Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4202. Kolektivni sporazum o zaposlovanju in pravicah svobodnih in samostojnih rednih pogodbenih sodelavcev na javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija, stran 13781.

  
Zaradi izvedbe kadrovskega načrta, sprejetega v okviru Programsko poslovnega načrta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za leto 2016 na 16. redni seji Programskega sveta dne 30. 11. 2015 ter ob njegovi potrditvi na seji Nadzornega sveta dne 16. 12. 2015
Sklenejo
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki ga v imenu delodajalca zastopa generalni direktor mag. Marko Filli (v nadaljevanju: delodajalec)
Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Dejan Guzelj;
Sindikat novinarjev Slovenije, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Mario Belovič;
Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Tomaž Karat;
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Tom Zalaznik;
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Peter Kosmač;
Odbor pogodbenih sodelavcev Radiotelevizije Slovenija in v njegovem imenu Petra Hauc
naslednji:
K O L E K T I V N I  S P O R A Z U M 
o zaposlovanju in pravicah svobodnih in samostojnih rednih pogodbenih sodelavcev na javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija 
1. člen 
Namen tega sporazuma je enkratna sanacija kadrovskega stanja na Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) v letu 2016.
S tem sporazumom se podpisniki strinjamo o načinu in postopkih zaposlitev oziroma izstavitvah pisne pogodbe o zaposlitvi pogodbenim sodelavkam in sodelavcem (v nadaljevanju uporabljen moški spol za oba spola), ki na RTV SLO opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava, pri njihovem delu pa so izkazani elementi delovnega razmerja.
Podpisniki uvodoma soglašamo, da se ob izdaji pisne pogodbe o zaposlitvi vsakemu pogodbenemu sodelavcu zagotovi enakopravna obravnava ter vse pravice iz delovnega razmerja v skladu s predpisi delovnega prava, veljavnimi kolektivnimi pogodbami ter predpisi s področja plač v javnem sektorju.
2. člen 
Ocena stanja na dan 12. 11. 2015 izkazuje, da RTV SLO stalno sodeluje s 434 sodelavci na podlagi pogodb civilnega prava iz drugega odstavka prejšnjega člena. Od teh je 157 pogodbenih razmerij, kjer sodelavci izpolnjujejo vse pogoje za izstavitev pisne pogodbe o zaposlitvi ter 277 pogodbenih razmerij, od tega 96 novinarjev, ki izobrazbenih pogojev za zaposlitev delno ali v celoti ne izpolnjujejo (vir: PPN 2016). Ta sporazum velja tudi za primere, ki bi bili ugotovljeni po 12. 11. 2015.
3. člen 
Delodajalec bo sodelavcem iz drugega odstavka 1. člena, ki za izstavitev pisne pogodbe o zaposlitvi izpolnjujejo s splošnim aktom delodajalca zahtevane pogoje, izstavil v podpis pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in sicer za delovno mesto, primerljivo z dejanskim obsegom in vrsto dela, ki ga je do tedaj opravljal po pogodbi civilnega prava.
Socialni partnerji soglašajo, da se bo za sodelavce, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja, najpozneje do 31. 3. 2016 preučilo naslednje možnosti za:
– sklenitev pogodb o zaposlitvi s sodelavci, ki so z RTV SLO sodelovali pred vstopom RTV SLO v plačni sistem javnega sektorja oziroma po uveljavitvi splošnega akta delodajalca v maju leta 2009;
– trajno angažiranje oziroma sklenitve pogodb o zaposlitvi sodelavcev, ki so z RTV SLO začeli sodelovati po vstopu RTV SLO v plačni sistem javnega sektorja;
– angažiranja oziroma sklenitve pogodb o zaposlitvi študentov in sodelavcev, ki z RTV SLO sodelujejo na drugih civilnopravnih podlagah.
4. člen 
Delodajalec se zaveže, da bo v postopku izdaje pogodbe o zaposlitvi drugi pogodbeni stranki predlagal sporazumno sklenitev pogodbe o zaposlitvi, skupaj z aneksom o večopravilnosti v upravičenih primerih. Če se stranki ne bosta strinjali z vsebino pogodbe o zaposlitvi, bo na zahtevo pogodbenega sodelavca posredoval sindikalni zaupnik ali delavski zastopnik. Če tudi v tem primeru dogovora ne bo mogoče doseči, se o zavrnitvi ponujene pogodbe o zaposlitvi napravi uradni zaznamek, ki ga podpišejo predstavnik delodajalca, sindikalni zaupnik ali delavski zastopnik ter stranka, ki je pogodbo zavrnila. Če stranka, ki je pogodbo zavrnila, odkloni podpis zaznamka, se odklonitev ter razlog odklonitve navedeta na zaznamku, ki ga podpišeta predstavnik delodajalca ter sindikalni zaupnik ali delavski zaupnik.
5. člen 
Podpisniki tega sporazuma se zavezujejo uskladiti nabor minimalnih obveznih elementov novih pogodb civilnega prava, ki se bodo začele uporabljati 1. 4. 2016. Vzorci teh pogodb, ki morajo biti usklajeni do 31. 1. 2016, bodo priloga tega sporazuma, s čimer se šteje minimum obveznih elementov za usklajenega. Ta nabor se vnese v kolektivne pogodbe ob njihovi prvi spremembi, a najpozneje do konca leta 2016.
6. člen 
Delodajalec bo seznanjal ostale podpisnike s podrobno dinamiko zaposlovanja, pri izvajanju in ob sklenitvi tega sporazuma pa bo sopodpisnike seznanjal tudi s poimenskimi seznami pogodbenih sodelavcev, ki jih namerava zaposliti v letu 2016 oziroma z njimi skleniti civilno pravne pogodbe, z delovnim mestom in uvrstitvijo v plačni razred ter morebitnim dodatkom za večopravilnost. Seznami bodo na vpogled v tajništvu na sedežu zavoda v Ljubljani, v kadrovski službi in v tajništvih vodij regionalnih centrov v Kopru in Mariboru.
Stranke se s podpisom tega sporazuma zavezujejo, da za varovanje osebnih podatkov zagotavljajo ustrezne postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
7. člen 
Podpisniki tega sporazuma se bodo sešli mesečno ter na podlagi pripravljenega poročila, ki ga je dolžan zagotoviti delodajalec, preverili izvajanje kadrovskega načrta. V kolikor ugotovijo, da so stroškovna, finančna ali operativna tveganja znatno spremenjena, bodo določbe tega sporazuma prilagodili spremenjenim razmeram.
8. člen 
Določbe Dogovora o priznavanju pravic in zaposlovanju svobodnih in samostojnih novinarjev na JZ RTV SLO, sklenjenem januarja 2010 (v nadaljevanju DPZN), in Dogovora o priznavanju pravic svobodnih in samostojnih sodelavcev in zaposlovanju rednih pogodbenih sodelavcev na JZ RTV SLO, sklenjenem 10. decembra 2012 (v nadaljevanju DPZS), se uporabljajo smiselno v tistih delih, ki jih ta Kolektivni sporazum ne negira.
Smiselno se uporablja določbe v 6., 7., 8., 11. in 14. členu DPZN in določbe v 1., 2., 3., 7., 8., 9. in 11. členu DPZS.
9. člen 
Morebitni spori v zvezi s tem sporazumom se rešujejo po postopkih Kolektivne pogodbe javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija ter Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.
10. člen 
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
Za delodajalsko stran: 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
mag. Marko Filli l.r.
generalni direktor 
 
Za Svet delavcev 
Dejan Guzelj l.r.
predsednik 
 
Za delojemalsko stran: 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik l.r.
predsednik 
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenija 
Peter Kosmač 
predsednik 
NI PODPISAL 
 
Sindikat novinarjev Slovenije 
Mario Belovič l.r.
predsednik 
 
Tomaž Karat l.r.
Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija 
 
Odbor pogodbenih sodelavcev 
Radiotelevizije Slovenija 
Petra Hauc l.r.
Notifikacija ločenega stališča Sindikata novinarjev Slovenije in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija k 3. členu:
Delodajalec se obveže, da bo v letu 2016 v vsakem ugotovljenih primerov obstoja elementov delovnega razmerja izdal v podpis pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, za delovno mesto in osnovno plačo, primerljivo z dejanskim obsegom in vrsto dela zaposlenega delavca, ki ga pogodbeni sodelavec opravlja po pogodbi civilnega prava.
Kolikor pogodbeni sodelavec ne izpolnjuje zahtevane stopnje izobrazbe, se mu osnovna plača s pogodbo o zaposlitvi zmanjša za 2 plačna razreda pod osnovno plačo, v katero je uvrščeno delovno mesto.
Pri sklepanju pogodb o zaposlitvi se upošteva delovna doba glede na trajanje pogodbenega sodelovanja. Pogodbeno sodelovanje pa je hkrati tudi osnova za napredovanja pri čemer pripada zaposlenemu en plačni razred za vsaka 4 leta, vendar ne več kot 4 plačne razrede.
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
Sindikat novinarjev Slovenije 
Mario Belovič
predsednik 
 
Tomaž Karat
Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti