Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4272. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica, stran 13868.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Občina Sevnica s tem pravilnikom določa postopek za izbor programov in projektov, kriterije za izbor izvajalcev ter merila za vrednotenje mladinskih programov in projektov za razdelitev sredstev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
2. člen 
V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju mladinskih programov in projektov ter programov za mlade.
3. člen 
Strokovno organizacijska in administrativno tehnična opravila v zvezi z izvedbo javnega razpisa vodi strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
4. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica.
5. člen 
Iz proračuna Občine Sevnica se sofinancirajo naslednji mladinski programi in projekti, ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa, in sicer predvsem:
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence mladih;
– spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;
– spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja mladih; dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladine;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega, inovativnega in ustvarjalnega dela;
– vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbujanju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni participaciji mladih pri upravljanju družbe;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanjševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Občini Sevnica.
6. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku ne morejo biti mladinski projekti in programi, programi za mlade, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;
– investicij ali nakupa opreme;
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
7. člen 
Pravico do sofinanciranja imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se nanašajo na program in projekte, ki so predmet sofinanciranja tega pravilnika, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike programov in projektov otroci in mladi v starosti do 29 let (v nadaljevanju: mladi);
– so registrirani v Republiki Sloveniji kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo vsaj 6 mesecev in imajo sedež v Občini Sevnica;
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da so v izvajanje dejavnosti izvajalca aktivno vključeni otroci in mladi iz območja Občine Sevnica;
– da uveljavljajo programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi;
– da organizacije (razen pravnih oseb iz devete alineje tega člena) za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano sofinanciranje na podlagi tega pravilnika;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
8. člen 
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju komisije izda župan Občine Sevnica.
9. člen 
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– navedbo programov, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje za prijavo na razpis;
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev;
– okvirno vrednost razpisanih sredstev;
– merila in kriterija za izbor programov in projektov;
– rok za prijavo;
– način dostave predlogov in imena pooblaščenih oseb za dajanje informacij;
– predvideni datum odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Organizacije se prijavijo na razpis izključno na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
10. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog;
2. zbiranje vlog;
3. odpiranje in ugotavljanje popolnosti vlog;
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog;
5. obravnava in odločitev o posamezni vlogi;
6. obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o izboru;
7. obravnava pritožb do dokončnosti odločitve;
8. sklepanje pogodb;
9. spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
11. člen 
Prijavitelji morajo priložiti k prijavi:
– izpolnjene obrazce iz javnega razpisa;
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe;
– drugo dokumentacijo, opredeljeno v javnem razpisu.
V primeru, da je vloga prijavitelja nepopolna, se prijavitelja pisno pozove, da vlogo dopolni v roku 8 dni od dneva vročitve poziva. Kolikor vloga ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
12. člen 
Pregled, ocenitev, predlog izbora in višine sofinanciranja programov pripravi komisija, ki jo za tekoče proračunsko leto imenuje župan.
13. člen 
Komisijo sestavlja pet članov, od katerih morata biti dva iz občinske uprave (en pravnik in en predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti), en predstavnik JZ KŠTM Sevnica ter predsednik in en član Odbora za družbene dejavnosti.
Član komisije ne sme biti predsednik ali član društva, ki kandidira za sredstva javnega razpisa.
14. člen 
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov (npr. prijavili bodo neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.
15. člen 
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancira največ tri programe. Kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot tri programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo največje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
16. člen 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica, ki tudi izda sklep o sofinanciranju programov in projektov.
17. člen 
Zoper sklep je v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa možno vložiti pritožbo. O pritožbi odloči župan.
18. člen 
Župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov in projektov.
Pogodba določa izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev, obveznosti organizacij in ostala določila, pomembna za izvedbo programa.
V petnajstih dneh od dneva vročitve pogodbe, morajo izvajalci dva podpisana izvoda pogodb vrniti občinski upravi. Če podpisani pogodbi s strani izvajalca programa oziroma projekta nista vrnjeni v petnajstih dneh, se smatra, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa oziroma projekta.
19. člen 
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku Občini Sevnica predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa (kopije računov in dokazila o plačilu le-teh).
20. člen 
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerega koli drugega vira proračuna lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
21. člen 
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila v smislu nenamenske porabe sredstev, pri naslednji izvedbi razpisa ne bo upravičen do novih proračunskih sredstev.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
22. člen 
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST – cilji in namen mladinskih programov in projektov ter programov za mlade so jasno opredeljeni glede na prijavljeni program:
a) cilji in namen mladinskih programov in projektov ter programov za mlade so jasno razvidni: 5 točk.
2. ŠTEVILO AKTIVNIH VKLJUČENIH ČLANOV v mladinskih programih in projektih ter programih za mlade (*potrebno dokazati s poimenskim seznamom; z aktivnimi člani so mišljeni organizatorji in ne obiskovalci):
a) od 6 do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev: 2 točki
b) od 11 do 15 aktivnih članov oziroma nosilcev: 3 točke
c) nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev: 5 točk.
3. IZVAJANJE PROGRAMA – časovno izvajanje:
a) enodnevni program: 1 točka
b) od enega tedna do enega meseca: 3 točke
c) celoletni program: 5 točk.
4. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV za izvedbo mladinskih programov in projektov ter programov za mlade:
a) od 10 do 30 %: 1 točka
b) od 31 do 50 %: 3 točke
c) od 51 do 70 %: 5 točk.
5. EKONOMIČNOST – preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo:
a) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v primerjavi z učinkovitostjo je pregledna in jasna: 5 točk.
6. REFERENCE:
a) evalvacija izvajanja mladinskih programov in projektov ter programov za mlade: 1 točka
b) strokovna usposobljenost delavcev: 1 točka
c) projekt oziroma program se izvaja tri ali več let: 1 točka.
7. INOVATIVNOST programa ali projekta in inovativnost pristopa k reševanju problemov:
a) projekti ali programi delno ne posnemajo že izvedene projekte in programe ter delno vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov: 3 točke
b) projekti ali programi v celoti ne posnemajo že izvedenih projektov in programov ter v celoti vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov: 5 točk.
8. DOSTOPNOST – program ali projekt zajema oziroma vključuje mladino iz dela ali iz celotne občine:
a) programi in projekti so dostopni za mlade iz ožjega območja Občine Sevnica (vsaj 1 kraj): 1 točka
b) programi in projekti so dostopni za mlade iz celotne Občine Sevnica (trije ali več krajev): 3 točke.
9. POVEZOVANJE – partnerstvo z drugimi izvajalci iz Občine Sevnica (obvezna priloga k prijavi na razpis je podpis izjave s partnerjem pri programu/projektu – 1 partner = 1 točka): do 10 točk.
23. člen 
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen program oziroma projekt sofinancira največ do 70 % ocenjene vrednosti programa.
V. KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07).
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0025/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti