Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015, stran 13820.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.625.852,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.167.811,92
70.
DAVČNI PRIHODKI
4.363.267,92
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.407.370,00
703 Davki na premoženje
382.097,92
704 Domači davki na blago 
in storitve 
573.800,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
804.544,00
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 
379.271,00
711 Takse in pristojbine 
8.000,00
712 Denarne kazni 
2.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
412.873,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
399.300,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgoročnih 
sredstev 
394.300,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.058.740,08
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.285.912,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
772.828,08
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.203.989,35
40
TEKOČI ODHODKI 
2.388.453,21
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
365.000,00
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 
53.561,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.927.082,21
403 Plačila domačih obresti 
2.810,00
409 Rezerve 
40.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.478.511,00
410 Subvencije 
196.177,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
854.040,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
231.079,87
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.197.214,13
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.111.621,17
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.111.621,17
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
225.403,97
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU
133.011,50
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom
92.392,47
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)
–578.137,35
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
200,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
200,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
200,00
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
+200,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
75.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
75.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
50.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
50.000,00
550 Odplačila domačega dolga
50.000,00
IX. POVEČANJE
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–552.937,35
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
25.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
578.137,35
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009
Splošni sklad za drugo 
552.937,35
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2015.«
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00054/2014-24
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti