Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4195. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, Občine Radovljica, občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje in občine Idrija, stran 13767.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-46/2015-26/429, z dne 21. 12. 2015, družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, Občine Radovljica, občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje in občine Idrija, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, Občine Radovljica, občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje in občine Idrija 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje in občine Idrija, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
za leto t:
2016
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost 
[Sm3/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,4000
 
0,2410
CDK2
201–500
3,6000
 
0,1526
CDK3
501–1.500
8,3000
 
0,1492
CDK4
1.501–2.500
22,0000
 
0,1021
CDK5
2.501–4.500
34,0000
 
0,0945
CDK6
4.501–10.000
12,0000
0,4095
 
0,1159
CDK7
10.001–30.000
20,0000
0,4095
 
0,1086
CDK8
30.001–70.000
25,0000
0,4095
 
0,1036
CDK9
70.001–100.000
40,0000
0,4095
0,1036
CDK10
100.001–200.000
0,5395 
0,1033
CDK11
200.001–600.000
0,5395 
0,1033
CDK12
600.001–1.000.000
0,5395 
0,1033
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,4963 
0,1033
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,4963 
0,1033
CDK15
Nad 15.000.001
0,4963 
0,1033
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
za leto t:
2017
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,4720
 
 
0,2482 
CDK2
201–500
3,7080
 
 
0,1572 
CDK3
501–1.500
8,5490
 
 
0,1537 
CDK4
1.501–2.500
22,6600
 
 
0,1052 
CDK5
2.501–4.500
35,0200
 
 
0,0973 
CDK6
4.501–10.000
12,3600
0,4218
 
0,1194 
CDK7
10.001–30.000
20,6000
0,4218
 
0,1119 
CDK8
30.001–70.000
25,7500
0,4218
 
0,1067 
CDK9
70.001–100.000
41,2000
0,4218
0,1067 
CDK10
100.001–200.000
 
 
0,5557 
0,1063 
CDK11
200.001–600.000
 
 
0,5557 
0,1063 
CDK12
600.001–1.000.000
 
 
0,5557 
0,1063 
CDK13
1.000.001–5.000.000
 
 
0,5112 
0,1063 
CDK14
5.000.001–15.000.000
 
 
0,5112 
0,1063 
CDK15
Nad 15.000.001
 
 
0,5112 
0,1063 
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
za leto t:
2018
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
2,5462
 
 
0,2556 
CDK2
201–500
3,8192
 
 
0,1619 
CDK3
501–1.500
8,8055
 
 
0,1583 
CDK4
1.501–2.500
23,3398
 
 
0,1084 
CDK5
2.501–4.500
36,0706
 
 
0,1002 
CDK6
4.501–10.000
12,7308
0,4345
 
0,1230 
CDK7
10.001–30.000
21,2180
0,4345
 
0,1153 
CDK8
30.001–70.000
26,5225
0,4345
 
0,1099 
CDK9
70.001–100.000
42,4360
0,4345
0,1099 
CDK10
100.001–200.000
 
0,5724 
0,1093 
CDK11
200.001–600.000
 
 
0,5724 
0,1093 
CDK12
600.001–1.000.000
 
 
0,5724 
0,1093 
CDK13
1.000.001–5.000.000
 
 
0,5265 
0,1093 
CDK14
5.000.001–15.000.000
 
 
0,5265 
0,1093 
CDK15
Nad 15.000.001
 
 
0,5265 
0,1093 
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,5599
1,6067
1,6549
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,3627
1,4036
1,4457
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
1,0000
1,0000
1,0000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 znašajo:
Vrsta ostale storitve
2016
2017
2018
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE
Enota mere
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
2,46
2,53
2,61
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
1,24
1,28
1,32
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
1,24
1,28
1,31
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
0,69
0,71
0,74
B. STORITVE NA SISTEMU 
– PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom
[EUR/storitev]
19,70
20,29
20,90
Odklop, odklop in ponovna priključitev
[EUR/storitev]
39,40
40,58
41,80
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
31,40
32,34
33,31
Ponovna priključitev
[EUR/storitev]
41,90
43,16
44,45
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
6,00
6,18
6,37
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
34,00
35,02
36,07
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
68,00
70,04
72,14
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
33,50
34,51
35,54
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C 
so upoštevane naslednje postavke
Opravila monterja
[EUR/h]
16,00
16,48
16,97
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
33,50
34,51
35,54
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
4,00
4,12
4,24
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,38
0,39
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur 3. ožje območje (Uradni list RS, št. 3/13 in 17/14 – EZ-1) ter prenehata veljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/15) ter Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje (Uradni list RS, št. 72/15 in 73/15 – popr.).
6. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM PET 2016-2018
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-2430-0126
Petrol d.d., Ljubljana 
Zakoniti zastopnik 
Rok Vodnik l.r.
član uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti