Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4280. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 13878.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 16. 12. 2015 in Občinski svet Občine Mislinja na 10. seji dne 21. 12. 2015 sprejela
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I. 
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok znašajo:
V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupna od 1–3 let
398,07 EUR
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 let
331,91 EUR
– starostna skupina 4–6 let
302,62 EUR
V kombiniranih oddelkih
331,91 EUR
V razvojnem oddelku
872,25 EUR
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, malico in kosilom.
II. 
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega sklepa.
III. 
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev, samo za dneve odsotnosti, znižuje in sicer:
1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje 10 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje 30 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni ali več, se od plačila odšteje 50 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da znaša, od prvega dne odsotnosti otroka, plačilo staršev 20 % glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa, v katerega je vključen otrok pred odsotnostjo.
Olajšave iz tega člena lahko uveljavljajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec oziroma Občini Mislinja. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo olajšave v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.«
IV. 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
V. 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9. rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razreda, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.
Poletno rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo poletne rezervacije, kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom, staršev in ceno programa oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje. Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 14/14, 31/14 in 55/15).
Št. 603-63/2015
Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
Št. 602-03/2015
Mislinja, dne 21. decembra 2015
 
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti