ob vsaki strani vhoda v poslovni prostor, tako da ne ovirajo gibanja pešcev. Videz in zasaditev cvetličnih korit ne smeta biti moteča za okolje mestnega prostora.
(2) Na javni površini pred cvetličarnami je v dolžini izložbenega okna dovoljena postavitev lončnic iz cvetličarne v eni ali dveh vrstah, odvisno od širine javne površine, kar presodi pristojni organ in se določi v dovoljenju za posebno rabo javnih površin.
9. Premični vozički za prodajo pečene in/ali kuhane koruze v storžih ali mandljev
18. člen 
(1) Pečena in/ali kuhana koruza v storžih ali mandlji se prodajajo s premičnega vozička, ki ga prodajalec v času obratovanja pripelje in odpelje na lokacijo na javni površini, ki je določena za prodajo. Po končanem obratovanju mora prodajalec voziček umakniti z javne površine, ki je določena z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
10. Prirejanje razstav
19. člen 
Na javni površini je dovoljeno prirejati razstave umetniških del, kot so kiparska dela, slikarska dela, inštalacije ter podobno, če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine.
11. Gradbeni oder ali gradbišče
20. člen 
(1) Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenega odra ali gradbišča za gradnjo ali vzdrževanje objektov.
(2) Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prejšnjega odstavka je treba za čas del odstraniti vse druge objekte posebne rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega odloka.
12. Spontani ulični nastop
21. člen 
(1) Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.
(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 10.00 in 22.00 uro. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena.
(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena so spontani ulični nastopi na območju Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja in Mestnega trga dovoljeni od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 22.00 ure.
(4) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
13. Snemanje filma
22. člen 
Snemanje filma se na javni površini dovoli v času oziroma na način, ki ne ovira osnovne rabe javne površine.
14. Snemanje komercialnih oglaševalskih spotov
23. člen 
Snemanje komercialnih oglaševalskih spotov se na javni površini dovoli v času oziroma na način, ki ne ovira osnovne rabe javne površine.
15. Otvoritev poslovnega prostora
24. člen 
Otvoritev poslovnega prostora se na javni površini dovoli v času oziroma na način, ki ne ovira osnovne rabe javne površine.
16. Javna prireditev ali javni shod z opremo
25. člen 
(1) Javna prireditev se lahko organizira na javnih površinah MOL.
(2) Javni shod z opremo je dovoljen na vseh cestah v MOL.
17. Stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov
26. člen 
Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov se dovoli postavitev stojnice tipa »ljubljanske tržnice« (v nadaljnjem besedilu: stojnice za nekomercialni namen). Lokacijo postavitve določi pristojni organ v soglasju z organom Mestne uprave MOL, pristojnim za urejanje prostora.
18. Postavitev opreme
27. člen 
(1) Za nekomercialne namene je ob vhodih v poslovne prostore objektov dovoljena postavitev posameznih kosov opreme, kot so stoli, mize, prenosni ulični pano tipa A, predpražnik v širni vhoda in stojala za razglednice. Dovoljena oprema se ne sme uporabljati za prodajo ali oglaševanje prodajnih akcij blaga ali storitev.
(2) Lokacijo postavitve opreme določi pristojni organ v soglasju z organom Mestne uprave MOL, pristojnim za urejanje prostora.
19. Prepovedi
28. člen 
(1) Prepovedano je:
– poškodovati javno površino,
– ovirati rabo javne površine,
– uporabljati javno površino brez dovoljenja na podlagi tega odloka,
– na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev,
– na javni površini opravljati gostinsko dejavnost iz premičnih gostinskih obratov,
– uporabljati javno površino v nasprotju z izdanim dovoljenjem na podlagi tega odloka,
– postaviti ali pritrditi preproge na javno površino, razen za protokolarne namene ali za prireditve, ki jih organizira MOL, ali če je tako določeno v predhodnem soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora,
– uporabljati gostinski vrt izven označenega območja.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjo ali četrto alinejo prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo ali osmo alinejo prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjo ali četrto alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo ali osmo alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
IV. OBČINSKA TAKSA 
29. člen 
(1) Po tem odloku so zavezanci za plačilo občinske takse pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za posebno rabo javnih površin, razen:
– za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo objektov v okviru projekta »Ljubljana – moje mesto«,
– javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanovitelj je MOL, za uporabo javnih površin za nekomercialne namene,
– drug organizator za uporabo javnih površin za nekomercialne namene v primerih, kadar je MOL pokrovitelj, soorganizator ali sofinancer, in MOL kot organizator,
– četrtne skupnosti MOL za uporabo javnih površin za nekomercialne namene v primerih, kadar je četrtna skupnost MOL organizator ali soorganizator,
– nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje dejavnosti, za katere so ustanovljene,
– javna podjetja, kadar izvajajo oziroma vodijo dela oziroma investicije v imenu in za račun MOL na podlagi njegovega pooblastila,
– za snemanje filma.
(2) Višina občinske takse za posebno rabo javne površine znaša:
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na Prešernovem trgu
120.000,00 eurov/leto
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. maja do 30. septembra
0,72 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. oktobra do 30. aprila
0,50 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območju ožjega mestnega središča
0,47 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na ostalih območjih
0,25 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. maja do 30. septembra
0,72 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. oktobra do 30. aprila
0,50 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območju ožjega mestnega središča, Krakovskega nasipa in Eipprove ulice
0,47 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na ostalih območjih
0,25 eura/m²/dan
kiosk na območju ožjega mestnega središča 
1,00 euro/m²/dan
kiosk na ostalih območjih
0,58 eura/m²/dan
uta za prodajo kostanja na Prešernovem trgu
13.000,00 eurov/sezono
uta za prodajo kostanja na območjih za pešce v ožjem mestnem središču
5.000,00 eurov/sezono
uta za prodajo kostanja na območju ožjega mestnega središča (razen na območju za pešce)
2.000,00 eurov/sezono
uta za prodajo kostanja na ostalih območjih
600,00 eurov/sezono
lončnice
100,00 eurov/leto
cvetlično korito
50,00 eurov/leto
elektro polnilna točka
100,00 eurov/leto
postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov, za postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov, ter za prodajo blaga pred prodajalno
1,00 euro/m²/dan
vozički za prodajo pečene in/ali kuhane koruze v storžih ali mandljev
250,00 eurov/mesec
gradbeni oder ali gradbišče do 100 m²
1,00 euro/m²/dan
gradbeni oder ali gradbišče od 100 m² do 500 m²
0,80 eura/m²/dan
gradbeni oder ali gradbišče nad 500 m²
0,50 eura/m²/dan
otvoritve poslovnega prostora do 100 m²
200,00 eurov/dan
otvoritve poslovnega prostora nad 100 m²
300,00 eurov/dan
javna prireditev ali javni shod z opremo
200,00 eurov/dan
stojnica za nekomercialni namen 
10,00 eurov/dan
postavitev podesta
500,00 eurov/mesec
razna oprema za posamezni kos
20,00 eurov/leto
prirejanje razstav
5,00 eurov/dan
zabavna prireditev
2.000,00 eurov/dan
snemanje komercialnih oglaševalskih spotov na območju ožjega mestnega središča
800,00 eurov/dan
snemanje komercialnih oglaševalskih spotov na ostalih območjih 
500,00 eurov/dan
V. NADZOR 
30. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat).
(2) Če uporabnik javne površine za posebno rabo javne površine nima dovoljenja o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem odloku niso dovoljeni, Inšpektorat uporabniku odredi odstranitev:
– gostinskega vrta, ki ni ali je povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– ute za prodajo kostanja,
– prodajne opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških ali etnografskih predmetov ali opreme in naprave ter premičnih stojnic za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov ter za prodajo blaga pred prodajalno,
– elektro polnilne točke,
– cvetličnega korita,
– vozička za prodajo pečene in/ali kuhane koruze v storžih ali mandljev,
– razstavljenih predmetov,
– gradbenega odra ali gradbišča,
– stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov,
– opreme,
– preprog,
– vse opreme ali naprav, ki s tem odlokom niso dovoljeni.
(3) Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja Inšpektorat.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
Postopki o oddaji javnih površin, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/11, 81/11 – popr., 30/12, 95/12 in 38/13).
32. člen 
Pogodbe o oddaji javnih površin, sklenjene med MOL in uporabniki po Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/11, 81/11 – popr., 30/12, 95/12 in 38/13), ostanejo v veljavi do izteka roka njihove veljavnosti.
33. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/11, 81/11 – popr., 30/12, 95/12 in 38/13).
34. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-41/2015-24
Ljubljana, dne 14. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti